pojęcie: traditio longa manu

jed­na z form prze­nie­sie­nia posia­da­nia (insty­tu­cja pra­wa rze­czo­we­go ozna­cza­ją­ca fakt wła­da­nia rze­czą), pole­ga na wyda­niu rze­czy rozu­mia­nym jako jej udo­stęp­nie­niu (np. klu­czy do samo­cho­du, dedy­ko­wa­ne­go odno­śni­ka do pobra­niu pli­ku doku­men­tu z sie­ci Internet), któ­re dają fak­tycz­ną wła­dzę nad rze­czą (art. 348 KC).