Jarosław Żeliński IT-Consulting – Nowa Sprawa

Opisz tu w kil­ku zda­niach spra­wę lub pro­blem. Jeżeli opis wyma­ga dłuż­sze­go tek­stu, w for­mu­la­rzu wpisz kil­ka zdań wpro­wa­dze­nia, a peł­ny opis przy­go­tuj jako osob­ny doku­ment i załącz do tego for­mu­la­rza (jako załącz­ni­ki zale­ca­ne są wyłącz­nie pli­ki PDF, dopusz­czal­ne są pli­ki źró­dło­we pakie­tów biu­ro­wych i archi­wa ZIP). Jeżeli prze­ka­zy­wa­ne infor­ma­cje sta­no­wią tajem­ni­cę przed­się­bior­stwa, zaznacz to w tre­ści swo­je­go doku­men­tu (co zastę­pu­je umo­wę NDA).

(jeże­li poni­żej nie poja­wił sie for­mu­larz, pro­szę odświe­żyć stro­nę kla­wi­szem F5, jeże­li nie dzia­ła, bar­dzo pro­szę o kon­takt na adres admin@it-consulting.pl)