pojęcie: wymagania biznesowe

ocze­ki­wa­nia wobec roz­wią­za­nia, wyra­żo­ne języ­kiem natu­ral­nym z per­spek­ty­wy przy­szłe­go użyt­kow­ni­ka tego roz­wią­za­nia (przez nie­go); klu­czo­wą cechą tych wyma­gań są potrze­by wyra­żo­ne w fir­mie CO a nie JAK, chce osią­gnąć użytkownik.