Poufność

  1. Podmiot Udostępniający infor­ma­cje, to pod­miot wska­za­ny w kore­spon­den­cji jako nadaw­ca, adre­sa­tem jest Jarosław Żeliński, autor i wydaw­ca tej strony.
  2. Skorzystanie z for­mu­la­rzy na tej stro­nie sta­no­wi oświad­cze­nie o zaak­cep­to­wa­niu niniej­szych warunków.
  3. Za Informacje Chronione uzna­wa­ne są wyłącz­nie te, któ­re w swo­jej tre­ści, lub w poniż­szych for­mu­la­rzach, Podmiot Udostępniający ozna­czy jako chro­nio­ne i nie są one jed­no­cze­śnie dostęp­ne publicz­nie, co dopie­ro obli­gu­je Adresata do ich ochro­ny .
  4. Wszelkie spo­ry wyni­kłe z powo­du nie­do­trzy­ma­nia powyż­szych zasad będą roz­strzy­ga­ne na zasa­dach ogólnych. 

Jarosław Żeliński (fot. Movcamfilms)
  • Jeżeli macie Państwo pyta­nia mery­to­rycz­ne, jest tu ponad 900 arty­ku­łów na temat ana­li­zy i mode­lo­wa­nia sys­te­mów i orga­ni­za­cji, zacznij­cie od wyszu­ki­war­ki na stro­nie (i pytaj­cie o deta­le pod artykułami).
  • Jeżeli macie Państwo pyta­nia doty­czą­ce moich usług i spo­so­bu ich świad­cze­nia, zapra­szam na począ­tek na stro­nę F.A.Q. czy­li czę­sto zada­wa­ne pyta­nia.
  • Jeżeli chce­cie Państwo zapy­tać o stan­dar­do­we ceny i warun­ki współ­pra­cy, zapra­szam na stro­nę Ogólne Warunki Świadczenia Usług.
  • Jeżeli chce­cie Państwo zamó­wić usłu­gę ad-hoc, zapra­szam na stro­nę Zamów.

Mój e‑sekretariat

Wszelkie prze­ka­zy­wa­ne mi infor­ma­cje przyj­mu­ję w for­mie doku­men­to­wej jako pli­ki PDF lub wydru­ki. Dokumenty do pod­pi­su, w szcze­gól­no­ści umo­wy, pro­szę prze­ka­zy­wać w wer­sji kom­plet­nie wypeł­nio­nej, goto­wej do pod­pi­sa­nia. Wysyłanie mi doku­men­tów w for­mie edy­to­wal­nej, wyma­ga­ją­cej dedy­ko­wa­nych apli­ka­cji rodzi koniecz­ność posia­da­nia okre­ślo­ne­go opro­gra­mo­wa­nia do ich edy­cji oraz ryzy­ko przy­pad­ko­wej zmia­ny tre­ści lub błęd­ne­go ich wypeł­nie­nia. Dokumenty (tak­że umo­wy) pod­pi­su­ję: (1) odręcz­nie na table­cie (odsy­łam plik pdf, lub pod­pi­sa­ny papie­ro­wy doku­ment), (2) na żąda­nie odręcz­nie w for­mie papie­ro­wej (pod­pi­sa­ne odsy­łam pocz­tą papie­ro­wy doku­ment, a skan elek­tro­nicz­nie), co tak­że sta­no­wi sobą doku­ment pod­pi­sa­ny elek­tro­nicz­nie (patrz: pod­pis elek­tro­nicz­ny). Na życze­nie, do prze­ka­za­nia doku­men­tów uży­wam funk­cjo­nal­no­ści e‑notariusza ser­wi­su https://​per​gam​.in/ (zgod­ny z RODO i eIDAS). 

Nowa Sprawa
zgłoś spra­wę, prze­każ dokument
Historia spra­wy
sprawdź histo­rię okre­ślo­nej sprawy
Zarządzanie swo­imi spra­wa­mi
prze­glą­daj listą swo­ich spraw z prze­szło­ści i w toku
Zgłaszaj nowe spra­wy i zarzą­dzaj swo­imi spra­wa­mi, prze­ka­zuj i odbie­raj dokumenty

Adres do doręczeń i kontakt

Jarosław Żeliński IT-Consulting
Atrium Centrum

ul. Jana Pawła II 27
00 – 867 Warszawa
tel.: +48 608 05 90 20, j.zelinski @ it​-con​sul​ting​.pl
Jaroslaw Zelinski IT-Consulting
Centrum Offices, 214 Union St.
Aberdeen AB10 1TL
Aberdeenshire, Scotland, UK.
tel.: +44 7506 613 650, info @ jaro​slaw​ze​lin​ski​.biz

Korespondencję w Polsce obsłu­gu­je Postivo​.pl.


Rozliczenia

Od Września 2022 r. umo­wy zawie­ram, i roz­li­czam się fak­tu­ra­mi, jako fir­ma: Jarosław Żeliński IT-Consulting”, zare­je­stro­wa­na w UK (adres jak wyżej), repre­zen­to­wa­na prze­ze mnie: Jarosława Żelińskiego. Usługi świad­czo­ne są zdal­nie z tere­nu Wielkiej Brytanii, ewen­tu­al­ne przy­jaz­dy do sie­dzi­by zama­wia­ją­ce­go roz­li­cza­ne są nie­za­leż­nie od zawar­tych umów peł­ny­mi dniów­ka­mi (patrz stro­na Oferta). Mój peł­no­moc­nik w spra­wach księ­go­wo­ści, podat­ków i poświad­czeń to: Mazuma GB Limited, Dragon House, Princes Way, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3AQ (Company Registration Number: 6662632, księ­go­wa Megan Lloyd, tel.: +44 1656 536708, mlloyd @ mazu​ma​mo​ney​.co​.uk).

Usługi od kon­tra­hen­ta z Wielkiej Brytanii: Nabycie usług od kon­tra­hen­ta z Wielkiej Brytanii sta­no­wi import usług. Ze wzglę­du na fakt, że fak­tu­ra nie uwzględ­nia podat­ku VAT, jego roz­li­cze­nie leży stro­nie nabyw­cy usługi.”

( źr.: https://​www​.admi​ral​tax​.pl/​j​a​k​-​r​o​z​l​i​c​z​y​c​-​z​a​k​u​p​-​l​u​b​-​i​m​p​o​r​t​-​u​s​l​u​g​-​z​-​w​i​e​l​k​i​e​j​-​b​r​y​t​a​n​i​i​-​p​o​-​b​r​e​x​i​c​ie/).

Żądanie cer­ty­fiak­cji rezy­den­cji podat­ko­wej doty­czy osób miesz­ka­ją­cych w GB, nie­ma­ją­cych oby­wa­tel­stwa GB, zatrud­nia­nych w Polsce na umo­wę o pra­cę, umo­wę cywil­ną praw­ną, samo­za­trud­nio­nych, mają­cych przy­cho­dy np. z wynaj­mu miesz­ka­nia. Polski pod­miot, żąda­ją­cy takie­go cer­ty­fi­ka­tu od oby­wa­te­la PL miesz­ka­ją­ce­go na sta­łe w GB, musi to uza­sad­nić poda­jąc: pod­sta­wę swo­je­go żąda­nia, rodzaj docho­dów jakie mu wypła­ca, podać na jaki arty­kuł Konwencji o uni­ka­niu podwój­ne­go opo­dat­ko­wa­nia się powo­łu­je (takie dane we wnio­sku musi podać miesz­ka­niec GB wnio­sku­ją­cy o taki certyfikat). 

(https://​www​.gov​.uk/​g​u​i​d​a​n​c​e​/​g​e​t​-​a​-​c​e​r​t​i​f​i​c​a​t​e​-​o​f​-​r​e​s​i​d​e​nce).

Certyfikat rezy­den­cji podat­ko­wej to dodat­ko­we poświad­cze­nie wyda­wa­ne przez HMRC, potwier­dza­ją­ce sta­tus podat­ko­wy oso­by kon­tra­hen­ta z Wielkiej Brytanii (UK), jego celem jest przed­sta­wie­nie pol­skie­mu Urzędowi Skarbowemu dowo­du na to, że podat­nik więk­szość cza­su miesz­ka w UK i tu roz­li­cza poda­tek. Jeżeli ktoś jest rezy­den­tem UK (uzy­skał taki sta­tus, UK to jego sta­łe miej­sce zamiesz­ka­nia), z zasa­dy roz­li­cza cały poda­tek w UK. Żądanie tego cer­ty­fi­ka­tu na zapas” to dodat­ko­we kosz­ty i czas, a cer­ty­fi­kat ule­ga z cza­sem dez­ak­tu­ali­za­cji w Polsce (w UK jest to tyl­ko stan na dzień jego wysta­wie­nia). Poniżej do pobra­nia pismo moje­go peł­no­moc­ni­ka potwier­dza­ją­ce to, że jestem legal­nie dzia­ła­ją­cą fir­mą z sie­dzi­bą w UK:


Kontakt dla studentów WIT

Prowadzę wykła­dy i labo­ra­to­ria na:

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
pod auspi­cja­mi Polskiej Akademii Nauk
ul. Newelska 6, 01 – 447 Warszawa

Kontakt ze mną w spra­wie zajęć za pośred­nic­twem ser­wi­su uczel­ni UBIK i za pośred­nic­twem uczel­nia­nej wer­sji sys­tem MS Teams. Wszelkie kon­sul­ta­cje i zaję­cia pro­wa­dzę zdal­nie. Dla osób zain­te­re­so­wa­nych pisa­niem u mnie pra­cy dyplo­mo­wej: daje peł­ne wspar­cie mery­to­rycz­ne, poma­gam zebrać lite­ra­tu­rę, jestem dostęp­ny na wszel­kie kon­sul­ta­cje. Student ma do mnie dostęp na każ­de żąda­nie i wszel­kie aktyw­no­ści odby­wa­ją się wyłącz­nie z ini­cja­ty­wy studenta. 

Źródła

____
#. Forma doku­men­to­wa: Zgodnie z Art. 77(2) Kodeksu Cywilnego: 

Do zacho­wa­nia doku­men­to­wej for­my czyn­no­ści praw­nej wystar­cza zło­że­nie oświad­cze­nia woli w posta­ci doku­men­tu, w spo­sób umoż­li­wia­ją­cy usta­le­nie oso­by skła­da­ją­cej oświadczenie.

Dokument jest z kolei zde­fi­nio­wa­ny przez Art. 77(3) Kodeksu cywilnego:

Dokumentem jest nośnik infor­ma­cji umoż­li­wia­ją­cy zapo­zna­nie się z jej treścią.