pojęcie: tablica decyzyjna

tabli­ca decy­zyj­na jest okre­ślo­ną struk­tu­rą zbio­ru zwią­za­nych ze sobą warun­ków, reguł decy­zyj­nych i podej­mo­wa­nych dzia­łań. (S. Wrycza, 1996, s. 121), może być sto­so­wa­na jako meto­da doku­men­to­wa­nia kry­te­riów decy­zyj­nych w regu­łach biz­ne­so­wych (patrz regu­ły biz­ne­so­we) (źr. R.Ross Business Rule Concepts: Getting to the Point of Knowledge”), decy­zja z uży­ciem tabli­cy decy­zyj­nej podej­mo­wa­na jest w jed­nym kroku

Tablica decyzyjna