pojęcie: SA-CAD


System Architecting CAD (SA-CAD), wyko­rzy­sty­wa­ny do wspo­ma­ga­nia kon­cep­cyj­ne­go pro­jek­to­wa­nia wie­lo­dy­scy­pli­nar­nych pro­duk­tów o zło­żo­nej struk­tu­rze; SACAD powi­nien wspie­rać hie­rar­chicz­ną dekom­po­zy­cję sys­te­mu opi­sy na pozio­mie sys­te­mu oraz roz­wój zacho­wań i struk­tu­ry pod­sys­te­mów i komponentów.

Komoto, H., & Tomiyama, T. (2012). A fra­me­work for com­pu­ter-aided con­cep­tu­al design and its appli­ca­tion to sys­tem archi­tec­ting of mecha­tro­nics pro­ducts. Computer-Aided Design, 44(10), 931 – 946. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​1​6​/​j​.​c​a​d​.​2​0​1​2​.​0​2​.​004