1

Kontakt


Jarosław Żeliński (fot. Movcamfilms)
 • Jeżeli chcecie Państwo zamówić ekspertyzę lub otrzymać ofertę na dedykowaną usługę, zapraszam na stronę Oferta.
 • W innych sprawach zapraszam do kontaktu poniżej:

Poufność

 1. Podmiot Udostępniający informacje, to podmiot wskazany w korespondencji, Adresatem jest Jarosław Żeliński, autor i wydawca strony.
 2. Skorzystanie z formularzy na tej stronie stanowi oświadczenie o zaakceptowaniu niniejszych warunków.
 3. Za Informacje Chronione uznawane są wyłącznie te, które w swojej treści, lub w poniższych formularzach, Podmiot Udostępniający oznaczy jako chronione i nie są one jednocześnie dostępne publicznie, co obliguje Adresata do ich ochrony .
 4. Wszelkie spory wynikłe z powodu niedotrzymania powyższych zasad będą rozstrzygane na zasadach ogólnych.

Przekazywanie i podpisywanie dokumentów

Wszelkie przekazywane mi informacje przyjmuję w formie dokumentowej jako pliki PDF lub wydruki. Dokumenty do podpisu, w szczególności umowy, proszę przekazywać w wersji kompletnie wypełnionej, gotowej do podpisania. Wysyłanie mi dokumentów w formie edytowalnej, wymagającej dedykowanych aplikacji rodzi konieczność posiadania określonego oprogramowania do ich edycji oraz ryzyko przypadkowej zmiany treści lub błędnego ich wypełnienia.

Nie korzystam z elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Dokumenty (także umowy) podpisuję: (1) odręcznie na tablecie (odsyłam plik pdf), (2) na żądanie odręcznie w formie papierowej (podpisane odsyłam pocztą, a ich skan elektronicznie).

Podstawa prawna:

Art. 77(2). Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.
Art. 77(3). Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

(USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny)

Minimum wymagań koniecznych do uznania znaku pisarskiego za podpis jest to, by wyrażał, co najmniej nazwisko, umożliwiał identyfikację autora, przynajmniej według takich kryteriów, jak cechy indywidualne i powtarzalne (por. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1993 r., III CZP 146/93, OSNC 1994, nr 5, poz. 94; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2009 r., IV CSK 78/09, nie publ;. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2007 r., II CSK 124/07, OSNC 2008, nr 9, poz. 102).

(nie ma więc znaczenia to czy podpis wykonano na papierze i dokument ten następnie zeskanowano, czy podpis wykonano bezpośrednio rysikiem na tablecie. O autentyczności odręcznego podpisu, w razie sporu, decyduje grafolog)


Wysłanie pliku

UWAGA! Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Art.11), a także Kodeks Cywilny (Art.72(1)), przesłanie mi odpowiednio oznaczonych informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (know-how), to decyzja podmiotu udostępniającego i obowiązek ochrony ich treści nie wymaga podpisywania umowy o zachowaniu poufności. Materiały takie, dla ich ochrony, muszą być oznaczone np. jako "Tajemnica przedsiębiorstwa" (jest to warunek ustawowy), co nakłada na każdy podmiot, który je otrzymał, obowiązek ochrony ich treści. Niedotrzymanie tego obowiązku jest karane zgodnie z tą ustawą. ?1?3?. Wypełniając formularz i wysyłając plik wyrażasz zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych. Na podany adres email zostanie wysłane potwierdzenie doręczenia.


  Formularz kontaktowy  Chcę być informowany o nowościach na stronie firmy IT-Consulting.pl  Kontakt telefoniczny

  W pilnych sprawach proszę o kontakt telefoniczny na numer: +48 608 05 90 20. (lub z terenu UK: +44 7506 613 650, także z pomocą, Signal, WhatsApp).

  Planując rozmowę proszę pamiętaj, że >10 minut to już jest spotkanie, umów się na video-konferencję.

  Dane rejestrowe

  gpbiurowiec
  Atrium Centrum. Warszawskie biuro obsługuje i serwisuje GoldPalce.

  Jarosław Żeliński IT-Consulting
  Atrium Centrum

  ul. Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa
  Zarejestrowany w CEIDG:
  NIP: 536-137-05-83, REGON: 012633010

  (wpis do CEIDG: [wpis do rejestru])

  Adres korespondencyjny:

  Jaroslaw Zelinski, Centrum Offices, 214 Union St., AB10 1TL, Aberdeen, Aberdeenshire, Scotland, UK.


  Kontakt dla studentów WIT

  Prowadzę wykłady i laboratoria na:

  Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
  pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
  ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa

  Kontakt ze mną w sprawie zajęć za pośrednictwem serwisu uczelni UBIK i za pośrednictwem uczelnianej wersji system MS Teams. Aby sprawdzić kiedy jestem na uczelni KLIKNIJ TU. Bieżące informacje na moim profilu WIT.

  (aktualizacja:  cze 28, 2022 @ 14:45 )

  Źródła


  Kancelaria Sejmu. (1993). Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19930470211

  ____
  #. Forma dokumentowa: Zgodnie z Art. 77(2) Kodeksu Cywilnego:

  Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.

  Dokument jest z kolei zdefiniowany przez Art. 77(3) Kodeksu cywilnego:

  Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.