pojęcie: syntaktyka

dział semio­ty­ki bada­ją­cy wza­jem­ne sto­sun­ki i wła­ści­wo­ści budo­wy wyra­żeń języ­ka w pro­ce­sie poro­zu­mie­wa­nia się ludzi; skład­nia – nauka o budo­wie wypo­wie­dzeń, układ wypo­wie­dze­nia i jego budo­wa; też: funk­cja wyra­zu w zdaniu