Kontakt


Jarosław Żeliński (fot. Movcamfilms)
 • Jeżeli chce­cie Państwo zamó­wić eks­per­ty­zę lub otrzy­mać ofer­tę na dedy­ko­wa­ną usłu­gę, zapra­szam na stro­nę Oferta.
 • W innych spra­wach zapra­szam do kon­tak­tu poniżej:

Poufność

 1. Podmiot Udostępniający infor­ma­cje, to pod­miot wska­za­ny w kore­spon­den­cji, Adresatem jest Jarosław Żeliński, autor i wydaw­ca strony.
 2. Skorzystanie z for­mu­la­rzy na tej stro­nie sta­no­wi oświad­cze­nie o zaak­cep­to­wa­niu niniej­szych warunków.
 3. Za Informacje Chronione uzna­wa­ne są wyłącz­nie te, któ­re w swo­jej tre­ści, lub w poniż­szych for­mu­la­rzach, Podmiot Udostępniający ozna­czy jako chro­nio­ne i nie są one jed­no­cze­śnie dostęp­ne publicz­nie, co obli­gu­je Adresata do ich ochro­ny .
 4. Wszelkie spo­ry wyni­kłe z powo­du nie­do­trzy­ma­nia powyż­szych zasad będą roz­strzy­ga­ne na zasa­dach ogólnych. 

Przekazywanie i podpisywanie dokumentów

Wszelkie prze­ka­zy­wa­ne mi infor­ma­cje przyj­mu­ję w for­mie doku­men­to­wej jako pli­ki PDF lub wydru­ki. Dokumenty do pod­pi­su, w szcze­gól­no­ści umo­wy, pro­szę prze­ka­zy­wać w wer­sji kom­plet­nie wypeł­nio­nej, goto­wej do pod­pi­sa­nia. Wysyłanie mi doku­men­tów w for­mie edy­to­wal­nej, wyma­ga­ją­cej dedy­ko­wa­nych apli­ka­cji rodzi koniecz­ność posia­da­nia okre­ślo­ne­go opro­gra­mo­wa­nia do ich edy­cji oraz ryzy­ko przy­pad­ko­wej zmia­ny tre­ści lub błęd­ne­go ich wypełnienia.

Nie korzy­stam z elek­tro­nicz­ne­go pod­pi­su kwa­li­fi­ko­wa­ne­go. Dokumenty (tak­że umo­wy) pod­pi­su­ję: (1) odręcz­nie na table­cie (odsy­łam plik pdf), (2) na żąda­nie odręcz­nie w for­mie papie­ro­wej (pod­pi­sa­ne odsy­łam pocz­tą, a ich skan elektronicznie). 

Podstawa praw­na:

Art. 77(2). Do zacho­wa­nia doku­men­to­wej for­my czyn­no­ści praw­nej wystar­cza zło­że­nie oświad­cze­nia woli w posta­ci doku­men­tu, w spo­sób umoż­li­wia­ją­cy usta­le­nie oso­by skła­da­ją­cej oświad­cze­nie.
Art. 77(3). Dokumentem jest nośnik infor­ma­cji umoż­li­wia­ją­cy zapo­zna­nie się z jej treścią.

(USTAWA z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny)

Minimum wyma­gań koniecz­nych do uzna­nia zna­ku pisar­skie­go za pod­pis jest to, by wyra­żał, co naj­mniej nazwi­sko, umoż­li­wiał iden­ty­fi­ka­cję auto­ra, przy­naj­mniej według takich kry­te­riów, jak cechy indy­wi­du­al­ne i powta­rzal­ne (por. uchwa­ła skła­du sied­miu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 grud­nia 1993 r., III CZP 146/93, OSNC 1994, nr 5, poz. 94; posta­no­wie­nie Sądu Najwyższego z dnia 17 czerw­ca 2009 r., IV CSK 78/09, nie publ;. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerw­ca 2007 r., II CSK 124/07, OSNC 2008, nr 9, poz. 102). 

(nie ma więc zna­cze­nia to czy pod­pis wyko­na­no na papie­rze i doku­ment ten następ­nie zeska­no­wa­no, czy pod­pis wyko­na­no bez­po­śred­nio rysi­kiem na table­cie. O auten­tycz­no­ści odręcz­ne­go pod­pi­su, w razie spo­ru, decy­du­je grafolog)

Wysłanie pliku

UWAGA! Zgodnie z usta­wą z dnia 16 kwiet­nia 1993 r. o zwal­cza­niu nie­uczci­wej kon­ku­ren­cji (Art.11), a tak­że Kodeks Cywilny (Art.72(1)), prze­sła­nie mi odpo­wied­nio ozna­czo­nych infor­ma­cji, sta­no­wią­cych tajem­ni­cę przed­się­bior­stwa (know-how), to decy­zja pod­mio­tu udo­stęp­nia­ją­ce­go i obo­wią­zek ochro­ny ich tre­ści nie wyma­ga pod­pi­sy­wa­nia umo­wy o zacho­wa­niu pouf­no­ści. Materiały takie, dla ich ochro­ny, muszą być ozna­czo­ne np. jako Tajemnica przed­się­bior­stwa” (jest to waru­nek usta­wo­wy), co nakła­da na każ­dy pod­miot, któ­ry je otrzy­mał, obo­wią­zek ochro­ny ich tre­ści. Niedotrzymanie tego obo­wiąz­ku jest kara­ne zgod­nie z tą usta­wą. ?1?3?. Wypełniając for­mu­larz i wysy­ła­jąc plik wyra­żasz zgo­dą na prze­twa­rza­nie prze­ka­za­nych danych oso­bo­wych. Na poda­ny adres ema­il zosta­nie wysła­ne potwier­dze­nie doręczenia.

  Formularz kontaktowy  Chcę być infor­mo­wa­ny o nowo­ściach na stro­nie fir­my IT​-Consulting​.pl


  Kontakt telefoniczny

  W pil­nych spra­wach pro­szę o kon­takt tele­fo­nicz­ny na numer: +48 608 05 90 20. (lub z tere­nu UK: +44 7506 613 650, tak­że z pomo­cą, Signal, WhatsApp).

  Planując roz­mo­wę pro­szę pamię­taj, że >10 minut to już jest spo­tka­nie, umów się na video-konferencję.

  Dane rejestrowe

  gpbiurowiec
  Atrium Centrum. Warszawskie biu­ro obsłu­gu­je i ser­wi­su­je GoldPalce.

  Jarosław Żeliński IT-Consulting
  Atrium Centrum

  ul. Jana Pawła II 27
  00 – 867 Warszawa
  Zarejestrowany w CEIDG:
  NIP: 536 – 137-05 – 83, REGON: 012633010

  (wpis do CEIDG: [wpis do reje­stru])

  Adres kore­spon­den­cyj­ny:

  Jaroslaw Zelinski, Centrum Offices, 214 Union St., AB10 1TL, Aberdeen, Aberdeenshire, Scotland, UK.


  Kontakt dla studentów WIT

  Prowadzę wykła­dy i labo­ra­to­ria na:

  Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
  pod auspi­cja­mi Polskiej Akademii Nauk
  ul. Newelska 6, 01 – 447 Warszawa

  Kontakt ze mną w spra­wie zajęć za pośred­nic­twem ser­wi­su uczel­ni UBIK i za pośred­nic­twem uczel­nia­nej wer­sji sys­tem MS Teams. Aby spraw­dzić kie­dy jestem na uczel­ni KLIKNIJ TU. Bieżące infor­ma­cje na moim pro­fi­lu WIT.

  (aktu­ali­za­cja: cze 28, 2022 @ 14:45 )

  Źródła

  ____
  #. Forma doku­men­to­wa: Zgodnie z Art. 77(2) Kodeksu Cywilnego: 

  Do zacho­wa­nia doku­men­to­wej for­my czyn­no­ści praw­nej wystar­cza zło­że­nie oświad­cze­nia woli w posta­ci doku­men­tu, w spo­sób umoż­li­wia­ją­cy usta­le­nie oso­by skła­da­ją­cej oświadczenie.

  Dokument jest z kolei zde­fi­nio­wa­ny przez Art. 77(3) Kodeksu cywilnego:

  Dokumentem jest nośnik infor­ma­cji umoż­li­wia­ją­cy zapo­zna­nie się z jej treścią.