pojęcie: traditio brevi manu

jed­na z form prze­nie­sie­nia posia­da­nia, pole­ga na tym, iż prze­nie­sie­nie posia­da­nia jest samo­ist­ne i nastę­pu­je na mocy samej umo­wy mię­dzy stro­na­mi, np. prze­nie­sie­nie praw mająt­ko­wych do utwo­ru już wcze­śniej wyda­ne­go do zapo­zna­nia sie z nim, wyma­ga wyłącz­nie zwar­cia umo­wy i speł­nie­nia jej warun­ków, jakim jest np. akt zapła­ty (art. 351 KC).