pojęcie: taktyka

spo­sób postę­po­wa­nia mają­cy dopro­wa­dzić do osią­gnię­cia celu (s.j.p. PWN); meto­da postę­po­wa­nia mają­ca dopro­wa­dzić do okre­ślo­ne­go celu stra­te­gicz­ne­go (Ireneusz Durlik, Inżyneria Zarządzania. Strategia i Projektowanie Systemów Produkcyjnych)