pojęcie: system

zor­ga­ni­zo­wa­na lub połą­czo­na gru­pa obiek­tów lub zbiór zasad, sche­mat, meto­da (Oxford English Dictionary, Second Edition, Oxford University Press, Oxford (1994)); patrz tak­że INCOSE: System Definition