Jeśli chcesz opi­sać praw­dę, ele­gan­cję zostaw krawcom.”

(A. Einstein)

Poniżej wybra­ne moje wystą­pie­nia. Regularnie dzie­lę się wie­dzą na kon­fe­ren­cjach, bywam zapra­sza­ny przez dostaw­ców opro­gra­mo­wa­nia ERP by opo­wie­dzieć ich klien­tom jak podejść do ana­li­zy fir­my i spe­cy­fi­ko­wa­nia wyma­gań na sys­tem ERP. 

Projekt od zera do wymagań czyli mój warsztat pracy

Zapis pre­zen­ta­cji (webi­nar) z dnia 11.12.2020. Pokazano pro­wa­dze­nie ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia: ana­li­za biz­ne­so­wa (CIM) i mode­lo­wa­nie pro­ce­su biz­ne­so­we­go, opra­co­wa­nie zakre­su pro­jek­tu w posta­ci przy­pad­ków uży­cia – wyma­ga­nia, spe­cy­fi­ko­wa­nie wyma­gań w posta­ci spe­cy­fi­ko­wa­nia przy­pad­ków uży­cia (usług apli­ka­cji), pro­jek­to­wa­nia struk­tur doku­men­tów i zależ­no­ści mię­dzy nimi. Projektowanie archi­tek­tu­ry Modelu Dziedziny: model PIM (MDA/MDE). Adresatem tej pre­zen­ta­cji jest każ­dy, kto chce poznać spo­sób i meto­dy mojej pra­cy, w 100% opar­tej na stan­dar­dach. Prezentację prze­pro­wa­dzi­ła fir­ma eduFuturo, orga­ni­za­tor wszyst­kich moich szkoleń. 

Opis tej pre­zen­ta­cji wraz komen­ta­rza­mi w arty­ku­le na blo­gu.

Systemy ERP – co analizować

Prezentacja adre­so­wa­na do nabyw­ców sys­te­mów ERP.

W 2012 roku, na spo­tka­niu part­ne­rów fir­my Insoft Consulting w Gdyni, gdzie zosta­łem zapro­szo­ny jako nie­za­leż­ny eks­pert (jesz­cze raz dzię­ku­ję), wygło­si­łem refe­rat: System ERP jako sys­tem sys­te­mów – inte­gra­cja.

Posłuchaj trzech czę­ści o tym, jak wdro­żyć bar­dzo sku­tecz­nie opro­gra­mo­wa­nie, uni­kać kosz­tow­nych kasto­mi­za­cji, kło­po­tów z upgra­de i przede wszyst­kim jak nie uza­leż­niać się od jed­ne­go nie­po­dziel­ne­go pakie­tu opro­gra­mo­wa­nia, bo rynek się zmie­nia, fir­ma się zmie­nia i Twoje opro­gra­mo­wa­nie też powinno:

Cześć I – Analiza wymagań

Część II – Modelowanie procesów

Część III – Jeszcze o wymaganiach

Treść slajdów

Architektura kodu jako pierwszy etap tworzenia oprogramowania

Projektowanie dedykowanych funkcjonalności

Na kon­fe­ren­cji zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych wygło­si­łem refe­rat na temat dłu­gu pro­jek­to­we­go. Referat doty­czy przy­pad­ków zanie­cha­nia ana­liz i pro­jek­to­wa­nia w pro­jek­tach informatycznych.

Rola analityka

Na kolej­nej kon­fe­ren­cji Stowarzyszenia mówi­łem o roli ana­li­ty­ka, a w zasa­dzie pro­jek­tan­ta, w projekcie.

O wymaganiach biznesowych w projekcie

Kontynuacja opo­wie­ści o pro­jek­to­wa­niu opro­gra­mo­wa­nia dla Biblioteki.

Więcej o samej kon­fe­ren­cji na stro­nie MAP IT

Big Data czyli jak świat poradził sobie z ogromną ilością zmiennych informacji

Wykład otwar­ty na WIT

Analiza i projektowanie czyli zwinna architektura wg ICONIX cz.1

https://​youtu​.be/​m​m​b​t​3​s​O​z​anI

Analiza obiektowa czy może jakaś inna jaka? Stary i nadal dobry ICONIX i interfejsy cz.2

https://​youtu​.be/​A​F​6​U​y​B​M​m​YUE

Narzędzia CASE: organizacja repozytorium projektu, tworzenie dokumentacji dla użytkownika i dostawcy

https://​youtu​.be/​Z​h​L​e​0​w​L​k​Ay4

Model procesów biznesowych i przypadki użycia na podstawie tego modelu

https://​youtu​.be/​g​v​f​g​3​6​6​2​1I0

Agregat: co to takiego i dlaczego jest super narzędziem analizy wymagań i specyfikowania rozwiązania

https://​youtu​.be/​W​h​8​Y​a​a​o​_​rYM

DDD, model dziedziny a model architektury systemu czyli model jako wymaganie

https://​youtu​.be/​H​0​0​P​_​_​z​5​080


Mój kanał na YT

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.