pojęcie: stereotyp

jest to mecha­nizm roz­sze­rza­nia zakre­su zna­czeń ele­men­tów w języ­ku UML, któ­ry umoż­li­wia doda­wa­nie nowych słów klu­czo­wych do języ­ka UML w celu two­rze­nia nowych ele­men­tów mode­lu, sto­su­jąc odpo­wied­nie ste­reo­ty­py w mode­lu, moż­na spra­wić, że model będzie bar­dziej zro­zu­mia­ły; np. chcąc poka­zać roz­róż­nie­nie mode­li na HLD (wyso­ki poziom abs­trak­cji) i LLD (niski poziom abs­trak­cji) moż­na ozna­czyć pakie­ty gro­ma­dzą­ce te mode­le: «modelHLD» i «modelLLD», innym przy­kła­dem jest czę­sto sto­so­wa­ne roz­sze­rze­nie poję­cia Aktor na dia­gra­mach przy­pad­ków uży­cia na «human» i <>appli­ca­tion» (lub «sys­tem»)

przy­kład ozna­cze­nie ele­men­tu nota­cji UML stereotypem

(zobacz jak two­rzyć ste­reo­ty­py w Visual Paradigm)