pojęcie: usługa

dzia­łal­ność gospo­dar­cza, odpłat­ne świad­cze­nie czyn­no­ści zwią­za­nych z ofe­ro­wa­ny­mi umie­jęt­no­ścia­mi i wiedzą