pojęcie: SOA

ang. Service Oriented Architecture, pol. archi­tek­tu­ra (apli­ka­cji) zorien­to­wa­na na usłu­gi (patrz tak­że usłu­ga apli­ka­cji), tak­że Service-Oriented Computing

Service-Oriented Computing, SOC