pojęcie: SPEM

Software & Systems Process Engineering Metamodel; spe­cy­fi­ka­cja defi­niu­je klu­czo­we eta­py, ele­men­ty i role pro­ce­su two­rze­nia opro­gra­mo­wa­nia: eta­py: ana­li­za, spe­cy­fi­ko­wa­nie przy­pad­ków uży­cia, model sys­te­mu, mode­lo­wa­nie reali­za­cji przy­pad­ków uży­cia; klu­czo­wa rola to ana­li­tyk projektant.

Kluczowe pro­duk­ty i role (źr. SPEM 2.0)
Kolejne sta­ny dla każ­de­go przy­pad­ków uży­cia jako ele­men­tu reali­za­cji zakre­su pro­jek­tu (źr. SPEM 2.0)

(źr. OMG SPEM 2.0).