Adresat oferty

Propozycja ta jest adre­so­wa­na głów­nie do insty­tu­cji publicz­nych (powsta­łe opra­co­wa­nie jest publicz­nie dostęp­ne), pla­nu­ją­cych w bli­skiej lub dal­szej per­spek­ty­wie: cyfry­za­cję dzia­łal­no­ści, digi­ta­li­za­cję doku­men­tów, wdro­że­nie opro­gra­mo­wa­nia w jaki­kol­wiek spo­sób wspo­ma­ga­ją­ce­go zarzą­dza­nie, i jed­no­cze­śnie nie oba­wia­ją­cych się nauko­wych metod pra­cy jakie sto­su­ję (patrz: meto­da nauko­wa w ana­li­zie i pro­jek­to­wa­niu).

Opis prowadzonych badań

Równolegle z pra­cą zawo­do­wą, jaką są reali­zo­wa­ne ana­li­zy sys­te­mo­we orga­ni­za­cji, pro­jek­to­wa­nie archi­tek­tu­ry infor­ma­cyj­nej orga­ni­za­cji i roz­wią­zań infor­ma­tycz­nych, pro­wa­dzę bada­nia nauko­we nad wzor­ca­mi ana­li­tycz­ny­mi i archi­tek­to­nicz­ny­mi dla sys­te­mów infor­ma­cyj­nych (struk­tu­ry infor­ma­cji, logi­ka i mecha­ni­zmy dzia­ła­nia sys­te­mów), sto­so­wa­niem metod zorien­to­wa­nych na mode­le (klik­nij tu i prze­czy­taj krót­ki arty­kuł o MBSE).

Od począt­ku swo­jej pra­cy zawo­do­wej, w każ­dym pro­jek­cie, celem moim zawsze jest opi­sa­nie aktu­al­ne­go sta­nu orga­ni­za­cji, zro­zu­mie­nie przy­czyn tego sta­nu rze­czy, oraz opra­co­wa­nie reko­men­da­cji zmian i roz­wo­ju. Przedmiotem moich badań są meto­dy pro­wa­dze­nia ana­liz i meto­dy stan­da­ry­za­cji infor­ma­cji w orga­ni­za­cjach i w pro­jek­tach infor­ma­tycz­nych. Celem komer­cyj­nej dzia­łal­no­ści eks­perc­kiej jest zbie­ra­nie prak­tycz­nych doświad­czeń z wyko­rzy­sta­nia stan­dar­dów, wzor­ców pro­jek­to­wych i metod ana­li­zy na nich opar­tych oraz roz­wi­ja­nie tych metod i standardów. 

Produkty mojej pra­cy to wyso­kiej jako­ści opra­co­wa­nia ana­li­tycz­ne, pro­jek­ty sys­te­mów i nad­zór nad ich reali­za­cją. Praktycznie wszyst­kie moje pro­jek­ty zakoń­czy­ły się peł­nym uda­nym wdrożeniem.

Celem badań któ­re pro­wa­dzę są meto­dy doku­men­to­wa­nia know-how orga­ni­za­cji tak, by moż­li­we były zarów­no jej 100% praw­na ochro­na jak i 100% imple­men­to­wal­ność w posta­ci apli­ka­cji (opro­gra­mo­wa­nie użyt­ko­we). Do dru­ku zosta­ła odda­na kolej­na moja publi­ka­cja nauko­wa na temat stan­da­ry­za­cji metod ana­li­zy, doku­men­to­wa­nia i mode­lo­wa­nia tak zwa­nej logi­ki biz­ne­so­wej (wstęp­ne opra­co­wa­nia: O budo­wa­niu słow­ni­ków i SBVR oraz SBVR czy­li regu­ły biz­ne­so­we i słow­nik).

Dotychczasowe efekty

Popularnonaukowa (recen­zo­wa­na) autor­ska publi­ka­cja: Analiza Biznesowa. Praktyczne mode­lo­wa­nie orga­ni­za­cji”, uka­za­ła z koń­cem w 2017 roku i sta­ła się best­sel­le­rem (cały nakład wyprze­da­ny w pierw­szym roku od wyda­nia, dostęp­ne są nadal e‑booki) .

Recenzowana publi­ka­cja nauko­wa z 2021 roku. W pra­cy przed­sta­wio­no spraw­dzo­ną w prak­ty­ce meto­dę prze­cho­wy­wa­nia danych zor­ga­ni­zo­wa­nych w doku­men­ty cyfro­we. Omawiana meto­da nie posia­da wad mode­lu rela­cyj­ne­go sto­so­wa­ne­go do orga­ni­za­cji danych, takich jak utra­ta kon­tek­stu danych oraz kom­pli­ka­cje wyni­ka­ją­ce z bra­ku redun­dan­cji danych. Przedstawiona meto­da może być sto­so­wa­na do orga­ni­za­cji danych w doku­men­ty (cyfro­we i papie­ro­we) jako agre­ga­ty nie­jaw­ne oraz do kla­sy­fi­ka­cji danych. (tak­że tu)

Aktualny projekt

Aktualnie pro­wa­dzę pra­ce badaw­cze nad meto­dą mode­lo­wa­nia infor­ma­cji biz­ne­so­wej i logi­ki jej prze­twa­rza­nia w toku stan­da­ry­za­cji i cyfry­za­cji całe­go sys­te­mu zarzą­dza­nia w orga­ni­za­cji (w przy­go­to­wa­niu jest publi­ka­cja: Dokument jako nośnik danych…).

Oferta

Oferta pole­ga na zawar­ciu umo­wy ryczał­to­wej na z góry okre­ślo­ny czas, jej war­tość nie wyma­ga prze­tar­gu. Produktem są reko­men­da­cje uspraw­nień oraz roz­wią­za­nie wyspe­cy­fi­ko­wa­ne jako Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Istotą Oferty Specjalnej jest roz­ło­że­nie w cza­sie kosz­tów audy­tu i pro­jek­to­wa­nia oraz spra­wo­wa­nie nad­zo­ru autor­skie­go wyłącz­nie kosz­tem utrzy­ma­nia repo­zy­to­rium pli­ków pro­jek­tu i plat­for­my komu­ni­ka­cyj­nej (koszt rzę­du 500zł/m‑c).

Czytaj wię­cej na temat moich prac i publikacji…

W razie jakich­kol­wiek pytań pro­szę o tele­fon (+48 608 05 90 20, +44 7506 613 650) lub o kon­takt pisemny:

[con­tact-for­m‑7 id=„18691” title=„Kontakt2”]

(Uwaga! Z uwa­gi na dotych­cza­so­we pro­jek­ty i zło­żo­ne oświad­cze­nia o bra­ku kon­flik­tu inte­re­sów w nich, zastrze­gam moż­li­wość odrzu­ce­nia pro­po­zy­cji z tego powodu).

Bibliografia

Zelinski, J. (2020). Synthesis of MOF, MDA, PIM, MVC, and BCE Notations and Patterns. In Applications and Approaches to Object-Oriented Software Design: Emerging Research and Opportunities (pp. 78 – 89). IGI Global. https://​www​.igi​-glo​bal​.com/​b​o​o​k​/​a​p​p​l​i​c​a​t​i​o​n​s​-​a​p​p​r​o​a​c​h​e​s​-​o​b​j​e​c​t​-​o​r​i​e​n​t​e​d​-​s​o​f​t​w​a​r​e​/​2​3​5​699