pojęcie: związek

sto­su­nek mię­dzy rze­cza­mi, zja­wi­ska­mi itp. połą­czo­ny­mi ze sobą w jakiś spo­sób, sto­sun­ki łączą­ce ludzi opar­te na uczu­ciu, pokre­wień­stwie itp., kon­takt z kimś lub z czymś (SJP PWN), w nota­cji UML jest to aso­cja­cja i jej spe­cja­li­zo­wa­ne typy, są nimi: gene­ra­li­za­cja (spe­cja­li­za­cja, uogól­nie­nie), reali­za­cja, zależ­ność (w szcze­gól­no­ści zależ­ność uży­cia), kom­po­zy­cja (zwią­zek całość – część)

asocjacja