pojęcie: system aksjomatyczny

log. zbiór tez, w któ­rym wyróż­nia się 2 pod­zbio­ry: aksjo­ma­ty oraz twier­dze­nia; sta­no­wi sys­tem zbu­do­wa­ny z okre­ślo­ne­go ukła­du aksjo­ma­tów (zw. jego aksjo­ma­ty­ką) oraz ze zbio­ru twier­dzeń sta­no­wią­cych ich logicz­ne kon­se­kwen­cje, tj. wywie­dzio­nych z tych aksjo­ma­tów na pod­sta­wie przy­ję­tych w danym sys­te­mie aksjo­ma­tycz­nym reguł wnioskowania.