pojęcie: taksonomia

w mode­lach poję­cio­wych struk­tu­ra (drze­wo) związ­ków gene­ra­li­za­cji i specjalizacji