[stro­na głów­na]

Newsletter czy­li wia­do­mo­ści ode mnie

Na blo­gu piszę o ana­li­zie biz­ne­so­wej i sys­te­mo­wej orga­ni­za­cji, mode­lach biz­ne­so­wych, mode­lo­wa­niu sys­te­mów infor­ma­cyj­nych, pro­jek­to­wa­niu archi­tek­tu­ry opro­gra­mo­wa­nia. Artykuły zawie­ra­ją opi­sy pro­ble­mów jakie napo­ty­kam w toku audy­tów, wdro­żeń sys­te­mów ERP itp. i opi­sy ich roz­wią­zy­wa­nia. Znajdzie tu tak­że efek­ty prac badaw­czych. Z uwa­gi na przed­miot mojej pra­cy: pisa­nie opra­co­wań, two­rze­nie doku­men­ta­cji tech­nicz­nej, pisu­ję o pra­wie autor­skim i ochro­nie know-how.

Do sub­skry­ben­tów dekla­ru­ją­cych się jako deve­lo­pe­rzy wysy­łam zapy­ta­nia ofer­to­we od moich klien­tów (poja­wia­ją tyl­ko kil­ka razy w roku, zapo­znaj się z opi­sem mojej współ­pra­cy z dewe­lo­pe­ra­mi).

Od cza­su do cza­su orga­ni­zu­ję krót­kie webi­na­ry, ter­mi­ny poda­ję dzień przed, lin­ki do video-kon­fe­ren­cji wysy­łam na ema­il bez­po­śred­nio przed spotkaniem.

Formularz subskrypcji

(jeże­li sub­skry­bu­jesz już mój ser­wis zoba­czysz tak­że swój profil)