O szkoleniach

Generalnie szko­le­nia są adre­so­wa­ne dla ana­li­ty­ków i pro­jek­tan­tów, dla któ­rych ana­li­zy i mode­lo­wa­nie to pod­sta­wo­we zaję­cie. Ich celem jest przy­go­to­wa­nie do zawo­du” ana­li­ty­ka biz­ne­so­we­go. Jeżeli w Państwa fir­mie pla­no­wa­ne jest wdro­że­nie, któ­re chce­cie poprze­dzić mode­lo­wa­niem pro­ce­sów biz­ne­so­wych, i pla­nu­je­cie zro­bie­nie tego wła­sny­mi siła­mi, wysy­ła­jąc na szkol­nie swo­ich pra­cow­ni­ków, stra­ci­cie czas i pie­nią­dze, gdyż efek­ty ich pra­cy zawsze będą znacz­nie gor­sze od efek­tów pra­cy pro­fe­sjo­na­li­stów, i będzie to łącz­nie trwa­ło znacz­nie dłużej. 

Praktyka poka­zu­je, że samo­dziel­na reali­za­cja pro­jek­tu ana­li­zy i mode­lo­wa­nia pro­ce­sów trwa co naj­mniej trzy razy dłu­żej i jest porów­ny­wal­nie kosz­tow­niej­sza. Jeżeli meto­dy­ka pro­wa­dze­nia pro­jek­tu przez pro­fe­sjo­nal­ne­go dostaw­cę usłu­gi, wypo­sa­żo­ne­go w spe­cja­li­zo­wa­ne narzę­dzia, będzie zawie­ra­ła tak­że trans­fer wie­dzy do zespo­łu pra­cow­ni­ków zama­wia­ją­ce­go, to oka­zu­je się, wli­cza­jąc w to kosz­ty cza­su pra­cow­ni­ków odcią­gnię­tych od swo­ich nor­mal­nych zajęć, koszt pro­fe­sjo­na­li­sty będzie co naj­mniej trzy razy niż­szy, a cały pro­jekt będzie wyko­na­ny znacz­nie efek­tyw­niej. Dlatego w takich wypad­kach zapra­szam na stro­nę: Oferta usług.

Indywidualne korepetycje i warsztaty dla zamkniętych grup

Korepetycje to moje edu­ka­cyj­ne wspar­cie dla ana­li­ty­ków roz­wi­ja­ją­cych swo­ją wie­dzę: Zarezerwuj czas.

Warsztaty zamknię­te to moje wspar­cie w zdo­by­wa­niu prak­tycz­nej wie­dzy dla zespo­łów: Zarezerwuj czas.

Zawsze możesz o wszyst­ko zapy­tać: Nowa spra­wa.

Praktyczny Warsztat na żywym przykładzie

Każdy kto chce się zmie­rzyć z kon­kret­ną doku­men­ta­cją i tym jak powsta­ła, może teraz, po bez­płat­nym zapo­zna­niu sie z nią, wziąć udział w jej roz­wo­ju oraz zapy­tać o wszyst­ko. Więcej na stro­nie Biblioteka Demo.

Jak to narysować w UML/BPMN

Interakcyjne indy­wi­du­al­ne lub gru­po­we warsz­ta­ty, poznaj szcze­gó­ły nowej ofer­ty.

Indywidualne warsztaty dla początkujących (UML/BPMN)

Ucz się we wła­snym tem­pie i czasie: 

  • Realizowane zdal­nie.
  • Oparte na ory­gi­nal­nej spe­cy­fi­ka­cji OMG​.org.
  • Omawianie prak­tycz­nych zano­ni­mi­zo­wa­nych modeli.
  • Materiały udo­stęp­nia­ne wraz z listą dys­ku­syj­ną przy każ­dym oma­wia­nym sche­ma­cie blokowym.
  • Spotkania video on-line w celu omó­wie­nia par­tii mate­ria­łu spra­wia­ją­cej kłopot.
  • Certyfikat ukoń­cze­nia Warsztatu.
  • Łącznie ok. 20 h 
  • Koszt: 350 GBP
  • Zamów!

Dlaczego pro­gra­mo­wa­nie musi być wspie­ra­ne przez mode­lo­wa­nie i jak? Rozwój kodu dla sys­te­mów inten­syw­nie wyko­rzy­stu­ją­cych opro­gra­mo­wa­nie obej­mu­je wie­le pozio­mów abs­trak­cji, pro­wa­dzą­cych od wyma­gań do kodu. Posiadanie abs­trak­cyj­nych kon­cep­cji mode­lo­wa­nia dostęp­nych jako wyso­ko­po­zio­mo­we kon­struk­cje pro­gra­mi­stycz­ne poma­ga zde­fi­nio­wać kod i upew­nić się, że kie­dy sys­tem dzia­ła z opro­gra­mo­wa­niem wyko­ny­wa­nym przez maszy­ny, kom­po­nen­ty opro­gra­mo­wa­nia zacho­wu­ją się w ocze­ki­wa­ny sposób.

Zajmuje się bada­nia­mi nad meto­da­mi sto­so­wa­ny­mi w ana­li­zach biz­ne­so­wych, zorien­to­wa­ny­mi na mode­le (MDSE, and. model dri­ven sys­tem engi­ne­ering?1?), pro­ce­sy biz­ne­so­we oraz obiek­to­wy­mi meto­da­mi ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia zaawan­so­wa­nych roz­wią­zań infor­ma­tycz­nych. Są one tak­że przed­mio­tem mojej pra­cy nauko­wej. Prowadzony prze­ze mnie cykl szko­leń oraz refe­ra­ty na kon­fe­ren­cjach to moja misja w krze­wie­niu wie­dzy i burze­niu mitów wśród ana­li­ty­ków i pro­jek­tan­tów. Na moich szko­le­niach waż­ne jest zro­zu­mie­nie.

Opinie

Jarosław to moim zda­niem jeden z naj­lep­szych ana­li­ty­ków biz­ne­so­wych w kra­ju. A może i nie tyl­ko :). To wiel­kie szczę­ście móc uczyć się od naj­lep­szych. (Technologiczno – Polityczny).

W wyni­ku szko­le­nia uzy­ska­łem potwier­dze­nie że pro­ce­sy mode­lo­wa­ne za pomo­cą nota­cji BPMN mogą być z powo­dze­niem imple­men­to­wa­ne w eno­va work­flow gdzie edy­tor pro­ce­sów jest z zało­że­nia pew­nym uogól­nie­niem nota­cji. Metody pro­pa­go­wa­ne przez JZ pozwa­la­ją na uzy­ska­nie kom­plet­nych i spój­nych wyma­gań oraz mode­li pro­ce­sów w ana­li­zo­wa­nym sys­te­mie. Powinny stać się więc ele­men­tem for­mal­nej meto­dy­ki wdro­żeń oraz natu­ral­nie być sto­so­wa­ne w pro­jek­to­wa­niu same­go pro­gra­mu. Mogę więc uznać że czas spę­czo­ny z Jarosławem Żelińskim na szko­le­niu to inwe­sty­cja któ­ra będzie pro­cen­to­wa­ła (w zasa­dzie już pro­cen­tu­je). (Co SysML, BPMN i UML robią w jed­nym garn­ku?. Grzegorz Jurczak).

… a w ankie­tach czy­tam nie raz:

ocena szkolenia

W dniu 2019-06-25 o 21:44, XXX XXX pisze:
Dzięki Pana pomo­cy przy pro­jek­cie uda­ło nam się stwo­rzyć nawet dzia­ła­ją­cą apli­ka­cję oraz osta­tecz­nie obro­nić się na 5. Jeszcze raz ser­decz­nie Panu dziękujemy. 

XXX XXX wraz z całym zespołem 

(stu­dent WIT na kie­run­ku Inżynieria oprogramowania)

Szkolenie zosta­ło oce­nio­ne na 5,2/6 (śred­nia ocen).
Elementy szko­le­nia szcze­gól­nie przy­dat­ne w pra­cy:
? Przykłady z życia doty­czą­ce her­me­ty­za­cji i podzia­łu odpo­wie­dzial­no­ści kla­sy­fi­ka­to­rów. Pojawiło się też kil­ka kon­tro­wer­syj­nych tema­tów, któ­re muszę jesz­cze prze­my­śleć i może rów­nież wyko­rzy­stam w pra­cy.
? Uświadomienie potrzeb­ne­go cza­su na pro­jek­to­wa­nie zanim zacznie się pro­gra­mo­wać kod – cza­sa­mi bywa­ło tak, że zaczy­na­li­śmy pro­gra­mo­wać nie rozu­mie­jąc ko koń­ca logi­ki biz­ne­so­wej.
? Ogromna piguł­ka wie­dzy bran­żo­wej.
? Historie ?pomię­dzy? ? przy­kła­dy z biz­ne­su, reali­zo­wa­nych pro­jek­tów.
Co byśmy zmie­ni­li w szko­le­niu:
? Bliżej kodu” – wię­cej przy­kła­dów wprost z pro­gra­mo­wa­nia, a nie tyl­ko z abs­trak­cyj­nej war­stwy ponad nim.
? Wykorzystanie przy­kła­dów z uży­ciem kodu lub pseudokodu.

(ankie­ta po szko­le­niu dla developera)

Szkolenia otwarte i warsztaty

Szkolenia otwar­te, któ­re pro­wa­dzę orga­ni­zu­je fir­ma KUDURO SP. Z O.O.. Kalendarz tych szko­leń jest dostęp­ny na stro­nie eduFuturo.

Studia magisterskie i podyplomowe

Osoby zain­te­re­so­wa­ne zdo­by­ciem tytu­łu inży­nie­ra lub magi­stra inży­nie­ra w dzie­dzi­nie infor­ma­ty­ki i zarzą­dza­nia zapra­szam na stu­dia do Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, gdzie pro­wa­dzę zaję­cia (patrz ankie­ty stu­den­tów) z zakre­su sfor­ma­li­zo­wa­nych metod ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia (wykła­dy i labo­ra­to­ria z obsza­ru: meto­dy obiek­to­we w ana­li­zie i pro­jek­to­wa­niu, ana­li­za i pro­jek­to­wa­nie sys­te­mów z uży­ciem nota­cji UML i BPMN, pra­ca z uży­ciem narzę­dzi CASE: Visual-Paradigm, teo­re­tycz­ne pod­sta­wy budo­wa­nia sys­te­mów i mode­li poję­cio­wych oraz metamodeli).

Zrealizowane szkolenia między innymi dla…

Jarosław Żeliński (fot. Movcamfilms)

Współpracę z trze­ma liczą­cy­mi się uczel­nia­mi wyż­szy­mi, mam za sobą set­ki prze­szko­lo­nych. W ramach świad­czo­nych usług pro­wa­dzę tak­że szko­le­nia zespo­łów ana­li­ty­ków, poma­gam we wdra­ża­niu naj­lep­szych prak­tyk ana­li­tycz­nych, wspie­ram fir­my w opra­co­wa­niu wła­snych meto­dyk pro­wa­dze­nia pro­jek­tów ana­li­tycz­nych (narzę­dzia, wzo­ry doku­men­tów, pro­ce­du­ry). Szkoliły się u mnie zespo­ły spe­cja­li­stów firm:

Żabka Polska SA, ALCATEL-LUCENT Polska SA, Altkom Akademia SA, APR System, Ascomp SA, Atmoterm SA, BL Stream Sp. z o.o., Comarch SA, CPI Sp. z o.o., Eko-Park SA, Echo-Investment SA, Galeco Sp. z o.o., Infovide-Matrix SA, ITG SA, KRI SA Wysogotowo, Medicover SA, Pegaz Group, PFRON, PSE SA, QEstate SA, Saint-Gobain Construction, Scott Wilson Ltd, Strict Wise Sp. z o.o., Vectra SA, P4 Play SA., COIG SA, Citi Handlowy SA. Fritolay Poland SA, ABC Data SA, K2 Consulting, CITIBANK, Telekomunikacja Polska SA, Bensari Software, ZETO Kielce, Echo Investment SA, Bank Millenium, BRE Bank, BGŻ SA, PZU SA, FirstData Polska SA. ORANGE (dawn. TP SA), PZU SA. CAN-PACK SA., Alior Bank SA., TI SKOK, Prokuratura Krajowa, ARiMR, Żandarmeria Wojskowa, PKO BP SA, ARiMR…

Wystąpienia na kon­fe­ren­cjach orga­ni­zo­wa­nych mię­dzy inny­mi przez: CPI Sp. z o.o., SW Konferencje, Pureconferences, PureExpo, GigaCon, COMPUTERWORD, IDC. Rzeczpospolita, Puls Biznesu, inne.

Źródła

Börger, E. (2018). Why Programming Must Be Supported by Modeling and How. In T. Margaria & B. Steffen (Eds.), Leveraging Applications of Formal Methods, Verification and Validation. Modeling (Vol. 11244, pp. 89 – 110). Springer International Publishing. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​0​7​/​978 – 3‑030 – 03418-4_6

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.