pojęcie: reguły biznesowe

w orga­ni­za­cji: zbiór ogra­ni­czeń wyzna­cza­ją­cych gra­ni­cę pomię­dzy dopusz­czal­ny­mi i nie­do­pusz­czal­ny­mi dzia­ła­nia­mi w orga­ni­za­cji, regu­łą biz­ne­so­wą jest ogra­ni­cze­nie spe­cy­ficz­ne dla danej orga­ni­za­cji, zde­fi­nio­wa­ne dla całe­go jej obsza­ru funk­cjo­no­wa­nia. (źr. R.Ross Business Rule Concepts: Getting to the Point of Knowledge”, www​.busi​nessru​les​gro​up​.org), (patrz tak­że poli­ty­ka biz­ne­so­wa), w sys­te­mie infor­ma­cyj­nym: zasa­dy, wyra­żo­ne zda­nia­mi w języ­kiem natu­ral­nym, zbu­do­wa­ne ze zde­fi­nio­wa­nych w biz­ne­so­wym słow­ni­ku pojęć (nazw doku­men­tów, ich atry­bu­tów, war­to­ści atry­bu­tów) i fak­tów (pre­dy­ka­tów) two­rzą­cych zda­nia prawdziwe.

business rule, reguła zachowania