pojęcie: REST API

Representational sta­te trans­fer (REST), styl archi­tek­to­nicz­ny opro­gra­mo­wa­nia, któ­ry został stwo­rzo­ny w celu kie­ro­wa­nia pro­jek­to­wa­niem i roz­wo­jem archi­tek­tu­ry sie­ci WWW (World Wide Web); defi­niu­je zestaw ogra­ni­czeń doty­czą­cych tego, jak powin­na zacho­wy­wać się archi­tek­tu­ra sys­te­mu roz­pro­szo­ne­go, takie­go jak np. sieć WWW; REST kła­dzie nacisk na ska­lo­wal­ność inte­rak­cji mię­dzy kom­po­nen­ta­mi, jed­no­li­te inter­fej­sy, nie­za­leż­ne wdra­ża­nie kom­po­nen­tów oraz two­rze­nie archi­tek­tu­ry war­stwo­wej, uła­twia­ją­cej bufo­ro­wa­nie kom­po­nen­tów w celu zmniej­sze­nia opóź­nień, wymu­sza­nie bez­pie­czeń­stwa i her­me­ty­za­cję star­szych sys­te­mów. REST jest sto­so­wa­ny w całej bran­ży opro­gra­mo­wa­nia i sta­no­wi powszech­nie akcep­to­wa­ny zestaw wytycz­nych do two­rze­nia bez­sta­no­wych, nie­za­wod­nych inter­fej­sów API, umoż­li­wia­ją­cych dostęp do zaso­bów za pomo­cą para­me­trów zako­do­wa­nych w adre­sie URL z wyko­rzy­sta­niem for­ma­tów JSON lub XML do prze­ka­zy­wa­nia danych.

Standardowe pole­ce­nia REST:

GETpobie­ra­nia danych (np. żąda­nie wyda­nia tre­ści okre­ślo­nej fak­tu­ry, lub kolek­cji faktur)
POSTzacho­wa­nie nowych danych (np. żąda­nie zacho­wa­nia tre­ści nowej faktury)
PUTaktu­ali­za­cja ist­nie­ją­cych danych (np. żąda­nie nad­pi­sa­nia tre­ści okre­ślo­nej faktury)
PATCHróż­ni­co­wa aktu­ali­za­cja ist­nie­ją­cych danych (np. żąda­nie aktu­ali­za­cji okre­ślo­nych pól tre­ści okre­ślo­nej faktury)
DELETEusu­wa­nia ist­nie­ją­cych danych (np. żąda­nie usu­nię­cia tre­ści okre­ślo­nej faktury)