Standardowe wsparcie merytoryczne

Masz dużo cza­su? Czytaj blo­ga, szu­kaj w Internecie! Nie masz cza­su? Kup go ode mnie!

Co jest naj­waż­niej­szym poję­ciem w nauce o infor­ma­ty­ce? Dekompozycja pro­ble­mu! … nikt tego nie uczy. Elita inży­nie­rów opro­gra­mo­wa­nia jest ponad dzie­się­cio­krot­nie efek­tyw­niej­sza od pozostałych.

Mój blog to pra­wie tysiąc krót­kich i rze­tel­nych opra­co­wań, uzu­peł­nio­nych lite­ra­tu­rą źró­dło­wą. Są to zano­ni­mi­zo­wa­ne cie­kaw­sze przy­pad­ki z moich pro­jek­tów, popu­lar­no­nau­ko­we publi­ka­cje (część z nich prze­dru­ko­wa­na w perio­dy­kach bran­żo­wych), krót­kie refe­ra­ty i publi­ka­cje o cha­rak­te­rze edu­ka­cyj­nym, a tak­że stresz­cze­nia publi­ka­cji nauko­wych opu­bli­ko­wa­nych w recen­zo­wa­nych pismach aka­de­mic­kich oraz otwar­te recen­zje.

Cała ta treść jest tu dostęp­na bez­płat­nie, a celem jest oczy­wi­ście dziel­nie się wie­dzą i pre­zen­ta­cja moje­go dorob­ku (to moje refe­ren­cje), jed­nak mój oso­bi­sty czas to mój pro­dukt. To moje źró­dło utrzymania.

Co możesz dostać? Odpowiedź na pyta­nia, tak­że jak zamo­de­lo­wać COŚ”. Wybierz for­mę szyb­kie­go pozy­ski­wa­nia wie­dzy (meto­dą asyn­chro­nicz­ną lub syn­chro­nicz­ną):

OPIS (usłu­gi dla jed­nej oso­by)KOSZT
jed­no­ra­zo­we zapy­ta­nie pisem­nie, załą­czo­ny mate­riał maks. jed­na stro­na A4, po zaksię­go­wa­niu wpła­ty dosta­niesz kon­to to komunikacji,£40 ZAMÓW
sta­łe mie­sięcz­ne wspar­cie pisem­nie, kore­spon­den­cja pisem­na bez załą­cza­nych doku­men­tów, po zaksię­go­wa­niu wpła­ty dosta­niesz kon­to to komunikacji,£100 ZAMÓW
jed­no­go­dzin­ne kon­sul­ta­cje on-line, £95 ZAMÓW
(UWAGA! Pisemnie odpo­wia­dam w cią­gu doby, spo­tka­nie on-line są uma­wia­ne nie póź­niej niż w cią­gu tygodnia)

Szkolenia, warsztaty

Poniżej znaj­dziesz opis wspar­cia w posta­ci doraź­nych kon­sul­ta­cji, men­to­rin­gu i szko­leń dla grup i zespołów. 

Moje mot­to to: 

Ludzie powin­ni się dzie­lić wie­dzą. Zarabiać na życie powin­ni tym co potra­fią zro­bić, a nie na tym co ukry­ją przed innymi.”

Dlatego dzie­lę się wie­dzą na blo­gu, a zara­biam ana­li­zu­jąc fir­my, pro­jek­tu­jąc opro­gra­mo­wa­nie i nad­zo­ru­jąc jego wdro­że­nia, oraz ucząc innych tego cze­go sam się nauczyłem. 

Mój blog zawie­ra pra­wie tysiąc moich arty­ku­łów, a dostęp do nich jest bez­płat­ny! Stale przy­by­wa­ją kolej­ne. Te arty­ku­ły to wynik sta­le reali­zo­wa­nych pro­jek­tów i stu­diów lite­ra­tu­ro­wych. Część z nich uka­za­ła się w recen­zo­wa­nych pismach bran­żo­wych, nie­któ­re uka­za­ły się tak­że jako publi­ka­cje nauko­we. Napisałem jed­ną z naj­le­piej sprze­da­ją­cych się ksią­żek o Analizie Biznesowej w Polsce (HELION po szyb­kim wyprze­da­niu całe­go nakła­du wydał dodruk i pod­pi­sał umo­wę na dru­gie wydanie).

Jeżeli macie pyta­nia z obsza­ru ana­li­zy biz­ne­so­wej i pro­jek­to­wa­nia sys­te­mów, a prze­szu­ka­nie blo­ga nie dało odpo­wie­dzi, ofe­ru­ję szko­le­nia i moje wspar­cie mery­to­rycz­ne. Szkolenia otwar­te znaj­dzie­cie na stro­nie eduFuturo.

Wsparcie i men­to­ring to doraź­na lub sta­ła pomoc, któ­rą dosta­nie­cie tu. Ta usłu­ga to per­so­nal­ny men­to­ring, kon­sul­ta­cje dla stu­den­tów, pra­cu­ją­cych ana­li­ty­ków i pro­jek­tan­tów, roz­wi­ja­ją­cych swo­ją wie­dzę i ocze­ku­ją­cych mery­to­rycz­ne­go wspar­cia, doty­czą­ce narzę­dzi, metod i dobrych prak­tyk. To tak­że sta­łe wspar­cie dla zespołów. 

Panie Jarku, wie­lu ludzi w bran­ży mówi, że ucze­nie się BPMN i UML nie ma sen­su, Pan pro­wa­dzi takie szko­le­nia, co Pan sądzi o tych opiniach?

Są praw­dzi­we. Obie te spe­cy­fi­ka­cje zawie­ra­ją kom­plet­ny tech­nicz­no-aka­de­mic­ki opis tych nota­cji (języ­ków mode­lo­wa­ni). Do bie­żą­cej pra­cy ana­li­ty­ka i archi­tek­ta wystar­czy mniej niż 10% ich tre­ści (w spec BPMN ok 30 stron rozdz. 7. . w UML podob­nie ale tu jest to roz­sma­ro­wa­ne po całej spe­cy­fi­ka­cji, pierw­sza ma ok. 500 stron, dru­ga ok. 800 stron).

Żadna z tych spe­cy­fi­ka­cji nie jest pod­ręcz­ni­kiem ana­li­zy i mode­lo­wa­nia”, wku­wa­nie całych tych spe­cy­fi­ka­cji to dla więk­szo­ści ludzi stra­ta cza­su. Dlatego raczej nale­ży uczyć się ana­li­zy i mode­lo­wa­nia z uży­ciem tych nota­cji. Na moich szko­le­niach sama nota­cja jako taka to ok. 30% cza­su szko­le­nia, bo jak to mówią nauczy­cie­le języ­ków obcych, prak­ty­cy: nie ma sen­su ucze­nie się języ­ka obce­go, sens ma ucze­nie sie komu­ni­ka­cji w danym języ­ku obcym. I dla­te­go ja nie pro­wa­dzę szko­leń przy­go­to­wu­ją­cych do cer­ty­fi­ka­cji OCUP i OCEB.

Czego uczę? Inżynierii systemów i modelowania!

Zapoznaj się z tym cze­go ocze­ku­je teraz rynek pra­cy w IT, a potem wybierz swo­ją dro­gę roz­wo­ju. Programowanie dzi­siaj to pro­jek­to­wa­nie rozwiązań:

Programming is not sole­ly abo­ut con­struc­ting software?programming is abo­ut desi­gning software.

Ozkaya, I. (2020). Building Blocks of Software Design. IEEE Software, 37(2), 3?5. https://​doi​.org/​1​0​.​1​1​0​9​/​M​S​.​2​0​1​9​.​2​9​5​9​049

Mnogość ról spo­ty­ka­nych w bran­ży IT (ana­li­tyk wyma­gań, ana­li­tyk biz­ne­so­wy, ana­li­tyk biz­ne­so­wo-sys­te­mo­wy, ana­li­ty­ki sys­te­mo­wy, …) to efekt bra­ku wypra­co­wa­ne­go sys­te­mu ról w tej bran­ży, jed­nak ostat­nie lata poka­zu­ją, że świat kla­sycz­nej inży­nie­rii wchła­nia inży­nie­rię opro­gra­mo­wa­nia i tu tak­że kry­sta­li­zu­je się kla­sycz­ny podział: inży­nier i dewe­lo­per a całość zaś opie­ra sie na dwóch klu­czo­wych fazach: ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia oraz imple­men­ta­cji. Każdy etap pod­le­ga ewa­lu­acji (testu­je­my mode­le potem testu­je­my produkt). 

Czym jest inży­nie­ria? To roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów i pro­jek­to­wa­nie ich roz­wią­zań. Co na to obec­ny świat?

WHAT DOES A SOFTWARE ENGINEER DO?
Software engi­ne­ers eva­lu­ate client or com­pa­ny needs in con­junc­tion with tho­se of the user and metho­di­cal­ly con­cep­tu­ali­ze a sys­te­ma­tic solu­tion.
WHAT DOES A PROGRAMMER DO?
Programmers wri­te code and debug errors in pro­grams and softwa­re based on instruc­tions from softwa­re engi­ne­ers. They are invo­lved in a sin­gle sta­ge within the deve­lop­ment life­cyc­le and con­cen­tra­te on one com­po­nent at a time.

https://​buil​tin​.com/​r​e​c​r​u​i​t​i​n​g​/​s​o​f​t​w​a​r​e​-​e​n​g​i​n​e​e​r​-​v​s​-​p​r​o​g​r​a​m​mer

Zobacz też to:

Jeżeli interesuje Cię inżynieria, jesteś we właściwym miejscu. 

Inżynieria to modelowanie. 

Dlaczego pro­gra­mo­wa­nie musi być wspie­ra­ne przez mode­lo­wa­nie i jak? Rozwój kodu dla sys­te­mów inten­syw­nie wyko­rzy­stu­ją­cych opro­gra­mo­wa­nie obej­mu­je wie­le pozio­mów abs­trak­cji, pro­wa­dzą­cych od wyma­gań do kodu. Posiadanie abs­trak­cyj­nych kon­cep­cji mode­lo­wa­nia dostęp­nych jako wyso­ko­po­zio­mo­we kon­struk­cje pro­gra­mi­stycz­ne poma­ga zde­fi­nio­wać kod i upew­nić się, że kie­dy sys­tem dzia­ła z opro­gra­mo­wa­niem wyko­ny­wa­nym przez maszy­ny, kom­po­nen­ty opro­gra­mo­wa­nia zacho­wu­ją się w ocze­ki­wa­ny sposób.

Cykl szkoleniowy Inżynierii Systemów

The Unified Modeling Language User Guide” autor­stwa Grady’ego Boocha, Jamesa Rumbaugha i Ivara Jacobsona (Addison-Wesley, 1998) mówi nam, że możesz wyko­nać 80% mode­lo­wa­nia za pomo­cą 20% UML” gdzieś po stro­nie 400. Zaoszczędziliby bran­ży wie­le milio­nów (miliar­dów?) dola­rów i prze­ra­ża­ją­cych przy­pad­ków para­li­żu ana­li­tycz­ne­go [?], gdy­by powie­dzie­li to we Wstępie, ale tego nie zro­bi­li. Aby spo­tę­go­wać prze­stęp­stwo, nigdy nie mówią nam, któ­re 20% UML jest uży­tecz­ną częścią”.

Każdy sys­tem to trzy klu­czo­we per­spek­ty­wy: Cechy sys­te­mu (wyma­ga­nia), Struktura (archi­tek­tu­ra) sys­te­mu oraz zacho­wa­nie sys­te­mu i jego ele­men­tów (mecha­nizm działania):

Bajaj, M., Cole, B., & Zwemer, D. (2016, September 13). Architecture To Geometry – Integrating System Models With Mechanical Design. AIAA SPACE 2016. AIAA SPACE 2016, Long Beach, California. https://​doi​.org/​1​0​.​2​5​1​4​/​6​.​2​016 – 5470

Systemem jest cała orga­ni­za­cja (fir­ma, urząd, itp.) i sys­te­ma­mi są jej pod­sys­te­my”, jed­nym z klu­czo­wych jest sys­tem infor­ma­tycz­ny (a raczej dzie­dzi­no­we sys­te­mu infor­ma­tycz­ne). Dlatego szko­le­nia podzie­li­łem na trzy odręb­ne części:

Plan szkleń otwar­tych na stro­nie eduFuturo​.pl.

Ankieta Przedszkoleniowa (pro­sze prze­słać – każ­dy uczest­nik – odpo­wie­dzi na poniż­sze pyta­nia):

1. Jaka jest Pani/Pana rola w pro­jek­tach i cze­go Pani/Pan ocze­ku­je po tym kur­sie?
2. Czy posia­da Pani/Pan doświad­cze­nie z zakre­su ana­li­zy i mode­lo­wa­nia, jeże­li tak, to jakie?
3. Jakie ana­li­zy pro­wa­dzi Pani/Pan w ramach swo­ich obo­wiąz­ków w fir­mie?
4. Co spra­wia Pani/Panu naj­więk­szy kło­pot pod­czas analiz?

Wsparcie dla zespołu

Twój pra­co­daw­ca może u mnie wyku­pić ryczał­to­we wspar­cie dla Ciebie i Twojego zespo­łu, po szcze­gó­ły zapra­szam na stro­nę: Oferta.

Opinie

Jarosław to moim zda­niem jeden z naj­lep­szych ana­li­ty­ków biz­ne­so­wych w kra­ju. A może i nie tyl­ko :). To wiel­kie szczę­ście móc uczyć się od naj­lep­szych. (Technologiczno – Polityczny).

W wyni­ku szko­le­nia uzy­ska­łem potwier­dze­nie że pro­ce­sy mode­lo­wa­ne za pomo­cą nota­cji BPMN mogą być z powo­dze­niem imple­men­to­wa­ne w eno­va work­flow gdzie edy­tor pro­ce­sów jest z zało­że­nia pew­nym uogól­nie­niem nota­cji. Metody pro­pa­go­wa­ne przez JZ pozwa­la­ją na uzy­ska­nie kom­plet­nych i spój­nych wyma­gań oraz mode­li pro­ce­sów w ana­li­zo­wa­nym sys­te­mie. Powinny stać się więc ele­men­tem for­mal­nej meto­dy­ki wdro­żeń oraz natu­ral­nie być sto­so­wa­ne w pro­jek­to­wa­niu same­go pro­gra­mu. Mogę więc uznać że czas spę­czo­ny z Jarosławem Żelińskim na szko­le­niu to inwe­sty­cja któ­ra będzie pro­cen­to­wa­ła (w zasa­dzie już pro­cen­tu­je). (Co SysML, BPMN i UML robią w jed­nym garn­ku?. Grzegorz Jurczak).

… a w ankie­tach czy­tam nie raz:

ocena szkolenia

W dniu 2019-06-25 o 21:44, XXX XXX pisze:
Dzięki Pana pomo­cy przy pro­jek­cie uda­ło nam się stwo­rzyć nawet dzia­ła­ją­cą apli­ka­cję oraz osta­tecz­nie obro­nić się na 5. Jeszcze raz ser­decz­nie Panu dziękujemy. 

XXX XXX wraz z całym zespołem 

(stu­dent WIT na kie­run­ku Inżynieria oprogramowania)

Szkolenie zosta­ło oce­nio­ne na 5,2/6 (śred­nia ocen).
Elementy szko­le­nia szcze­gól­nie przy­dat­ne w pra­cy:
? Przykłady z życia doty­czą­ce her­me­ty­za­cji i podzia­łu odpo­wie­dzial­no­ści kla­sy­fi­ka­to­rów. Pojawiło się też kil­ka kon­tro­wer­syj­nych tema­tów, któ­re muszę jesz­cze prze­my­śleć i może rów­nież wyko­rzy­stam w pra­cy.
? Uświadomienie potrzeb­ne­go cza­su na pro­jek­to­wa­nie zanim zacznie się pro­gra­mo­wać kod – cza­sa­mi bywa­ło tak, że zaczy­na­li­śmy pro­gra­mo­wać nie rozu­mie­jąc ko koń­ca logi­ki biz­ne­so­wej.
? Ogromna piguł­ka wie­dzy bran­żo­wej.
? Historie ?pomię­dzy? ? przy­kła­dy z biz­ne­su, reali­zo­wa­nych pro­jek­tów.
Co byśmy zmie­ni­li w szko­le­niu:
? Bliżej kodu” – wię­cej przy­kła­dów wprost z pro­gra­mo­wa­nia, a nie tyl­ko z abs­trak­cyj­nej war­stwy ponad nim.
? Wykorzystanie przy­kła­dów z uży­ciem kodu lub pseudokodu.

(ankie­ta po szko­le­niu dla developera)

Otwarte szko­le­nia i warsz­ta­ty, studia

Szkolenia otwar­te, któ­re pro­wa­dzę orga­ni­zu­je fir­ma KUDURO SP. Z O.O.. Kalendarz tych szko­leń jest dostęp­ny na stro­nie eduFuturo. eduFuturo pro­wa­dzi tak­że otwar­te webi­na­ria, dostęp­ne na kana­le YT.

Studia inżynierskie, magisterskie i podyplomowe

Zainteresowanych zapra­szam na stu­dia do Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, gdzie pro­wa­dzę zaję­cia (patrz ankie­ty stu­den­tów) z zakre­su sfor­ma­li­zo­wa­nych metod ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia (wykła­dy i labo­ra­to­ria z obsza­ru: meto­dy obiek­to­we w ana­li­zie i pro­jek­to­wa­niu, ana­li­za i pro­jek­to­wa­nie sys­te­mów z uży­ciem nota­cji UML i BPMN, pra­ca z uży­ciem narzę­dzi CASE: Visual-Paradigm, teo­re­tycz­ne pod­sta­wy budo­wa­nia sys­te­mów i mode­li poję­cio­wych oraz metamodeli).

Zrealizowane szkolenia między innymi dla…

Jarosław Żeliński (fot. Movcamfilms)

Współpracę z trze­ma liczą­cy­mi się uczel­nia­mi wyż­szy­mi, mam za sobą set­ki prze­szko­lo­nych. W ramach świad­czo­nych usług pro­wa­dzę tak­że szko­le­nia zespo­łów ana­li­ty­ków, poma­gam we wdra­ża­niu naj­lep­szych prak­tyk ana­li­tycz­nych, wspie­ram fir­my w opra­co­wa­niu wła­snych meto­dyk pro­wa­dze­nia pro­jek­tów ana­li­tycz­nych (narzę­dzia, wzo­ry doku­men­tów, pro­ce­du­ry). Szkoliły się u mnie zespo­ły spe­cja­li­stów firm:

Żabka Polska SA, ALCATEL-LUCENT Polska SA, Altkom Akademia SA, APR System, Ascomp SA, Atmoterm SA, BL Stream Sp. z o.o., Comarch SA, CPI Sp. z o.o., Eko-Park SA, Echo-Investment SA, Galeco Sp. z o.o., Infovide-Matrix SA, ITG SA, KRI SA Wysogotowo, Medicover SA, Pegaz Group, PFRON, PSE SA, QEstate SA, Saint-Gobain Construction, Scott Wilson Ltd, Strict Wise Sp. z o.o., Vectra SA, P4 Play SA., COIG SA, Citi Handlowy SA. Fritolay Poland SA, ABC Data SA, K2 Consulting, CITIBANK, Telekomunikacja Polska SA, Bensari Software, ZETO Kielce, Echo Investment SA, Bank Millenium, BRE Bank, BGŻ SA, PZU SA, FirstData Polska SA. ORANGE (dawn. TP SA), PZU SA. CAN-PACK SA., Alior Bank SA., TI SKOK, Prokuratura Krajowa, ARiMR, Żandarmeria Wojskowa, PKO BP SA, ARiMR…

Wystąpienia na kon­fe­ren­cjach orga­ni­zo­wa­nych mię­dzy inny­mi przez: CPI Sp. z o.o., SW Konferencje, Pureconferences, PureExpo, GigaCon, COMPUTERWORD, IDC. Rzeczpospolita, Puls Biznesu, inne.

Źródła

Can Great Programmers Be Taught? – John Ousterhout – Agile LnL. (2022, September 13). https://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​L​t​R​W​u​9​D​E​rgU
Börger, E. (2018). Why Programming Must Be Supported by Modeling and How. In T. Margaria & B. Steffen (Eds.), Leveraging Applications of Formal Methods, Verification and Validation. Modeling (Vol. 11244, pp. 89 – 110). Springer International Publishing. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​0​7​/​978 – 3‑030 – 03418-4_6
Rosenberg, D., & Stephens, M. (2007). Introduction to ICONIX Process. Use Case Driven Object Modeling with UML: Theory and Practice, 1 – 20.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.