pojęcie: SDLC

ang. Software Development Life Cycle (Cykl Życia Rozwoju Oprogramowania) defi­nio­wa­ny jako: Proces wytwa­rza­nia opro­gra­mo­wa­nia w kil­ku okre­ślo­nych klu­czo­wych eta­pach, mają­cy na celu wdro­że­nia jako­ści i wydaj­no­ści; pro­ces ten nie ma jed­nej usta­lo­nej posta­ci, naj­czę­ściej jest opi­sy­wa­ny jako ite­ra­cyj­ne fazy: pla­no­wa­nie, ana­li­za, pro­jek­to­wa­nie, imple­men­ta­cja i testy, wdro­że­nie i utrzymanie.

Software Development Life Cycle (SDLC) based on [40] and [87] | Download  Scientific Diagram

(Designing Security and Privacy Requirements in Internet of Things: A Survey)