Mój e-sekretariat

Wszelkie przekazywane mi informacje przyjmuję w formie dokumentowej jako pliki PDF lub wydruki. Dokumenty do podpisu, w szczególności umowy, proszę przekazywać w wersji kompletnie wypełnionej, gotowej do podpisania (wysyłanie mi dokumentów w formie edytowalnej, wymagającej dedykowanych aplikacji rodzi konieczność posiadania określonego oprogramowania do ich edycji oraz ryzyko przypadkowej zmiany treści lub błędnego ich wypełnienia).


Anonimowy Czat
Otwarte dyżury z dostępem dla każdego
Nowa Korespondencja
napisz, przekaż dokument
Historia Korespondencji
sprawdź historię korespondencji
Oferty, umowy, faktury
administracja
Podpis elektroniczny
nda, umowy i itp
Aktualna Lista Spraw

Dane kontaktowe

Sekretariat w PolsceSiedziba firmy i dane do umów
Jarosław Żeliński IT-Consulting
Atrium Centrum
, ul. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Jaroslaw Zelinski IT-Consulting
Centrum Offices, 214 Union St.,
Aberdeen AB10 1TL, UK.
tel.: +44 7506 613 650, info @ jaroslawzelinski.biz
Kontakt i adresy doręczeń

Umowy

Od Września 2022 r. umowy zawieram, i rozliczam się fakturami, jako firma: “Jarosław Żeliński IT-Consulting”, zarejestrowana w Wielkiej Brytanii (adres jak wyżej), reprezentowana przeze mnie: Jarosława Żelińskiego (polski paszport, do ofert dołączam certyfikat rezydencji podatkowej). Usługi świadczone są zdalnie z terenu Wielkiej Brytanii, ewentualne przyjazdy do siedziby zamawiającego rozliczane są dodatkowo (patrz strona Oferta).

Zamówienia przyjmuje i umowy zawieram zdalnie drogą elektroniczną. Używam zaawansowanego podpisu elektronicznego i formy dokumentowej w komunikacji (nie używam kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Komunikację projektową prowadzę na platformie elektronicznej FreshBooks.com (zwykły lub zaawansowany podpis elektroniczny, zaawansowany podpis elektroniczny, patrz także: Artykuł 8 ustawy o podpisie elektronicznym):

Art. 8. Nie można odmówić ważności i skuteczności podpisowi elektronicznemu tylko na tej podstawie, że istnieje w postaci elektronicznej lub dane służące do weryfikacji podpisu nie mają kwalifikowanego certyfikatu, lub nie został złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do składania podpisu elektronicznego.

https://www.bip-e.pl/bip/akty-prawne/3,Ustawa-o-podpisie-elektronicznym.html

Jeżeli kontrahent tego wymaga, dokumenty podpisuję ręcznie i odsyłam skan lub oryginał. Jeżeli do zawarcia umowy wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny, koszty z tym związane pokrywa zamawiający.

Mój udział w roli podwykonawcy

Od czasu do czasu otrzymuję propozycję roli podwykonawcy np. w ofertach przetargowych. Angażując mnie do udziału w opracowaniu oferty i późniejszej realizacji:

  • koszt mojego zapoznania się materiałami przetargowymi i opracowanie merytorycznego wkładu do oferty wg. stawek na stronie Oferta (“Zapoznanie się ze sprawą, wydanie opinii w przedmiocie przekazanej dokumentacji”),
  • jeżeli składający ofertę żąda gwarancji dostępności w ustalonym terminie, czas ten jest z góry rozliczany jako wykupiony wg. stawek na stronie Oferta (umowa retainer agreement),
  • rozliczenia w trakcie realizacji zlecenia wg. stawek T&M na stronie Oferta,
  • Wiążące są wyłącznie zobowiązania zawarte w formie dokumentowej.

Rozliczenia

Faktury są wystawiane w GBP. Adresy do korespondencji jak wyżej. Na żądanie, przesyłam dokumenty rejestrowe i certyfikat rezydencji podatkowej. NIE JESTEM PODATNIKIEM VAT. Przeczytaj także: Import usług z Wielkiej Brytanii po Brexicie oraz VAT w handlu międzynarodowym – świadczenie i nabycie usług handlu. UWAGA! Płatności faktur dotyczących importu usług nie zmuszają do kontroli podatnika co do jego ujęcia w ewidencji podatników VAT (na białej liście) na dzień dokonania płatności.

Przelewy

Przelewy za faktury należy realizować zgodnie z ofertą i adnotacją na fakturach (patrz przelewy zagraniczne). Proszę sprawdzić w swoim banku ile trwa przelew, termin płatności to dzień gdy środki zostaną zaksięgowane na moim rachunku w kwocie uwidocznionej na fakturze.

Karty płatnicze i “direct debit”

Aby usprawnić i obniżyć koszty płatności uruchomiłem obsługę kart kredytowych. Każdą moją fakturę można opłacić firmową kartą płatniczą (obsługuję płatności SEPA oraz DirectDebit). Karty płatnicze są także bardzo wygodną metodą opłacania usług cyklicznych i umów ramowych:

  • Skonfigurowanie polecenia zapłaty powoduje, że nie trzeba pamiętać o dokonywaniu płatności.
  • Gwarancja operatora polecenia zapłaty to dodatkowa warstwa ochrony w przypadku niepowodzenia płatności.
  • Ponieważ polecenia zapłaty są transakcjami między bankami, przy użyciu bezpiecznych systemów bankowości internetowej, są one najbezpieczniejszym sposobem dokonywania płatności, są także tanie dla firm, darmowe dla klientów bo nie ma kosztów banków pośredniczących (jak w przelewach).

Kontakt dla studentów WIT

Prowadzę wykłady i laboratoria na:

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa

Kontakt ze mną w sprawie zajęć za pośrednictwem serwisu uczelni UBIK i za pośrednictwem uczelnianej wersji system MS Teams. Wszelkie konsultacje i zajęcia prowadzę zdalnie.

Praca zaliczeniowa czy to maturalna, czy licencjacka czy też magisterska to odpowiednik egzaminu. Tak jakby „prawo jazdy na bycie inteligentem”. Musi być wykonana samodzielnie, bo jak tu słusznie zauważono jej wartość poznawcza zazwyczaj jest nikła, ale stanowi test czy dany osobnik potrafi skojarzyć 3 fakty i wyłożyć swoje skojarzenia w sposób zrozumiały dla otoczenia.

Za Andrzejem Pilipiukiem…”wyimek”

Student samodzielnie pisze swoją pracę a ja go nie poganiam. Ale też już mam dość czytania “dzieł” literatury studenckiej pisanych “na kolanie”, ściągniętych z sieci i jeszcze gorzej przetworzonych – tak aby się tylko załapać na tytuł.

Dla osób zainteresowanych pisaniem u mnie pracy dyplomowej: daje pełne wsparcie merytoryczne, pomagam zebrać literaturę, jestem dostępny na wszelkie konsultacje. Student ma do mnie dostęp na każde żądanie i wszelkie aktywności odbywają się wyłącznie z inicjatywy studenta.

____
#. Forma dokumentowa: Zgodnie z Art. 77(2) Kodeksu Cywilnego:

Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.

Dokument jest z kolei zdefiniowany przez Art. 77(3) Kodeksu cywilnego:

Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Zaawansowany podpis elektroniczny, Artykuł 8 ustawy o podpisie elektronicznym (ustawa)

“Nie można odmówić ważności i skuteczności podpisowi elektronicznemu tylko na tej podstawie, że istnieje w postaci elektronicznej lub dane służące do weryfikacji podpisu nie mają kwalifikowanego certyfikatu, lub nie został złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do składania podpisu elektronicznego.”

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014, z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE:

Artykuł 25
Skutki prawne podpisów elektronicznych

  1. Podpisowi elektronicznemu nie można odmówić skutku prawnego ani dopuszczalności jako dowodu w postępowaniu sądowym wyłącznie z tego powodu, że podpis ten ma postać elektroniczną lub że nie spełnia wymogów dla kwalifikowanych podpisów elektronicznych.