pojęcie: zadanie

ele­men­tar­na (nie­po­dziel­na) aktyw­ność, spo­sób jej reali­za­cji może być opi­sa­ny procedurą