[stro­na głów­na]

Newsletter czy­li wia­do­mo­ści ode mnie

Na blo­gu piszę o ana­li­zie biz­ne­so­wej, ana­li­zie sys­te­mo­wej orga­ni­za­cji, mode­lach biz­ne­so­wych orga­ni­za­cji, mode­lo­wa­niu sys­te­mów infor­ma­cyj­nych, pro­jek­to­wa­niu archi­tek­tu­ry opro­gra­mo­wa­nia. Artykuły zawie­ra­ją opi­sy pro­ble­mów jakie napo­ty­kam w toku audy­tów u klien­tów i ich roz­wią­za­nia, oraz efek­ty prac badawczych.

Opisuje tak­że kwe­stie zarzą­dza­nia pro­ce­sa­mi biz­ne­so­wy­mi, ana­liz mode­li biz­ne­so­wych, przy­go­to­wań do wdro­żeń sys­te­mów ERP oraz ich nadzoru. 

Od cza­su do cza­su piszę o praw­nych aspek­tach pro­jek­to­wa­nia i nad­zo­ru autor­skie­go (pra­wo autor­skie) oraz oraz ochro­nie know-how (tajem­ni­ca przedsiębiorstwa).

Publikuje tu tak­że pre-prin­ty publi­ka­cji naukowych. 

Publikacje powsta­ją nie­re­gu­lar­nie: są to jeden, cza­sa­mi dwa tek­sty każ­de­go miesiąca. 

Do sub­skry­ben­tów dekla­ru­ją­cych się jako deve­lo­pe­rzy wysy­łam zapy­ta­nia ofer­to­we od moich klien­tów (poja­wia­ją tyl­ko kil­ka razy w roku, zapo­znaj się z opi­sem mojej współ­pra­cy z dewe­lo­pe­ra­mi).

Formularz subskrypcji

(jeże­li sub­skry­bu­jesz już mój ser­wis zoba­czysz tak­że swój profil)