Mój e‑sekretariat

Wszelkie prze­ka­zy­wa­ne mi infor­ma­cje przyj­mu­ję w for­mie doku­men­to­wej jako pli­ki PDF lub wydru­ki. Dokumenty do pod­pi­su, w szcze­gól­no­ści umo­wy, pro­szę prze­ka­zy­wać w wer­sji kom­plet­nie wypeł­nio­nej, goto­wej do pod­pi­sa­nia (wysy­ła­nie mi doku­men­tów w for­mie edy­to­wal­nej, wyma­ga­ją­cej dedy­ko­wa­nych apli­ka­cji rodzi koniecz­ność posia­da­nia okre­ślo­ne­go opro­gra­mo­wa­nia do ich edy­cji oraz ryzy­ko przy­pad­ko­wej zmia­ny tre­ści lub błęd­ne­go ich wypełnienia). 


Nowa Korespondencja
napisz, prze­każ dokument
Historia Korespondencji
sprawdź histo­rię korespondencji
Oferty, umo­wy, fak­tu­ry
admi­ni­stra­cja
Strona agen­ta

Dane kontaktowe

Biuro do drę­czeń w PolsceSiedziba fir­my i dane do umów
Jarosław Żeliński IT-Consulting
Atrium Centrum

ul. Jana Pawła II 27
00 – 867 Warszawa
tel.: +48 608 05 90 20, kon­sul­ta­cje @ it​-con​sul​ting​.pl
Jaroslaw Zelinski IT-Consulting
Centrum Offices, 214 Union St.,
Aberdeen AB10 1TL, UK.

tel.: +44 7506 613 650, info @ jaro​slaw​ze​lin​ski​.biz

Umowy

Od Września 2022 r. umo­wy zawie­ram, i roz­li­czam się fak­tu­ra­mi, jako fir­ma: Jarosław Żeliński IT-Consulting”, zare­je­stro­wa­na w Wielkiej Brytanii (adres jak wyżej), repre­zen­to­wa­na prze­ze mnie: Jarosława Żelińskiego (pol­ski pasz­port, do ofert dołą­czam cer­ty­fi­kat rezy­den­cji podat­ko­wej). Usługi świad­czo­ne są zdal­nie z tere­nu Wielkiej Brytanii, ewen­tu­al­ne przy­jaz­dy do sie­dzi­by zama­wia­ją­ce­go roz­li­cza­ne są dodat­ko­wo (patrz stro­na Oferta).

Zamówienia przyj­mu­je i umo­wy zawie­ram zdal­nie dro­gą elek­tro­nicz­ną. Używam zaawan­so­wa­ne­go pod­pi­su elek­tro­nicz­ne­go i for­my doku­men­to­wej w komu­ni­ka­cji (nie uży­wam kwa­li­fi­ko­wa­ne­go pod­pi­su elek­tro­nicz­ne­go). Komunikację pro­jek­to­wą pro­wa­dzę na plat­for­mie elek­tro­nicz­nej FreshBooks​.com (zwy­kły lub zaawan­so­wa­ny pod­pis elek­tro­nicz­ny, zaawan­so­wa­ny pod­pis elek­tro­nicz­ny, patrz tak­że: Artykuł 8 usta­wy o pod­pi­sie elek­tro­nicz­nym):

Art. 8. Nie moż­na odmó­wić waż­no­ści i sku­tecz­no­ści pod­pi­so­wi elek­tro­nicz­ne­mu tyl­ko na tej pod­sta­wie, że ist­nie­je w posta­ci elek­tro­nicz­nej lub dane słu­żą­ce do wery­fi­ka­cji pod­pi­su nie mają kwa­li­fi­ko­wa­ne­go cer­ty­fi­ka­tu, lub nie został zło­żo­ny za pomo­cą bez­piecz­ne­go urzą­dze­nia słu­żą­ce­go do skła­da­nia pod­pi­su elektronicznego. 

https://www.bip‑e.pl/bip/akty-prawne/3,Ustawa-o-podpisie-elektronicznym.html

Jeżeli kon­tra­hent tego wyma­ga, doku­men­ty pod­pi­su­ję ręcz­nie i odsy­łam skan lub ory­gi­nał. Jeżeli do zawar­cia umo­wy wyma­ga­ny jest kwa­li­fi­ko­wa­ny pod­pis elek­tro­nicz­ny, kosz­ty z tym zwią­za­ne pokry­wa zamawiający.

Mój udział w roli podwykonawcy

Od cza­su do cza­su otrzy­mu­ję pro­po­zy­cję roli pod­wy­ko­naw­cy np. w ofer­tach prze­tar­go­wych. Angażując mnie do udzia­łu w opra­co­wa­niu ofer­ty i póź­niej­szej realizacji:

  • koszt moje­go zapo­zna­nia się mate­ria­ła­mi prze­tar­go­wy­mi i opra­co­wa­nie mery­to­rycz­ne­go wkła­du do ofer­ty wg. sta­wek na stro­nie Oferta („Zapoznanie się ze spra­wą, wyda­nie opi­nii w przed­mio­cie prze­ka­za­nej dokumentacji”),
  • jeże­li skła­da­ją­cy ofer­tę żąda gwa­ran­cji dostęp­no­ści w usta­lo­nym ter­mi­nie, czas ten jest z góry roz­li­cza­ny jako wyku­pio­ny wg. sta­wek na stro­nie Oferta (umo­wa reta­iner agre­ement),
  • roz­li­cze­nia w trak­cie reali­za­cji zle­ce­nia wg. sta­wek T&M na stro­nie Oferta,
  • Wiążące są wyłącz­nie zobo­wią­za­nia zawar­te w for­mie doku­men­to­wej.

Rozliczenia

Faktury są wysta­wia­ne w GBP. Adresy do kore­spon­den­cji jak wyżej. Na żąda­nie, prze­sy­łam doku­men­ty reje­stro­we i cer­ty­fi­kat rezy­den­cji podat­ko­wej. NIE JESTEM PODATNIKIEM VAT. Przeczytaj tak­że: Import usług z Wielkiej Brytanii po Brexicie oraz VAT w han­dlu mię­dzy­na­ro­do­wym – świad­cze­nie i naby­cie usług han­dlu. UWAGA! Płatności fak­tur doty­czą­cych impor­tu usług nie zmu­sza­ją do kon­tro­li podat­ni­ka co do jego uję­cia w ewi­den­cji podat­ni­ków VAT (na bia­łej liście) na dzień doko­na­nia płatności. 

Przelewy

Przelewy za fak­tu­ry nale­ży reali­zo­wać zgod­nie z ofer­tą i adno­ta­cją na fak­tu­rach (patrz prze­le­wy zagra­nicz­ne). Proszę spraw­dzić w swo­im ban­ku ile trwa prze­lew, ter­min płat­no­ści to dzień gdy środ­ki zosta­ną zaksię­go­wa­ne na moim rachun­ku w kwo­cie uwi­docz­nio­nej na fakturze.

Karty płatnicze i direct debit”

Aby uspraw­nić i obni­żyć kosz­ty płat­no­ści uru­cho­mi­łem obsłu­gę kart kre­dy­to­wych. Każdą moją fak­tu­rę moż­na opła­cić fir­mo­wą kar­tą płat­ni­czą (obsłu­gu­ję płat­no­ści SEPA oraz DirectDebit). Karty płat­ni­cze są tak­że bar­dzo wygod­ną meto­dą opła­ca­nia usług cyklicz­nych i umów ramowych: 

  • Skonfigurowanie pole­ce­nia zapła­ty powo­du­je, że nie trze­ba pamię­tać o doko­ny­wa­niu płatności.
  • Gwarancja ope­ra­to­ra pole­ce­nia zapła­ty to dodat­ko­wa war­stwa ochro­ny w przy­pad­ku nie­po­wo­dze­nia płatności.
  • Ponieważ pole­ce­nia zapła­ty są trans­ak­cja­mi mię­dzy ban­ka­mi, przy uży­ciu bez­piecz­nych sys­te­mów ban­ko­wo­ści inter­ne­to­wej, są one naj­bez­piecz­niej­szym spo­so­bem doko­ny­wa­nia płat­no­ści, są tak­że tanie dla firm, dar­mo­we dla klien­tów bo nie ma kosz­tów ban­ków pośred­ni­czą­cych (jak w przelewach).

Kontakt dla studentów WIT

Prowadzę wykła­dy i labo­ra­to­ria na:

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
pod auspi­cja­mi Polskiej Akademii Nauk
ul. Newelska 6, 01 – 447 Warszawa

Kontakt ze mną w spra­wie zajęć za pośred­nic­twem ser­wi­su uczel­ni UBIK i za pośred­nic­twem uczel­nia­nej wer­sji sys­tem MS Teams. Wszelkie kon­sul­ta­cje i zaję­cia pro­wa­dzę zdalnie. 

Praca zali­cze­nio­wa czy to matu­ral­na, czy licen­cjac­ka czy też magi­ster­ska to odpo­wied­nik egza­mi­nu. Tak jak­by pra­wo jaz­dy na bycie inte­li­gen­tem”. Musi być wyko­na­na samo­dziel­nie, bo jak tu słusz­nie zauwa­żo­no jej war­tość poznaw­cza zazwy­czaj jest nikła, ale sta­no­wi test czy dany osob­nik potra­fi sko­ja­rzyć 3 fak­ty i wyło­żyć swo­je sko­ja­rze­nia w spo­sób zro­zu­mia­ły dla otoczenia.

Za Andrzejem Pilipiukiem…„wyimek”

Student samo­dziel­nie pisze swo­ją pra­cę a ja go nie poga­niam. Ale też już mam dość czy­ta­nia dzieł” lite­ra­tu­ry stu­denc­kiej pisa­nych na kola­nie”, ścią­gnię­tych z sie­ci i jesz­cze gorzej prze­two­rzo­nych – tak aby się tyl­ko zała­pać na tytuł. 

Dla osób zain­te­re­so­wa­nych pisa­niem u mnie pra­cy dyplo­mo­wej: daje peł­ne wspar­cie mery­to­rycz­ne, poma­gam zebrać lite­ra­tu­rę, jestem dostęp­ny na wszel­kie kon­sul­ta­cje. Student ma do mnie dostęp na każ­de żąda­nie i wszel­kie aktyw­no­ści odby­wa­ją się wyłącz­nie z ini­cja­ty­wy studenta. 

____
#. Forma doku­men­to­wa: Zgodnie z Art. 77(2) Kodeksu Cywilnego: 

Do zacho­wa­nia doku­men­to­wej for­my czyn­no­ści praw­nej wystar­cza zło­że­nie oświad­cze­nia woli w posta­ci doku­men­tu, w spo­sób umoż­li­wia­ją­cy usta­le­nie oso­by skła­da­ją­cej oświadczenie.

Dokument jest z kolei zde­fi­nio­wa­ny przez Art. 77(3) Kodeksu cywilnego:

Dokumentem jest nośnik infor­ma­cji umoż­li­wia­ją­cy zapo­zna­nie się z jej treścią.

Zaawansowany pod­pis elek­tro­nicz­ny, Artykuł 8 usta­wy o pod­pi­sie elek­tro­nicz­nym (usta­wa)

Nie moż­na odmó­wić waż­no­ści i sku­tecz­no­ści pod­pi­so­wi elek­tro­nicz­ne­mu tyl­ko na tej pod­sta­wie, że ist­nie­je w posta­ci elek­tro­nicz­nej lub dane słu­żą­ce do wery­fi­ka­cji pod­pi­su nie mają kwa­li­fi­ko­wa­ne­go cer­ty­fi­ka­tu, lub nie został zło­żo­ny za pomo­cą bez­piecz­ne­go urzą­dze­nia słu­żą­ce­go do skła­da­nia pod­pi­su elektronicznego.”

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014, z dnia 23 lip­ca 2014 r. w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji elek­tro­nicz­nej i usług zaufa­nia w odnie­sie­niu do trans­ak­cji elek­tro­nicz­nych na ryn­ku wewnętrz­nym oraz uchy­la­ją­ce dyrek­ty­wę 1999/93/WE:

Artykuł 25
Skutki praw­ne pod­pi­sów elektronicznych

  1. Podpisowi elek­tro­nicz­ne­mu nie moż­na odmó­wić skut­ku praw­ne­go ani dopusz­czal­no­ści jako dowo­du w postę­po­wa­niu sądo­wym wyłącz­nie z tego powo­du, że pod­pis ten ma postać elek­tro­nicz­ną lub że nie speł­nia wymo­gów dla kwa­li­fi­ko­wa­nych pod­pi­sów elektronicznych.