pojęcie: SBVR

Semantics Of Business Vocabulary And Rules, (https://​www​.omg​.org/​s​p​e​c​/​S​B​VR/), spe­cy­fi­ka­cja OMG defi­niu­ją­ca meto­dę two­rze­nia reguł biz­ne­so­wych oraz budo­wa­nie biz­ne­so­we­go słow­ni­ka pojęć, spe­cy­fi­ka­cja zawie­ra tak­że opis nota­cji do two­rze­nia tak zwa­nych dia­gra­mów fak­tów, są one gra­ficz­ną repre­zen­ta­cją biz­ne­so­we­go słow­ni­ka pojęć i jed­no­cze­śnie meto­dą mode­lo­wa­nia i kon­tro­li spój­no­ści dome­no­we­go sys­te­mu pojęć (ang. namespace).