pojęcie: sekwencja

układ jakichś ele­men­tów, w któ­rym nastę­pu­ją one w okre­ślo­nej kolej­no­ści (źr. s.j.p. PWN)