pojęcie: tertium non datur

[wym. ter­cjum non datur, trze­ciej (moż­li­wo­ści) nie ma], pra­wo logicz­ne gło­szą­ce, że dwa zda­nia ze sobą sprzecz­ne nie mogą być jed­no­cze­śnie fał­szy­we (tak­że: pra­wo wyłą­czo­ne­go środka)

prawo wyłączonego środka