pojęcie: wymagania

zespół warun­ków, któ­rym ktoś lub coś musi odpo­wia­dać (źr. sł.j.p. PWN), opis cech okre­ślo­ne­go roz­wią­za­nia warun­ku­ją­cych jego przy­dat­ność w reali­za­cji celu orga­ni­za­cji, (opr. wł. J.Żeliński na pod­sta­wie SOA, MDA oraz publi­ka­cji IIBA), warun­kiem takim może być: zgod­ność usług apli­ka­cyj­nych z ich opi­sem (dane wej­ścio­we i wynik operacji/usługi), zgod­ność archi­tek­tu­ry roz­wią­za­nia z pro­jek­tem, zgod­ność logi­ki biz­ne­so­wej z jej opi­sem, zgod­ność z ogra­ni­cze­nia­mi nało­żo­ny­mi na roz­wią­za­nie; wyma­ga­nia ozna­cza się (moż­na) pozio­mem istot­no­ści: musi…, nie musi…, zale­ca się by…, nie zale­ca się by… (źr. RFC2119).