pojęcie: saga

wzo­rzec archi­tek­to­nicz­ny sto­so­wa­ny do obsłu­gi tak zwa­nych trans­ak­cji o dłu­gim cza­sie życia, pier­wot­nie w sys­te­mach z baza­mi danych w mode­lu rela­cyj­nym, obec­nie sto­so­wa­ny do inte­gra­cji mikro­ser­wi­sów, w posta­ci imple­men­ta­cji kon­tro­li całe­go sce­na­riu­sza sekwen­cji wywo­ły­wa­nych ope­ra­cji innych obiek­tów, w jed­nym dedy­ko­wa­nym do tego obiekcie

Dürr, K., Lichtenthäler, R., & Wirtz, G. (2021). An Evaluation of Saga Pattern Implementation Technologies. ZEUS, 74 – 82. Garcia-Molina, H., & Salem, K. (1987). Sagas. ACM Sigmod Record, 16(3), 249 – 259. Štefanko, M., Chaloupka, O., Rossi, B., van Sinderen, M., & Maciaszek, L. (2019). The Saga pat­tern in a reac­ti­ve micro­se­rvi­ces envi­ron­ment. Proc. 14th Int. Conf. Softw. Technologies (ICSOFT 2019), 483 – 490.