pojęcie: SysML

Systems Modeling Language™ (OMG SysML®) jest gra­ficz­nym języ­kiem mode­lo­wa­nia ogól­ne­go prze­zna­cze­nia, słu­żą­cym do spe­cy­fi­ko­wa­nia, ana­li­zo­wa­nia, pro­jek­to­wa­nia i wery­fi­ko­wa­nia zło­żo­nych sys­te­mów, któ­re mogą obej­mo­wać sprzęt, opro­gra­mo­wa­nie, infor­ma­cje, per­so­nel, pro­ce­du­ry i obiek­ty. W szcze­gól­no­ści język ten dostar­cza gra­ficz­nych repre­zen­ta­cji z seman­tycz­ną pod­sta­wą do mode­lo­wa­nia wyma­gań sys­te­mo­wych, zacho­wa­nia, struk­tu­ry i para­me­trycz­no­ści, któ­ra jest uży­wa­na do inte­gra­cji z inny­mi mode­la­mi ana­li­zy inży­nier­skiej. (https://​www​.omg​sy​sml​.org/​w​h​a​t​-​i​s​-​s​y​s​m​l​.​htm), (patrz tak­że SysML FAQ)