pojęcie: usługa aplikacji

pra­ca w posta­ci prze­two­rze­nia infor­ma­cji (danych), wyko­na­na przez apli­ka­cję na rzecz (upraw­nio­ne­go) żąda­ją­ce­go reali­za­cji tej usłu­gi (na podst. Encyklopedia PWN: usłu­ga – świad­cze­nie, pra­ca na rzecz kogoś, patrz tak­że apli­ka­cja, SOA)