Twoje pomy­sły są napraw­dę Twoje tyl­ko wte­dy, gdy potra­fisz udo­wod­nić, że byłeś pierw­szy. Twoje tajem­ni­ce są chro­nio­ne tyl­ko wte­dy gdy możesz je zamknąć w sej­fie. A więc albo je udo­ku­men­tu­jesz i scho­wasz albo nie są Twoje…”

 • Produkt: Nadzór autor­ski nad opra­co­wa­ną doku­men­ta­cją (sfor­ma­li­zo­wa­ne opi­su i sche­ma­ty blo­ko­we, chro­nią­ce war­to­ści inte­lek­tu­al­nych orga­ni­za­cji: pro­ce­sy, pro­ce­du­ry, mecha­ni­zmy dzia­ła­nia). Utrzymanie oraz aktu­ali­za­cja i rozwój.
 • Korzyść: Ochrona know-how i war­to­ści inte­lek­tu­al­nych fir­my. Stału dostęp do peł­nej i aktu­al­nej doku­men­ta­cji orga­ni­za­cji, dowol­ny wyciąg z peł­nej doku­men­ta­cji dostęp­ny ad-hoc na życzenie.
 • Koszt: audy­ty umów na wdro­że­nia i doku­men­ta­cji dostar­cza­nej przez dostaw­ców sys­te­mów, sta­ły nad­zór mery­to­rycz­ny: od 3 tys. net­to mie­sięcz­nie, moż­li­we poje­dyn­cze zle­ce­nia ad-hoc.

Jeżeli w umo­wie z dostaw­cą usłu­gi, umie­ścił on zapi­sy mówią­ce, że wszel­kie war­to­ści inte­lek­tu­al­ne powsta­łe w toku pro­jek­tu sta­ją się wła­sno­ścią tego dostaw­cy, to masz poważ­ny pro­blem z nie­uczci­wym dostawcą…

Prawna ochro­na war­to­ści inte­lek­tu­al­nych i know-how fir­my, wyma­ga jej pre­cy­zyj­ne­go udokumentowania. 

Wprowadzenie

Ustawodawca prak­tycz­nie wyłą­czył opro­gra­mo­wa­nie (kod pro­gra­mu) z pra­wa do nad­zo­ru autor­skie­go (Art. 77. 1. Do pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych nie sto­su­je się prze­pi­sów art. 16 pkt 3?5, art. 20, art. 23, art. 231, art. 27, art. 28, art. 332?335, art. 49 ust. 2, art. 56, art. 60 i art. 62. 2. Do pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych prze­pis art. 331 sto­su­je się wyłącz­nie w zakre­sie, o któ­rym mowa w art. 331 ust. 2. ). Dlatego jedy­ną sku­tecz­ną for­mą ochro­ny know-how zawar­te­go w kodzie opro­gra­mo­wa­nia jest posia­da­nie pro­jek­tu tech­nicz­ne­go, czy­li doku­men­ta­cji (sfor­ma­li­zo­wa­ne sche­ma­ty blo­ko­we, wzo­ry, algo­ryt­my) pre­cy­zyj­nie opi­su­ją­cej logi­kę reali­zo­wa­ną w pro­gra­mie, któ­ry powstał na jej podstawie. 

Ochrona infor­ma­cji o orga­ni­za­cji takich jak np. meto­dy dzia­ła­nia, tak­że wyma­ga ich pre­cy­zyj­ne­go udo­ku­men­to­wa­nia (pro­ce­sy biz­ne­so­we, pro­ce­du­ry, struk­tu­ry danych). 

Opracowanie takiej doku­men­ta­cji to umo­wa o dzie­ło. Ten tekst opie­ra się w cało­ści na poję­ciach dzie­ło oraz utwór, poru­sza tak­że poję­cia tajem­ni­cy i know-how oraz infor­ma­cji .

Co jest tu zagrożeniem?

Podaj adres ema­il by uzy­skać dostęp do treści.

Lock

Dostęp do tych infor­ma­cji wyma­ga poda­nia adre­su ema­il, przed­staw się. 

Na zakończenie

Jedna z moich ulu­bio­nych dykteryjek: 

 1. jeże­li dwie oso­by mają – każ­da – po jed­nym jabł­ku, i się nimi wymie­nią, nadal mają po jed­nym jabłku, 
 2. jeże­li dwie oso­by zna­ją – każ­da – po jed­nym wier­szy­ku, i się nimi wymie­nią, każ­da zna teraz dwa wierszyki,
 3. jeże­li dwie oso­by mają – każ­da – po jed­nej tajem­ni­cy, i się nimi wymie­nią, nie mają już żad­nych tajemnic.

(na pod­sta­wie: Jeśli ty masz jabł­ko i ja mam jabł­ko, i wymie­ni­my się tymi jabł­ka­mi, to wte­dy ty i ja wciąż będzie­my mie­li po jed­nym jabł­ku. Ale jeśli ty masz pomysł i ja mam pomysł, i wymie­ni­my się tymi pomy­sła­mi, to wte­dy obaj będzie­my mie­li dwa pomy­sły.” George Bernard Shaw). 

Kontakt

Przypisy

 1. Dobre prak­ty­ki w ochro­nie know-how. Bird & Bird. . Published February 18, 2019. Accessed February 18, 2019.
 2. (Art. 55 pkt. 7, 8 Ustawa z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. ? Kodeks cywilny.).
 3. Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lute­go 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrewnych.
 4. Lech M. Prawa autor­skie do pro­gra­mu kom­pu­te­ro­we­go. Co pod­le­ga ochro­nie? Prawna ochro­na zna­ków towa­ro­wych. https://​zna​ki​to​wa​ro​we​-blog​.pl/​p​r​a​w​a​-​a​u​t​o​r​s​k​i​e​-​d​o​-​p​r​o​g​r​a​m​u​-​k​o​m​p​u​t​e​r​o​w​e​go/. Published August 7, 2017. Accessed February 18, 2019
 5. ?Rzeczpospolita? ? dF ?dobraFirma? z 23.11.2018, .
 6. Żeliński J. Korzystanie pośred­nie nową oba­wą użyt­kow­ni­ków sys­te­mów ERP. IT​-Consulting​.pl. https://it-consulting.pl//2017/03/26/korzystanie-posrednie-nowa-obawa-uzytkownikow-systemow-erp/. Published March 26, 2017. Accessed February 18, 2019.
 7. Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211 USTAWA z dnia 16 kwiet­nia 1993 r. o zwal­cza­niu nie­uczci­wej konkurencji.
 8. Solga R. Tajemnica Przedsiębiorstwa. Tajemnica Przedsiębiorstwa. https://​tajem​ni​ca​-przed​sie​bior​stwa​.pl/​t​a​j​e​m​n​i​c​a​-​p​r​z​e​d​s​i​e​b​i​o​r​s​t​wa/. Published August 15, 2018. Accessed March 9, 2019.
 9. Czym jest know-how? pra​wo​.gaze​ta​praw​na​.pl. https://​pra​wo​.gaze​ta​praw​na​.pl/​a​r​t​y​k​u​l​y​/​7​9​2​7​5​7​,​j​a​k​-​p​r​a​w​o​-​d​e​f​i​n​i​u​j​e​-​k​n​o​w​-​h​o​w​.​h​tml. Published April 25, 2014. Accessed February 18, 2019.
 10. Przykłady tajem­nic przed­się­bior­stwa ? Tajemnica Przedsiębiorstwa. Tajemnica Przedsiębiorstwa. https://​tajem​ni​ca​-przed​sie​bior​stwa​.pl/​p​r​z​y​k​l​a​d​y​-​t​a​j​e​m​n​i​c​-​p​r​z​e​d​s​i​e​b​i​o​r​s​t​wa/. Published April 16, 2013. Accessed February 18, 2019.
 11. Strona głów­na ? System Analizy Orzeczeń Sądowych ? SAOS. Saos. . Published February 19, 2018. Accessed February 19, 2018.
 12. Open Source – tro­chę dłuż­sza ana­li­za (Publikacja arty­kuł LinkedIn, Marcin Maruta, 2021)

Bibliografia

Kluwer, W. (n.d.). II UK 639/15, Zasadnicza róż­ni­ca pomię­dzy umo­wą o dzie­ło o umo­wą zle­ce­nia. Charakter praw­ny sto­sun­ku praw­ne­go wyni­ka­ją­ce­go z umo­wy. OpenLEX. Retrieved October 27, 2020, from https://​sip​.lex​.pl/​o​r​z​e​c​z​e​n​i​a​-​i​-​p​i​s​m​a​-​u​r​z​e​d​o​w​e​/​o​r​z​e​c​z​e​n​i​a​-​s​a​d​o​w​/​i​i​-​u​k​-​639 – 15-zasadnicza-roznica-pomiedzy-umowa-o-dzielo-522348490
Wolak, G. J. (2019). Umowa o dzie­ło jako zobo­wią­za­nie rezul­ta­tu. https://​doi​.org/​1​0​.​3​4​6​9​7​/​2​451 – 0807-SP-2019 – 1‑006

Ostatnia aktu­ali­za­cja: [last-modi­fied]