pojęcie: repozytorium

wzo­rzec archi­tek­to­nicz­ny, któ­re­go cechą jest obiekt reali­zu­ją­cy inter­fejs sepa­ru­ją­cy kolek­cję obiek­tów prze­cho­wu­ją­cych dane od oto­cze­nia, celem sto­so­wa­nia jest her­me­ty­za­cja utrwa­la­nia; dość czę­stym błę­dem jest obcią­ża­nie repo­zy­to­rium ope­ra­cją two­rze­nia nowych obiek­tów; klu­czo­wą cechą tego wzor­ca jest to, że nie reali­zu­je on logi­ki dzie­dzi­no­wej, inter­fejs do kolek­cji to tyl­ko ope­ra­cje zapisz() i przy­wo­łaj(), przej­mu­je jed­nak na sie­bie kon­tro­lę dostę­pu do tych danych (zgod­nie z zasa­dą, że nośnik danych nie wie kto może go czytać)