Formularz subskrypcji

(jeże­li sub­skry­bu­jesz mój ser­wis zoba­czysz tak­że swój pro­fil, opi­sy tema­tów publi­ka­cji pod formularzem)

Publikacje powsta­ją nie­re­gu­lar­nie: są to jeden, cza­sa­mi dwa tek­sty każ­de­go mie­sią­ca. Zawierają opi­sy wybra­nych pozy­cji lite­ra­tu­ro­wych, opi­sy pro­ble­mów jakie napo­ty­kam w toku audy­tów u klien­tów i ich roz­wią­za­nia, oraz efek­ty prac badawczych.

Listy wysyłkowe – opisy

Na blo­gu gene­ral­nie piszę o ana­li­zie biz­ne­so­wej, sys­te­mo­wej, mode­lach biz­ne­so­wych orga­ni­za­cji i mode­lo­wa­niu sys­te­mów infor­ma­cyj­nych. Jednak nie­któ­re publi­ka­cje mają inny cha­rak­ter, szcze­gó­ły poniżej.

Analiza biznesowa i wymagania

W tej czę­ści uka­zu­ją arty­ku­ły z obsza­ru mode­lo­wa­nia biz­ne­so­we­go, sze­ro­ko poję­tej ana­li­zy biz­ne­so­wej i mode­lo­wa­nia pro­ce­sów biz­ne­so­wych, doku­men­to­wa­nia logi­ki biz­ne­so­wej. Pojawiają się wzmian­ki o nota­cjach BPMN, SBVR, BMM. 

Projektowanie architektury systemów

W tej czę­ści uka­zu­ją się arty­ku­ły z zakre­su inży­nie­rii sys­te­mów, opro­gra­mo­wa­nia, na pozio­mie ana­li­zy i doku­men­to­wa­nia logi­ki dzie­dzi­no­wej sys­te­mów oraz pro­jek­to­wa­nia ich archi­tek­tu­ry. Pojawiają się wzmian­ki o nota­cjach UML i SysML. 

Jestem developerem

Moimi klien­ta­mi są i fir­my małe i bar­dzo duże. Od cza­su do cza­su wysy­łam zapy­ta­nia ofer­to­we od moich klien­tów, tak zwa­ne RFI. Wysyłam je gdy klient zle­ci mi prze­pro­wa­dze­nie tego pro­ce­su, cza­sa­mi też spon­sor nie chce na tym eta­pie wyja­wiać sie­bie jako nabywcy. 

Drugim eta­pem jest zawsze roze­sła­nie kon­kret­nych zapy­tań ofer­to­wych RFP do firm wybra­nych przez spon­so­ra pro­jek­tu spo­śród ofe­ren­tów RFI. Jeżeli repre­zen­tu­jesz deve­lo­pe­ra lub inte­gra­to­ra opro­gra­mo­wa­nia, a meto­dy doku­men­to­wa­nia wyma­gań jakie tu opi­su­ję są dla Ciebie zro­zu­mia­łe (zapo­znaj się z przy­kła­da­mi) i akcep­tu­jesz taką for­mę współ­pra­cy, dodaj się do tej listy. Wysyłam na nią tak­że pyta­nia o dostęp­ność ryn­ko­wą okre­ślo­nej technologii. 

Czy macie Państwo np. listę: co powin­na zawie­rać taka spe­cy­fi­ka­cja, żeby mogli Państwo zło­żyć ofer­tę fixed-pri­ce? Jeśli tak, będę wdzięcz­ny za prze­sła­nia mi takie­go opi­su (sko­rzy­staj z for­mu­la­rza Nowa Sprawa)

Jestem C‑level” menedżerem, być może klientem

Chcesz wie­dzieć co nowe­go mam w ofer­cie? Poznać naj­lep­sze prak­ty­ki? Od wie­lu lat moi spon­so­rzy (zarzą­dy firm i dyrek­to­rzy zama­wia­ją­cy moje usłu­gi) mają moje peł­ne wspar­cie na eta­pie wybo­ru dostaw­cy i nego­cjo­wa­nia umów: po opra­co­wa­niu doku­men­ta­cji do pro­jek­tu wspie­ram moich klien­tów pro­wa­dząc tak­że nad­zór autor­ski nad pra­ca­mi dostaw­ców, pro­wa­dzę sta­łą aktu­ali­za­cję powsta­łej dokumentacji. 

Zebrałem ogrom­ne doświad­cze­nie nie tyl­ko w mode­lo­wa­niu biz­ne­so­wym, ana­li­zie i pro­jek­to­wa­niu sys­te­mów, ale tak­że w obsza­rze zarzą­dza­nia, nego­cjo­wa­nia umów, pra­wa autor­skie­go w IT i ochro­ny know-how, któ­rym to doświad­cze­niem tak­że dzie­lę się na tym blogu. 

Nauka i badania

Wybrane arty­ku­ły to pośred­nie wyni­ki moich badań lub pre­prin­ty moich publi­ka­cji nauko­wych, to lista dla osób zain­te­re­so­wa­nych nimi. 

Visual Paradigm

Jestem part­ne­rem mery­to­rycz­nym wolon­ta­riu­szem, pro­du­cen­ta opro­gra­mo­wa­nia Visual Paradigm. Od cza­su do cza­su wysy­łam infor­ma­cje doty­czą­ce nowych wer­sji i ich aktu­ali­za­cji, metod i tech­nik pra­cy z tym opro­gra­mo­wa­niem, uzu­peł­niam tłu­ma­cze­nie pol­skiej wersji.

Informacje prasowe

Od cza­su do cza­su wysy­łam infor­ma­cje na temat zawie­ra­nych umów, prze­pro­wa­dzo­nych z suk­ce­sem wdro­żeń i opi­sem tego jak zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne i co wdro­żo­no. Czasami publi­ku­ję arty­ku­ły sta­no­wią­ce róż­ne­go rodza­ju for­my ana­li­zy ryn­ku IT i produktów.