pojęcie: strategia

prze­my­śla­ny plan dzia­łań w jakiejś dzie­dzi­nie (s.j.p. PWN); Strategia wyra­ża cele dłu­go­ter­mi­no­we [przed­się­bior­stwa], odpo­wia­da­ją­ce gene­ral­nym kie­run­kom dzia­ła­nia (A.D. Chandler 1962)