Szkolenia

Jest coś nie­do­bre­go z ludź­mi: nie uczą się przez zro­zu­mie­nie, tyl­ko jakoś ina­czej, pew­nie na pamięć. Ich wie­dza jest taka kru­cha” (Richard Feynman). To, że nauczy­my się kogoś naśla­do­wać to tro­chę za mało. By sku­tecz­nie dzia­łać trze­ba zro­zu­mieć.” (autor nieznany)

KonferencjaJZelinski
fot. SW Konferencje – pre­lek­cja eks­perc­ka pod­czas kon­fe­ren­cji Kompleksowe Systemy Informatyczne GigaCon w Katowicach (20.06.2013)

O moich szkoleniach

Nawet naj­lep­sza tech­no­lo­gia jest nie­przy­dat­na gdy nie reali­zu­je wyma­ga­nej logi­ki biz­ne­so­wej. Czy potra­fisz ją udokumentować?

Zapoznaj się z arty­ku­łem i opi­sem pro­jek­tu Biblioteka. Na moich szko­le­niach uczę tego jak powstał. W XXI w. tak się ana­li­zu­je potrze­by i pro­jek­tu­je opro­gra­mo­wa­nie. Analiza i pro­jek­to­wa­nie powin­ny trwać nie dłu­żej niż kwar­tał, dla­te­go bar­dzo waż­ne jest by nie robić tego z pomo­cą pra­co­chłon­nych edy­to­rów tek­stu czy arku­szy kal­ku­la­cyj­nych, tyl­ko z pomo­cą opro­gra­mo­wa­nia CASE, i tego też uczę. 

Zajmuje się bada­nia­mi nad meto­da­mi sto­so­wa­ny­mi w ana­li­zach biz­ne­so­wych, zorien­to­wa­ny­mi na mode­le (MDSE, and. model dri­ven sys­tem engi­ne­ering?1?), pro­ce­sy biz­ne­so­we oraz obiek­to­wy­mi meto­da­mi ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia zaawan­so­wa­nych roz­wią­zań infor­ma­tycz­nych. Są one tak­że przed­mio­tem mojej pra­cy nauko­wej. Prowadzony prze­ze mnie cykl szko­leń oraz refe­ra­ty na kon­fe­ren­cjach to moja misja w krze­wie­niu wie­dzy i burze­niu mitów wśród ana­li­ty­ków i pro­jek­tan­tów. Na moich szko­le­niach waż­ne jest zro­zu­mie­nie.

Agile

Obecnie zwin­ne meto­dy ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia, to nic inne­go jak adap­ta­cyj­ne meto­dy zarzą­dza­nia pro­jek­ta­mi ana­li­tycz­ny­mi: ana­li­zy pro­ce­sów biz­ne­so­wych top-down z uży­ciem BPMN oraz ite­ra­cyj­no-przy­ro­sto­we pro­jek­to­wa­nie archi­tek­tu­ry opro­gra­mo­wa­nia z uży­ciem UML (Use Case 2.0).

[Ambler, S. W. (2002). Agile mode­ling. John Wiley & Sons.
Ambler, S. W. (2004). The object pri­mer. Agile Model-Driven Development with UML 2.0 (Third Edition). Cambridge University Press.]

Firmy chcą­ce ofe­ro­wać moje szko­le­nia pro­szo­ne są o kon­takt.

Jarosław to moim zda­niem jeden z naj­lep­szych ana­li­ty­ków biz­ne­so­wych w kra­ju. A może i nie tyl­ko :). To wiel­kie szczę­ście móc uczyć się od naj­lep­szych. (Technologiczno – Polityczny).

W wyni­ku szko­le­nia uzy­ska­łem potwier­dze­nie że pro­ce­sy mode­lo­wa­ne za pomo­cą nota­cji BPMN mogą być z powo­dze­niem imple­men­to­wa­ne w eno­va work­flow gdzie edy­tor pro­ce­sów jest z zało­że­nia pew­nym uogól­nie­niem nota­cji. Metody pro­pa­go­wa­ne przez JZ pozwa­la­ją na uzy­ska­nie kom­plet­nych i spój­nych wyma­gań oraz mode­li pro­ce­sów w ana­li­zo­wa­nym sys­te­mie. Powinny stać się więc ele­men­tem for­mal­nej meto­dy­ki wdro­żeń oraz natu­ral­nie być sto­so­wa­ne w pro­jek­to­wa­niu same­go programu.

Mogę więc uznać że czas spę­czo­ny z Jarosławem Żelińskim na szko­le­niu to inwe­sty­cja któ­ra będzie pro­cen­to­wa­ła (w zasa­dzie już pro­cen­tu­je). (Co SysML, BPMN i UML robią w jed­nym garn­ku?. Grzegorz Jurczak).

… a w ankie­tach czy­tam nie raz:

ocena szkolenia

W dniu 2019-06-25 o 21:44, XXX XXX pisze:
Dzięki Pana pomo­cy przy pro­jek­cie uda­ło nam się stwo­rzyć nawet dzia­ła­ją­cą apli­ka­cję oraz osta­tecz­nie obro­nić się na 5. Jeszcze raz ser­decz­nie Panu dziękujemy. 

XXX XXX wraz z całym zespołem 

(stu­dent WIT na kie­run­ku Inżynieria oprogramowania)

Szkolenie zosta­ło oce­nio­ne na 5,2/6 (śred­nia ocen).
Elementy szko­le­nia szcze­gól­nie przy­dat­ne w pra­cy:
? Przykłady z życia doty­czą­ce her­me­ty­za­cji i podzia­łu odpo­wie­dzial­no­ści kla­sy­fi­ka­to­rów. Pojawiło się też kil­ka kon­tro­wer­syj­nych tema­tów, któ­re muszę jesz­cze prze­my­śleć i może rów­nież wyko­rzy­stam w pra­cy.
? Uświadomienie potrzeb­ne­go cza­su na pro­jek­to­wa­nie zanim zacznie się pro­gra­mo­wać kod – cza­sa­mi bywa­ło tak, że zaczy­na­li­śmy pro­gra­mo­wać nie rozu­mie­jąc ko koń­ca logi­ki biz­ne­so­wej.
? Ogromna piguł­ka wie­dzy bran­żo­wej.
? Historie ?pomię­dzy? ? przy­kła­dy z biz­ne­su, reali­zo­wa­nych pro­jek­tów.
Co byśmy zmie­ni­li w szko­le­niu:
? Bliżej kodu” – wię­cej przy­kła­dów wprost z pro­gra­mo­wa­nia, a nie tyl­ko z abs­trak­cyj­nej war­stwy ponad nim.
? Wykorzystanie przy­kła­dów z uży­ciem kodu lub pseudokodu.

(ankie­ta po szko­le­niu dla developera)

Proces budo­wa­nia kom­pe­ten­cji to zdo­by­wa­nie wie­dzy, dalej kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści i naby­wa­nie doświad­cze­nia. Moja ofer­ta obej­mu­je cały ten cykl. Poniżej ofer­ta szko­leń, to jest naby­wa­nie wiedzy.

Edukacja indywidualna

Oferuję wspar­cie w posta­ci kon­sul­ta­cji i indy­wi­du­al­ne­go men­to­rin­gu.

Jeżeli nie masz cza­su na sta­cjo­nar­ne dwu­dnio­we szko­le­nie, nie chcesz z góry pono­sić zbyt dużych kosz­tów, pre­fe­ru­jesz indy­wi­du­al­ny tok nauki to kon­sul­ta­cje i men­to­ring są usłu­gą dla Ciebie. 

Usługa jest świad­czo­na oso­bom indy­wi­du­al­nym. Celem jest posze­rza­nie wie­dzy i nabie­ra­nie nowych umie­jęt­no­ści. Są to spo­tka­nia orga­ni­zo­wa­ne wg. usta­lo­ne­go pro­gra­mu, oraz takie na któ­re uczest­nik przy­cho­dzi z pro­ble­ma­mi na jakie natknął się w swo­jej pra­cy. Celem tych spo­tkań jest wyłącz­nie zdo­by­wa­nie wie­dzy i samo­dziel­na pra­ca z moim wsparciem. 

Mentoring edu­ka­cyj­ny, 100zł/h: ZAPŁAĆ, zapro­po­nuj ter­min i umów się na kon­takt (stan­dar­do­wo wysta­wia­ny jest para­gon, jeże­li chcesz fak­tu­rę VAT, poin­for­muj mnie o tym przed wpła­tą, wpła­ta musi być doko­na­na przed roz­po­czę­ciem spotkania).

Szkolenia otwarte

Szkolenia otwar­te, któ­re pro­wa­dzę orga­ni­zu­je fir­ma eduFuturo. Kalendarz tych szko­leń jest dostęp­ny na stro­nie eduFuturo.

Tematyka stan­dar­do­wych szko­leń to cykl Analiza Biznesowa i Projektowanie Systemów:

  1. Modelowanie Procesów Biznesowych jako ana­li­za sys­te­mo­wa orga­ni­za­cji z uży­ciem nota­cji BPMN 
  2. Dokumentowanie wyma­gań i zarzą­dza­nie nimi: model moty­wa­cji biz­ne­so­wej, Przypadki Użycia i Wymagania w SysML
  3. Analiza obiek­to­wa i pro­jek­to­wa­nie logi­ki opro­gra­mo­wa­nia z uży­ciem nota­cji UML
    [od wrze­śnia 2021, szko­le­nie ma zmie­nio­ny zakres, zawie­ra ele­men­ty pro­jek­to­wa­nia doku­men­to­wych repo­zy­to­riów NoSQL, dla uczest­ni­ków dotych­cza­so­wych szko­leń orga­ni­zu­je­my krót­kie szko­le­nia uzupełniające].
  4. Wzorce pro­jek­to­we sto­so­wa­ne na eta­pie ana­li­zy biz­ne­so­wej (w mode­lach PIM, opi­sa­ne w arty­ku­le: Wzorce pro­jek­to­we w ana­li­zie i pro­jek­to­wa­niu mode­lu dzie­dzi­ny sys­te­mu), celem warsz­ta­tu jest omó­wie­nie i ćwi­cze­nia prak­tycz­ne w ich sto­so­wa­niu. Adresatem warsz­ta­tu są ana­li­ty­cy i pro­jek­tan­ci logi­ki dzia­ła­nia sys­te­mów biznesowych.
  5. Oprogramowanie Visual-Paradigm: narzę­dzia CASE w pod­no­sze­niu efek­tyw­no­ści, pro­wa­dze­niu i doku­men­to­wa­niu ana­liz biz­ne­so­wych (szko­le­nie z zasad korzy­sta­nia z narzę­dzia, uczest­ni­cy powin­ni znać pod­sta­wy nota­cji sto­so­wa­nych w takich analizach). 

Visual-Paradigm to jed­no z naj­lep­szych narzę­dzi CASE (Computer Aided System/Software Engineering) na ryn­ku. Jedyne zna­ne mi narzę­dzie tego typu wspie­ra­ją­ce język pol­ski, w tym tak­że kon­tro­le pisowni. 

Visual-Paradigm to pro­gram klient na kom­pu­ter PC dla ana­li­ty­ka i pro­jek­tan­ta, oraz zin­te­gro­wa­ny z nim ser­wer pra­cy gru­po­wej TeamWork (wła­sny lub w chmu­rze). Z ser­we­rem pra­cy gru­po­wej zin­te­gro­wa­ny jest moduł Postmania, słu­żą­cy do bez­piecz­ne­go udo­stęp­nia­nia klien­tom ele­men­tów mode­li do bie­żą­cych recen­zji. Całość pozwa­la na pra­cę zespo­łu ana­li­ty­ków i deve­lo­pe­rów oraz sta­ły kon­takt z klientem.

Jako wie­lo­let­ni użyt­kow­nik tego opro­gra­mo­wa­nia, a tak­że part­ner mery­to­rycz­ny jego pro­du­cen­ta, ofe­ru­ję szko­le­nia i warsz­ta­ty obej­mu­ją­ce zasa­dy orga­ni­za­cji pra­cy gru­po­wej oraz wyko­rzy­sta­nie go w pro­jek­tach (nie zaj­mu­ję się jed­nak sprze­da­żą tego opro­gra­mo­wa­nia ani admi­ni­stro­wa­niem serwerów). 

Szkolenia zamknięte

Wszystkie powyż­sze szko­le­nia mogą być zama­wia­ne jako dedy­ko­wa­ne, wte­dy ter­min jest usta­la­ny indy­wi­du­al­nie. Możliwe jest tak­że zmo­dy­fi­ko­wa­nie agen­dy. Uczestnicy szko­le­nia powin­ni wypeł­nić Ankietę przed­szko­le­nio­wą. Szkolenia zamknię­te mają tak­że wer­sje w posta­ci warsz­ta­tów gru­po­wych roz­li­cza­nych godzi­no­wo. Informacje o kosz­tach zawar­to w doku­men­cie Zasady współ­pra­cy.

Szkolenia zamknię­te, z racji swo­jej spe­cy­fi­ki (zamknię­ta gru­pa z jed­nej orga­ni­za­cji), mogą być przy­go­to­wa­ne jako dedy­ko­wa­ne i popro­wa­dzo­ne na przy­kła­dach spe­cy­ficz­nych dla tej orga­ni­za­cji, pod warunkiem:

  • zło­że­nia takiej dekla­ra­cji przy zamó­wie­niu na szkolenie,
  • prze­ka­za­nia w wer­sji elek­tro­nicz­nej (PDF) wybra­nej par­tii doku­men­tów wewnętrz­nych sta­no­wią­cych mate­riał przy­kła­do­wy do szko­le­nia i opis dzia­ła­nia orga­ni­za­cji, ozna­czo­nych klau­zu­lą Tajemnica Przedsiębiorstwa”, mini­mum sie­dem dni robo­czych przed roz­po­czę­ciem szkolenia, 
  • cena net­to takie­go szko­le­nia jest powięk­sza­na o 20%. 

Zainteresowanych takim szko­le­niem pro­szę o kon­takt.

Studia magisterskie i podyplomowe

Osoby zain­te­re­so­wa­ne zdo­by­ciem tytu­łu inży­nie­ra lub magi­stra inży­nie­ra w dzie­dzi­nie infor­ma­ty­ki i zarzą­dza­nia zapra­szam na stu­dia do Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, gdzie pro­wa­dzę zaję­cia (patrz ankie­ty stu­den­tów) z zakre­su sfor­ma­li­zo­wa­nych metod ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia (wykła­dy i labo­ra­to­ria z obsza­ru: meto­dy obiek­to­we w ana­li­zie i pro­jek­to­wa­niu, ana­li­za i pro­jek­to­wa­nie sys­te­mów z uży­ciem nota­cji UML i BPMN, pra­ca z uży­ciem narzę­dzi CASE: Visual-Paradigm, teo­re­tycz­ne pod­sta­wy budo­wa­nia sys­te­mów i mode­li poję­cio­wych oraz metamodeli).

Zrealizowane szkolenia między innymi dla…

Jarosław Żeliński (fot. Movcamfilms)

Współpracę z trze­ma liczą­cy­mi się uczel­nia­mi wyż­szy­mi, mam za sobą set­ki prze­szko­lo­nych. W ramach świad­czo­nych usług pro­wa­dzę tak­że szko­le­nia zespo­łów ana­li­ty­ków, poma­gam we wdra­ża­niu naj­lep­szych prak­tyk ana­li­tycz­nych, wspie­ram fir­my w opra­co­wa­niu wła­snych meto­dyk pro­wa­dze­nia pro­jek­tów ana­li­tycz­nych (narzę­dzia, wzo­ry doku­men­tów, pro­ce­du­ry). Szkoliły się u mnie zespo­ły spe­cja­li­stów firm:

Żabka Polska SA, ALCATEL-LUCENT Polska SA, Altkom Akademia SA, APR System, Ascomp SA, Atmoterm SA, BL Stream Sp. z o.o., Comarch SA, CPI Sp. z o.o., Eko-Park SA, Echo-Investment SA, Galeco Sp. z o.o., Infovide-Matrix SA, ITG SA, KRI SA Wysogotowo, Medicover SA, Pegaz Group, PFRON, PSE SA, QEstate SA, Saint-Gobain Construction, Scott Wilson Ltd, Strict Wise Sp. z o.o., Vectra SA, P4 Play SA., COIG SA, Citi Handlowy SA. Fritolay Poland SA, ABC Data SA, K2 Consulting, CITIBANK, Telekomunikacja Polska SA, Bensari Software, ZETO Kielce, Echo Investment SA, Bank Millenium, BRE Bank, BGŻ SA, PZU SA, FirstData Polska SA. ORANGE (dawn. TP SA), PZU SA. CAN-PACK SA., Alior Bank SA., TI SKOK, Prokuratura Krajowa, ARiMR, Żandarmeria Wojskowa, PKO BP SA, ARiMR…

Wystąpienia na kon­fe­ren­cjach orga­ni­zo­wa­nych mię­dzy inny­mi przez: CPI Sp. z o.o., SW Konferencje, Pureconferences, PureExpo, GigaCon, COMPUTERWORD, IDC. Rzeczpospolita, Puls Biznesu, inne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

Komentuj i zadawaj pytania autorowi.

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.