pojęcie: UML

Unified Modeling Language, nota­cja (sys­tem poję­cio­wy) opu­bli­ko­wa­ny przez orga­ni­za­cję Object Management Group, model poję­cio­wy dla ana­li­ty­ków i archi­tek­tów sys­te­mów, twór­ców opro­gra­mo­wa­nia a tak­że innych, w tym biz­ne­so­wych, zorien­to­wa­nych na obiek­to­wy para­dyg­mat ana­li­zy i projektowania.