pojęcie: termin

ter­min

wyraz lub wyra­że­nie o spe­cjal­nym zna­cze­niu w jakiejś dzie­dzi­nie (patrz też: nazwa, pojęcie)