pojęcie: XML

(ang. eXtensible Markup Language, roz­sze­rzal­ny język znacz­ni­ków); inform. język for­mal­ny okre­śla­ją­cy uni­wer­sal­ny spo­sób zapi­su infor­ma­cji (doku­men­tów) przez pro­gra­my kom­pu­te­ro­we w spo­sób zawie­ra­ją­cy sfor­ma­to­wa­ny tekst oraz infor­ma­cje nie­tek­sto­we (meta­da­ne, odno­śni­ki do frag­men­tów doku­men­tu lub do innych doku­men­tów, rysun­ki itp.) np. moje dane to <imię>Jarosław</imię>, <nazwisko>Żeliński</nazwisko>, <email>j.zelinski@it-consulting.pl</email>; znacz­ni­ki: imię, nazwi­sko, ema­il, powin­ny mieć zde­fi­nio­wa­ne zna­cze­nia (meta­da­ne).