pojęcie: rozwiązanie

pro­jekt i reali­za­cja okre­ślo­nych zało­żeń archi­tek­to­nicz­nych, kon­struk­cyj­nych, itp., w tym np. pro­jekt zmian orga­ni­za­cyj­nych, wyma­ga­ne do tego celu narzę­dzia i środ­ki np. oprogramowanie

produkt, produktem, produktów