[stro­na głów­na]

Polityki stro­ny

Wydawcą Strony WWW pod adre­sem URL: http://​IT​-Consulting​.pl wraz z pod­stro­na­mi (dalej Strona) oraz auto­rem publi­ko­wa­nych tre­ści, jest Jarosław Żeliński pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność gospo­dar­czą na tere­nie Wielkiej Brytanii pod adre­sem: Centrum Offices, 214 Union Street, Aberdeen AB10 1TL. Sprzedaż pro­wa­dzo­na na Stronie oraz usłu­gi, reali­zo­wa­ne są z tere­nu Wielkiej Brytanii a walu­tą sprze­da­ży jest Funt Szterling. Spory roz­są­dza­ne są zgod­nie z pra­wem obo­wią­zu­ją­cym na tere­nie kra­ju nabyw­cy usłu­gi lub produktu.

Zastrzeżenia

 1. Wszystkie tek­sty publi­ko­wa­ne na stro­nie inter­ne­to­wej o adre­sie https://​IT​-Consulting​.pl (dalej Strona) sta­no­wią oso­bi­sty doro­bek Jarosława Żelińskiego pro­wa­dzą­ce­go dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod nazwą Jaroslaw Zelinski IT-Consulting, wydaw­cy tego serwisu. 
 2. Opisywane roz­wią­za­nia to opi­sy metod, narzę­dzi i wzor­ców roz­wią­zań okre­ślo­nych typów pro­ble­mów lub zano­ni­mi­zo­wa­ne frag­men­ty zre­ali­zo­wa­nych pro­jek­tów, nie­na­ru­sza­ją­ce niczy­ich praw. 
 3. Opisywane meto­dy i narzę­dzia to otwar­te stan­dar­dy i powszech­nie dostęp­na wie­dza nauko­wa, tak­że ta, któ­rej ja jestem auto­rem (moje publi­ka­cje w pra­sie bran­żo­wej i nauko­wej), wyszcze­gól­nio­ne w biblio­gra­fii pod każ­dym artykułem. 
 4. Jako autor publi­ko­wa­nych tu tek­stów dekla­ru­ją, że wszel­kie ana­li­zy i bada­nia, któ­re posłu­ży­ły mi jako mate­riał źró­dło­wy, zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne przy bra­ku jakich­kol­wiek komer­cyj­nych lub finan­so­wych rela­cji z inny­mi pod­mio­ta­mi, któ­re mogły­by być two­rzyć jaki­kol­wiek kon­flikt inte­re­sów.
 5. Na Stronie nie są publi­ko­wa­ne tek­sty spon­so­ro­wa­ne ani opra­co­wa­nia innych auto­rów, jed­nak autor dopusz­cza publi­ka­cje pro­mu­ją­ce okre­ślo­ne zda­rze­nia, takie jak kon­fe­ren­cje czy refe­ra­ty na nich, ich publi­ka­cja jest odpłat­na.

Etyka

 1. Usługi eks­perc­kie świad­czo­ne są w spo­sób neu­tral­ny, obiek­tyw­ny, z doło­że­niem szcze­gól­nej dba­ło­ści o poziom merytoryczny.
 2. Nie zaj­mu­ję się sprze­da­żą pro­duk­tów innych firm ani nawią­zy­wa­niem kon­tak­tów handlowych. 
 3. Nie pobie­ram i nie wypła­cam żad­nych pro­wi­zji z tytu­łu zawie­ra­nych umów.
 4. Z uwa­gi na ryzy­ko kon­flik­tu inte­re­su nie jestem człon­kiem żad­nych bran­żo­wych, zawo­do­wych sto­wa­rzy­szeń i orga­ni­za­cji, nie przyj­mu­ję tak­że takich ofert, ale na rzecz takich orga­ni­za­cji i sto­wa­rzy­szeń wyko­nu­ję usłu­gi pro bono, o ile cele pro­jek­tu są nie­ko­mer­cyj­ne i doty­czą pożyt­ku publicznego.

Prawa autorskie i cytowanie

 1. Artykuły publi­ko­wa­ne na Stronie sta­no­wią utwo­ry w rozu­mie­niu USTAWY z dnia 4 lute­go 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych, i są chro­nio­ne zgod­nie z tą Ustawą. 
 2. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) usta­wy o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych zastrze­gam, że dal­sze roz­po­wszech­nia­nie arty­ku­łów publi­ko­wa­nych w niniej­szym ser­wi­sie jest zabronione.
 3. Zabronione jest pobie­ra­nie tre­ści do dal­sze­go jej przetwarzania. 
 4. Przedruk lub komer­cyj­ne uży­cie arty­ku­łu lub jego czę­ści, wyma­ga opła­ty zgod­nie z Opisem licen­cjo­no­wa­nia. Nie zrze­kam się autor­skich praw oso­bi­stych do tre­ści artykułów.
 5. Pozostawienie na Stronie tre­ści w posta­ci pytań lub komen­ta­rzy pod arty­ku­ła­mi, sta­no­wi sobą prze­nie­sie­nie autor­skich praw mająt­ko­wych do tych tre­ści na rzecz wydaw­cy Strony. Autorskie pra­wa oso­bi­ste do umiesz­cza­nych na Stronie tre­ści, ich autor reali­zu­je pod­pi­su­jąc swo­je wypo­wie­dzi w for­mie wybra­nej przez siebie.
 6. Treści pytań i komen­ta­rzy użyt­kow­ni­ków Strony są mode­ro­wa­ne. Oznacza to, że wydaw­ca Strony usu­wa bez ostrze­że­nia i bez wyja­śnień, wszel­kie tre­ści: sta­no­wią­ce rekla­mę, nie zwią­za­ne mery­to­rycz­nie z tre­ścią Strony i arty­ku­łów któ­rych doty­czą, łamią­ce powszech­nie uzna­ne zasa­dy współ­ży­cia spo­łecz­ne­go i w szcze­gól­no­ści, tre­ści nie­zgod­ne z pra­wem. Wydawca Strony zacho­wu­je pra­wo do wła­snej oce­ny wpi­sów, pytań i komen­ta­rzy czytelników. 
 7. Wpisy ano­ni­mo­we (pod nie­jed­no­znacz­nym pseu­do­ni­mem) i ich treść, nie pod­le­ga­ją na stro­nie żad­nej ochronie.
 8. Każdy ma pra­wo zacho­wa­nia egzem­pla­rza tre­ści Artykułu na oso­bi­sty, nie­ko­mer­cyj­ny użytek.

Odpowiedzialność

 1. Autor tre­ści nie udzie­la gwa­ran­cji dokład­no­ści, aktu­al­no­ści oraz kom­plet­no­ści infor­ma­cji zamiesz­czo­nych na Stronie.
 2. Autor zastrze­ga sobie pra­wo do wpro­wa­dza­nia zmian w czę­ści lub cało­ści tre­ści Strony bez uprze­dze­nia użytkowników.
 3. Ryzyko zwią­za­ne z samo­dziel­nym użyt­ko­wa­niem Strony oraz wyko­rzy­sta­niem jej tre­ści, w cało­ści pono­si użytkownik.
 4. Osoby i pod­mio­ty potrze­bu­ją­ce indy­wi­du­al­nej pomo­cy, pro­szo­ne są o zapo­zna­nie się z ofer­tą moich usług na stro­nie Ogólne Warunki Świadczenia Usług.

Subskrypcja publikowanych treści

 1. Subskrypcja to pisem­ne zamó­wie­nie i wyra­że­nie zgod­ny, na dostar­cza­nia okre­ślo­nej infor­ma­cji dro­gą elek­tro­nicz­ną na wska­za­ny adres email. 
 2. Na Stronie moż­li­wa jest sub­skryp­cja infor­ma­cji o nowych nowych arty­ku­łach oraz o nowych komen­ta­rzach nie­za­leż­nie pod każ­dym arty­ku­łem. Aktualizacje arty­ku­łów są odno­to­wy­wa­ne w komentarzach. 
 3. Każdy ema­il zawie­ra w stop­ce przycisk/odnośnik pozwa­la­ją­cy mody­fi­ko­wać zakres otrzy­my­wa­nej infor­ma­cji lub zre­zy­gno­wać z subskrypcji.
 4. Osoby, któ­re nie chcą poda­wać swo­ich danych, mogą sub­skry­bo­wać arty­ku­ły i komen­ta­rze korzy­sta­jąc z usłu­gi ano­ni­mo­we­go dostę­pu pro­to­ko­łem RSS,  mogą tak­że śle­dzić mój pro­fil w ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych wska­za­nych w nagłów­ku strony.
 5. Zamawiając bez­płat­ne mate­ria­ły (doku­men­ty elek­tro­nicz­ne w for­ma­cie PDF) na poda­ny przez sie­bie adres ema­il, wyra­żasz zgo­dę na prze­twa­rza­nie swo­ich danych i na kon­takt dro­gą elek­tro­nicz­ną, tak­że na prze­ka­zy­wa­nie mate­ria­łów mar­ke­tin­go­wych ta drogą.

Płatne treści

 1. Wybrane tre­ści udo­stęp­nia­ne są płat­nie. Płatności te są pobie­ra­ne z góry.
 2. Płatności doko­ny­wa­ne są na stro­nach firm trze­cich, licen­cjo­no­wa­nych ope­ra­to­rów usług finansowych.
 3. Z uwa­gi na cha­rak­ter sprze­da­ży, jakim jest udo­stęp­nia­nie war­to­ści inte­lek­tu­al­nych, pro­duk­ty te nie pod­le­ga­ją zwrotowi.

Prywatność i przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych poda­wa­nych na Stronie jest jej Wydawca: Jaroslaw Zelinski, oby­wa­tel Polski, pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność gospo­dar­czą jako Jaroslaw Zelinski IT-Consulting, Centrum Offices, 214 Union St., AB10 1TL, Aberdeen, Aberdeenshire, UK. Strona jest hosto­wa­na w Polsce na ser­we­rach home​.pl.
 2. Dane użyt­kow­ni­ków prze­sy­ła­ne na Stronę są szy­fro­wa­ne pro­to­ko­łem SSL.
 3. Osoby poda­ją­ce na tej Stronie swo­je dane oso­bo­we oświad­cza­ją, że poda­ją je dobro­wol­nie rozu­mie­jąc cel ich poda­wa­nia, wska­za­ny w tre­ści wypeł­nia­nych na Stronie for­mu­la­rzy. Podanie danych oso­bo­wych sta­no­wi zgo­dę na ich przetwarzanie. 
 4. Zbieramy infor­ma­cje o odwie­dza­ją­cych, któ­rzy publi­ku­ją komen­ta­rze na stro­nach wyko­rzy­stu­ją­cych usłu­gę ochro­ny przed spa­mem Akismet. Informacje, któ­re zbie­ra­my zale­żą od tego, jak użyt­kow­nik skon­fi­gu­ro­wał Akismet dla stro­ny, ale zwy­kle obej­mu­ją adres IP komen­tu­ją­ce­go, jego user agent, adres odsy­ła­ją­cy oraz adres stro­ny (wraz z inny­mi infor­ma­cja­mi dostar­czo­ny­mi bez­po­śred­nio przez komen­tu­ją­ce­go, taki­mi jak jego imię, nazwa użyt­kow­ni­ka i sama treść komentarza).
 5. Wydawca ma ma praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych (imię, nazwi­sko, adres ema­il) gdy doty­czy rela­cji z klien­tem, i gdy dane te prze­twa­rza­ne są do celów zapo­bie­że­nia oszu­stwu np. do kon­tro­li udo­stęp­nia­nia pli­ków zawie­ra­ją­cych chro­nio­ne know-how. 
 6. Zanonimizowany ciąg zna­ków stwo­rzo­ny na pod­sta­wie poda­ne­go adre­su ema­il (tak zwa­ny hash) może zostać prze­sła­ny do usłu­gi Gravatar w celu spraw­dze­nia czy jest uży­wa­ny. Polityka pry­wat­no­ści usłu­gi Gravatar jest dostęp­na pod adre­sem: https://​auto​mat​tic​.com/​p​r​i​v​a​cy/. Po zatwier­dze­niu komen­ta­rza obra­zek pro­fi­lo­wy sko­ja­rzo­ny z poda­nym adre­sem ema­il jest widocz­ny publicz­nie w kon­tek­ście wpi­sa­ne­go komentarza.
 7. Komentarze i pyta­nia prze­ka­zy­wa­ne do auto­ra arty­ku­łów mogą być spraw­dza­ne za pomo­cą auto­ma­tycz­nej zewnętrz­nej usłu­gi wykry­wa­nia spamu.
 8. Artykuły na tej witry­nie mogą zawie­rać osa­dzo­ne tre­ści (np. fil­my, obraz­ki, arty­ku­ły, rekla­my itp.). Osadzone tre­ści z innych witryn są jaw­nie ozna­czo­ne, witry­ny te mogą zbie­rać infor­ma­cje o odwie­dza­ją­cym, uży­wać cia­ste­czek, dołą­czać dodat­ko­we, zewnętrz­ne sys­te­my śle­dze­nia i moni­to­ro­wać inte­rak­cje z osa­dzo­nym mate­ria­łem, włą­cza­jąc w to śle­dze­nie inte­rak­cji z osa­dzo­nym mate­ria­łem. Szczegóły są dostęp­ne na stro­nach wydaw­ców tych materiałów.
 9. Żadne dane oso­bo­we zebra­ne na tej witry­nie nie są prze­ka­zy­wa­ne innym pod­mio­tom (za wyjąt­kiem przy­pad­ków opi­sa­nych sto­sow­nym prawem).
 10. Każdy może zażą­dać dostar­cze­nia pli­ku z wyeks­por­to­wa­nym kom­ple­tem swo­ich danych oso­bo­wych prze­twa­rza­nych na tej Stronie. Można tak­że zażą­dać ich usu­nię­cia. Nie doty­czy to danych wyłą­czo­nych pra­wem z obo­wiąz­ku usu­nię­cia ze wzglę­dów admi­ni­stra­cyj­nych, praw­nych albo bezpieczeństwa.
 11. Dane poda­ne w związ­ku z dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą fir­my Jaroslaw Zelinski IT-Consulting UK, są prze­twa­rza­ne w związ­ku z pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Firmami, prze­twa­rza­ją­cy­mi te dane, na bazie zawar­tych umów, są: POSTIVO​.PL Sp. z o. o. Sp. k. (w obsza­rze obsłu­gi prze­sy­łek na tere­nie Polski), Web INnovative Software Sp. z o.o. (wFirma​.pl) oraz 2NDSITE Inc. (FreshBooks​.com) w obsza­rze prze­twa­rza­nia danych tre­ści zamó­wień i fak­tur oraz doku­men­tów z nimi powią­za­nych, Stripe, Inc. w obsza­rze płat­no­ści reali­zo­wa­nych dro­gą elek­tro­nicz­ną.
 12. Wniosek o udo­stęp­nie­nie lub usu­nię­cie danych oso­bo­wych nale­ży zło­żyć z pomo­cą for­mu­la­rza na stro­nie Kontakt.

Komunikacja

 1. Strona zawie­ra for­mu­la­rze pozwa­la­ją­ce prze­ka­zać Wydawcy Strony dane, mogą to być dane oso­bo­we i sta­no­wią­ce tajem­ni­ce przed­się­bior­stwa. Przekazanie takich infor­ma­cji sta­no­wi wyra­że­nie zgo­dy na ich prze­twa­rza­nie przez wydaw­cę Strony, dane uzna­wa­ne przez udo­stęp­nia­ją­ce­go za tajem­ni­cę przed­się­bior­stwa muszą być ozna­czo­ne sto­sow­ną klau­zu­lą np. Tajemnica przed­się­bior­stwa [nazwa organizacji]”. 
 2. Wszelkie dane prze­ka­za­ne zwrot­nie przez Wydawcę Strony, np. w posta­ci wyge­ne­ro­wa­nej stro­ny www lub prze­sył­ki ema­il, pod­le­ga­ją ana­lo­gicz­ne­mu rygorowi. 

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pyta­nia, uwa­gi i rosz­cze­nia zwią­za­ne z powyż­szą Polityką oraz Stroną, nale­ży zgła­szać wydaw­cy Strony na stro­nie Kontakt.
 2. Zasady powyż­sze obo­wią­zu­ją od 1998 roku wraz z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi od momen­tu ich wprowadzenia.
 3. Zasady świad­cze­nia usług przez wydaw­cę ser­wi­su zosta­ły opi­sa­ne w Regulaminie Świadczenia Usług.

Jarosław Żeliński, aktualizacja: