Blog Strona głów­na » Kontakt

Jarosław Żeliński IT-Consulting – Kontakt

Jak się ze mną skon­tak­to­wać… to łatwe:

Napisz do mnie

Nic nie ryzy­ku­jesz! Opisz pro­blem, załącz doku­men­ty źró­dło­we, jeże­li ich treść sta­no­wi tajem­ni­cę przed­się­bior­stwa oznacz to w ich tre­ści (patrz Polityki Strony). Na drob­ne spra­wy odpo­wia­dam bez kosz­tów, na pozo­sta­łe w odpo­wie­dzi wysy­łam pyta­nia, po uzgod­nie­niach wysy­łam wycenę/umowę. Po akcep­ta­cji wyce­ny lub umo­wy, wysy­łam Państwu fak­tu­rę lub link do płat­no­ści (eks­per­ty­zy są przed­pła­co­ne). Jeżeli są Państwo zain­te­re­so­wa­ni ofer­tą na sta­łe wspar­cie lub ana­li­zy przed­wdro­że­nio­we, zapra­szam na stro­nę: OFERTA.


Mój e‑sekretariat

Nowa Sprawa
zgłoś spra­wę, prze­każ dokument
Historia spra­wy
sprawdź histo­rię okre­ślo­nej sprawy
Zgłaszaj nowe spra­wy i zarzą­dzaj swo­imi spra­wa­mi, prze­ka­zuj i odbie­raj dokumenty

Wszelkie prze­ka­zy­wa­ne mi infor­ma­cje przyj­mu­ję w for­mie doku­men­to­wej jako pli­ki PDF lub wydru­ki. Dokumenty do pod­pi­su, w szcze­gól­no­ści umo­wy, pro­szę prze­ka­zy­wać w wer­sji kom­plet­nie wypeł­nio­nej, goto­wej do pod­pi­sa­nia (wysy­ła­nie mi doku­men­tów w for­mie edy­to­wal­nej, wyma­ga­ją­cej dedy­ko­wa­nych apli­ka­cji rodzi koniecz­ność posia­da­nia okre­ślo­ne­go opro­gra­mo­wa­nia do ich edy­cji oraz ryzy­ko przy­pad­ko­wej zmia­ny tre­ści lub błęd­ne­go ich wypełnienia). 


Adres biura

Biuro w Polsce:Dane fir­my i adres do doręczeń:
Jarosław Żeliński IT-Consulting
Atrium Centrum

ul. Jana Pawła II 27
00 – 867 Warszawa
tel.: +48 608 05 90 20, kon­sul­ta­cje @ it​-con​sul​ting​.pl
Jaroslaw Zelinski IT-Consulting
Centrum Offices, 214 Union St.
Aberdeen AB10 1TL
Aberdeenshire, Scotland, UK.
Nr podat­ni­ka w GB (UTR): 3834398735
tel.: +44 7506 613 650, info @ jaro​slaw​ze​lin​ski​.biz


Umowy i rozliczenia

Od Września 2022 r. umo­wy zawie­ram, i roz­li­czam się fak­tu­ra­mi, jako fir­ma: Jarosław Żeliński IT-Consulting”, zare­je­stro­wa­na w UK (adres jak wyżej), repre­zen­to­wa­na prze­ze mnie: Jarosława Żelińskiego (pol­ski pasz­port). Usługi świad­czo­ne są zdal­nie z tere­nu Wielkiej Brytanii, ewen­tu­al­ne przy­jaz­dy do sie­dzi­by zama­wia­ją­ce­go roz­li­cza­ne są nie­za­leż­nie od zawar­tych umów (patrz stro­na Oferta). Faktury są wysta­wia­ne w GBP. Adresy do kore­spon­den­cji jak wyżej. Zamówienia przyj­mu­je i umo­wy zawie­ram zdal­nie dro­gą elek­tro­nicz­ną (zwy­kły lub zaawan­so­wa­ny pod­pis elek­tro­nicz­ny, patrz tak­że: Artykuł 8 usta­wy o pod­pi­sie elek­tro­nicz­nym). Jeżeli kon­tra­hent tego wyma­ga, doku­men­ty pod­pi­su­ję ręcz­nie i odsy­łam skan lub ory­gi­nał, nie uży­wam kwa­li­fi­ko­wa­ne­go pod­pi­su elek­tro­nicz­ne­go. Wszystkie umo­wy na świad­cze­nie usług eks­perc­kich zawie­ra­ją opła­ty ryczał­to­we, umo­wa obo­wią­zu­je po doko­na­niu pierw­szej wpłaty.

Na żąda­nie, prze­sy­łam doku­men­ty reje­stro­we i cer­ty­fi­kat rezy­den­cji podat­ko­wej. Przeczytaj tak­że: Import usług z Wielkiej Brytanii po Brexicie oraz VAT w han­dlu mię­dzy­na­ro­do­wym – świad­cze­nie i naby­cie usług han­dlu. Możliwe inne for­my pod­pi­su: (1) odręcz­nie na table­cie (odsy­łam plik PDF), (2) na żąda­nie odręcz­nie w for­mie papie­ro­wej (pod­pi­sa­ne odsy­łam pocz­tą papie­ro­wy doku­ment, a skan elek­tro­nicz­nie). Na życze­nie, do prze­ka­za­nia doku­men­tów uży­wam e‑signate: https://​ever​sign​.com/. Przesyłki pocz­to­we obsłu­gu­je Stannp w UK, oraz Postivo w Polsce.


Kontakt dla studentów WIT

Prowadzę wykła­dy i labo­ra­to­ria na:

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
pod auspi­cja­mi Polskiej Akademii Nauk
ul. Newelska 6, 01 – 447 Warszawa

Kontakt ze mną w spra­wie zajęć za pośred­nic­twem ser­wi­su uczel­ni UBIK i za pośred­nic­twem uczel­nia­nej wer­sji sys­tem MS Teams. Wszelkie kon­sul­ta­cje i zaję­cia pro­wa­dzę zdal­nie. Dla osób zain­te­re­so­wa­nych pisa­niem u mnie pra­cy dyplo­mo­wej: daje peł­ne wspar­cie mery­to­rycz­ne, poma­gam zebrać lite­ra­tu­rę, jestem dostęp­ny na wszel­kie kon­sul­ta­cje. Student ma do mnie dostęp na każ­de żąda­nie i wszel­kie aktyw­no­ści odby­wa­ją się wyłącz­nie z ini­cja­ty­wy stu­den­ta. Student samo­dziel­nie pisze swo­ją pra­cę a ja go nie poganiam. 

____
#. Forma doku­men­to­wa: Zgodnie z Art. 77(2) Kodeksu Cywilnego: 

Do zacho­wa­nia doku­men­to­wej for­my czyn­no­ści praw­nej wystar­cza zło­że­nie oświad­cze­nia woli w posta­ci doku­men­tu, w spo­sób umoż­li­wia­ją­cy usta­le­nie oso­by skła­da­ją­cej oświadczenie.

Dokument jest z kolei zde­fi­nio­wa­ny przez Art. 77(3) Kodeksu cywilnego:

Dokumentem jest nośnik infor­ma­cji umoż­li­wia­ją­cy zapo­zna­nie się z jej treścią.

Zaawansowany pod­pis elek­tro­nicz­ny, Artykuł 8 usta­wy o pod­pi­sie elek­tro­nicz­nym (usta­wa)

Nie moż­na odmó­wić waż­no­ści i sku­tecz­no­ści pod­pi­so­wi elek­tro­nicz­ne­mu tyl­ko na tej pod­sta­wie, że ist­nie­je w posta­ci elek­tro­nicz­nej lub dane słu­żą­ce do wery­fi­ka­cji pod­pi­su nie mają kwa­li­fi­ko­wa­ne­go cer­ty­fi­ka­tu, lub nie został zło­żo­ny za pomo­cą bez­piecz­ne­go urzą­dze­nia słu­żą­ce­go do skła­da­nia pod­pi­su elektronicznego.”

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014, z dnia 23 lip­ca 2014 r. w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji elek­tro­nicz­nej i usług zaufa­nia w odnie­sie­niu do trans­ak­cji elek­tro­nicz­nych na ryn­ku wewnętrz­nym oraz uchy­la­ją­ce dyrek­ty­wę 1999/93/WE:

Artykuł 25
Skutki praw­ne pod­pi­sów elektronicznych

  1. Podpisowi elek­tro­nicz­ne­mu nie moż­na odmó­wić skut­ku praw­ne­go ani dopusz­czal­no­ści jako dowo­du w postę­po­wa­niu sądo­wym wyłącz­nie z tego powo­du, że pod­pis ten ma postać elek­tro­nicz­ną lub że nie speł­nia wymo­gów dla kwa­li­fi­ko­wa­nych pod­pi­sów elektronicznych.
Blog Strona głów­na » Kontakt