pojęcie: system

w zna­cze­niu real­nym, obiekt kon­kret­ny lub mate­rial­ny (rzecz) zło­żo­ny z innych kon­kret­nych obiek­tów sta­no­wią­cych jego skład­ni­ki (czę­ści), któ­re są tak powią­za­ne ze sobą, że two­rzą całość wyod­ręb­nio­ną z oto­cze­nia (Chojnicki, 1988); zło­żo­na zor­ga­ni­zo­wa­na lub połą­czo­na gru­pa obiek­tów lub zbiór zasad, sche­mat, meto­da (Oxford English Dictionary, Second Edition, Oxford University Press, Oxford (1994)); patrz tak­że INCOSE: System Definition