pojęcie: stożek niepewności

narzę­dzie sto­so­wa­ne w zarza­dza­niu pro­jek­ta­mi do zarzą­dza­nia ryzy­kiem, jest to wykres empi­rycz­ny, ogól­nie obra­zu­je on male­ją­ce ryzy­ko pro­jek­tu wraz z postę­pem pro­ce­su pla­no­wa­nia i pro­jek­to­wa­nia, w inży­nie­rii opro­gra­mo­wa­nia uży­wa­ny do zobra­zo­wa­nia i zarzą­dza­nia ryzy­kiem pro­jek­tu wytwarzania/dostarczania oprogramowania:

Little, T. (2006). Schedule esti­ma­tion and uncer­ta­in­ty sur­ro­un­ding the cone of uncer­ta­in­ty. Software, IEEE, 23, 48 – 54. https://​doi​.org/​1​0​.​1​1​0​9​/​M​S​.​2​0​0​6​.82