Makieta dokumentu

Znakomita więk­szośc logi­ki biz­ne­so­wej jest zawar­ta w tre­ści doku­men­tów. Dlatego inte­gral­na czę­ścią mode­li pro­ce­sów sa makie­ty doku­men­tów (wejść i wyjść pro­ce­sów biznesowych). 

Struktura modeli procesów biznesowych: proces, procedura, dokument.
Struktura mode­li pro­ce­sów biz­ne­so­wych. pro­ces, pro­ce­du­ra, dokument

Logika biz­ne­so­wa to doku­men­ty, ich treść i regu­ły two­rze­nia tej tre­ści. Dlatego uzu­peł­nie­niem mode­li pro­ce­sów biz­ne­so­wych są makie­ty doku­men­tów uzu­peł­nio­ne o regu­ły biz­ne­so­we i inne źró­dło­we doku­men­ty, jeże­li treść dane­go doku­men­tu powsta­je na pod­sta­wie innego: 

Powyżej mamy sza­blon doku­men­tu, po pra­wej stro­nie regu­ły biz­ne­so­we wyra­żo­ne w języ­ku natu­ral­nym. Wszystkie poję­cia uży­te w regu­łach (kolo­ro­wa­ne) są zde­fi­nio­wa­ne w Biznesowym Słowniku Pojęć. Jeżeli jakaś treść (sek­cja doku­men­tu) pocho­dzi z inne­go doku­men­tu (źró­dło­we­go) jets to tak­że zobra­zo­wa­ne (na dia­gra­mie u dołu o prawej). 

Wiećej na ten temat w arty­ku­le: Struktury for­mu­la­rzy jako for­ma wyra­ża­nia wyma­gań.