Blog Strona głów­na » Szkolenia

Jarosław Żeliński – szko­le­nia , warsz­ta­ty, mentoring

Panie Jarku: kie­dy szko­le­nie a kie­dy umo­wa na mery­to­rycz­ne wspar­cie? Od cze­go to zale­ży? Odpowiedź jest prosta:

  • jeże­li przy­go­to­wu­jesz się do pro­jek­tu, któ­ry dopie­ro się zacznie za jakiś czas”, to szkolenie
  • jeże­li pro­jekt już trwa lub star­tu­je jutro”, wykup wspar­cie, nie ucz się na wła­snych błę­dach, obser­wuj eks­per­tów w pra­cy z nimi, to też nauka.
(roz­mo­wa na LinkedIn)

Wprowadzenie

Programming is not sole­ly abo­ut con­struc­ting softwa­re — pro­gram­ming is abo­ut desi­gning software.

Ozkaya, I. (2020). Building Blocks of Software Design. IEEE Software, 37(2), 3 – 5. https://​doi​.org/​1​0​.​1​1​0​9​/​M​S​.​2​0​1​9​.​2​9​5​9​049

Mnogość ról spo­ty­ka­nych w bran­ży IT (ana­li­tyk wyma­gań, ana­li­tyk biz­ne­so­wy, ana­li­tyk biz­ne­so­wo-sys­te­mo­wy, ana­li­ty­ki sys­te­mo­wy, …) to efekt bra­ku wypra­co­wa­ne­go sys­te­mu ról w tej bran­ży, jed­nak ostat­nie lata poka­zu­ją, że świat inży­nie­rii wchła­nia inży­nie­rię opro­gra­mo­wa­nia i tu tak­że kry­sta­li­zu­je się kla­sycz­ny podział: inży­nier, dewe­lo­per, użyt­kow­nik, całość zaś opie­ra sie na fazach: ana­li­zy, pro­jek­to­wa­nia, reali­za­cji, imple­men­ta­cji, a każ­dy etap pod­le­ga ewa­lu­acji (testy mode­li i produktu). 

Najpierw doku­men­ta­cja czy­li nie­koń­czą­ce sie dys­ku­sje czym ona jest i po co:

Kolejność powsta­wa­nia doku­men­ta­cji w pro­jek­cie inży­nie­rii oprogramowania.

Czym jest inży­nie­ria? To roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów i pro­jek­to­wa­nie ich roz­wią­zań. Cykl wytwa­rza­nia i rozwoju:

(opra­co­wa­nie wła­sne na pod­sta­wie )

Co na to obec­ny świat?

Czego uczę? Inżynierii!

Praktycznie każ­dy śred­ni pro­jekt wyma­ga prac przy­go­to­waw­czych: są to ana­li­za pro­ble­mu i pro­jek­to­wa­nie archi­tek­tu­ry roz­wią­za­nia. Potem dopie­ro ma miej­sce implementacja.

Programiści opro­gra­mo­wa­nia pro­jek­tu­ją kon­kret­ne sys­te­my kom­pu­te­ro­we i opro­gra­mo­wa­nie użyt­ko­we. Inżynierowie opro­gra­mo­wa­nia pra­cu­ją na więk­szą ska­lę, aby pro­jek­to­wać, roz­wi­jać i testo­wać całe sys­te­my kom­pu­te­ro­we i opro­gra­mo­wa­nie użyt­ko­we dla fir­my lub orga­ni­za­cji – imple­men­ta­cja opro­gra­mo­wa­nia jest pod­zbio­rem inży­nie­rii oprogramowania.

https://​www​.cour​se​ra​.org/​a​r​t​i​c​l​e​s​/​s​o​f​t​w​a​r​e​-​d​e​v​e​l​o​p​e​r​-​v​s​-​s​o​f​t​w​a​r​e​-​e​n​g​i​n​eer

A inży­nie­ria to modelowanie. 

Dlaczego pro­gra­mo­wa­nie musi być wspie­ra­ne przez mode­lo­wa­nie i jak? Rozwój kodu dla sys­te­mów inten­syw­nie wyko­rzy­stu­ją­cych opro­gra­mo­wa­nie obej­mu­je wie­le pozio­mów abs­trak­cji, pro­wa­dzą­cych od wyma­gań do kodu. Posiadanie abs­trak­cyj­nych kon­cep­cji mode­lo­wa­nia dostęp­nych jako wyso­ko­po­zio­mo­we kon­struk­cje pro­gra­mi­stycz­ne poma­ga zde­fi­nio­wać kod i upew­nić się, że kie­dy sys­tem dzia­ła z opro­gra­mo­wa­niem wyko­ny­wa­nym przez maszy­ny, kom­po­nen­ty opro­gra­mo­wa­nia zacho­wu­ją się w ocze­ki­wa­ny sposób.

Indywidualne korepetycje i mentoring

To moje pro­mo­cyj­ne, edu­ka­cyj­ne wspar­cie dla stu­den­tów, pra­cu­ją­cych ana­li­ty­ków i pro­jek­tan­tów, roz­wi­ja­ją­cych swo­ją wie­dzę i ocze­ku­ją­cych mery­to­rycz­ne­go wspar­cia. Ta for­ma pomo­cy jest dostęp­na tyl­ko od godzi­ny 16 tej (cza­su warszawskiego). 

Ta usłu­ga to nie jest wspar­cie pro­jek­to­we, to są kon­sul­ta­cje i odpo­wie­dzi na pyta­nia o narzę­dzia, meto­dy i dobre prak­ty­ki. Jeżeli celem Twoim jest uzy­ska­nie pomo­cy w trwa­ją­cym pro­jek­cie, to jest to usłu­ga z obsza­ru ana­liz i pro­jek­to­wa­nia, zapra­szam na stro­nę: Oferta.

Poniższe ogra­ni­cze­nia na licz­bę godzin wyni­ka­ją z zagwa­ran­to­wa­nia Państwu mojej dostępności. 

  1. Procedura:
  2. Do zoba­cze­nia.…

Poza per­so­nal­nym wspar­ciem, Twój pra­co­daw­ca może u mnie wyku­pić ryczał­to­we wspar­cie dla zespo­łu, po szcze­gó­ły zapra­szam na stro­nę: Oferta.

Warsztaty dla zamkniętych grup

Warsztaty zamknię­te to moje wspar­cie w zdo­by­wa­niu prak­tycz­nej wie­dzy dla zespo­łów: Zarezerwuj czas.

Zawsze możesz o wszyst­ko zapy­tać: Nowa spra­wa.

Opinie

Jarosław to moim zda­niem jeden z naj­lep­szych ana­li­ty­ków biz­ne­so­wych w kra­ju. A może i nie tyl­ko :). To wiel­kie szczę­ście móc uczyć się od naj­lep­szych. (Technologiczno – Polityczny).

W wyni­ku szko­le­nia uzy­ska­łem potwier­dze­nie że pro­ce­sy mode­lo­wa­ne za pomo­cą nota­cji BPMN mogą być z powo­dze­niem imple­men­to­wa­ne w eno­va work­flow gdzie edy­tor pro­ce­sów jest z zało­że­nia pew­nym uogól­nie­niem nota­cji. Metody pro­pa­go­wa­ne przez JZ pozwa­la­ją na uzy­ska­nie kom­plet­nych i spój­nych wyma­gań oraz mode­li pro­ce­sów w ana­li­zo­wa­nym sys­te­mie. Powinny stać się więc ele­men­tem for­mal­nej meto­dy­ki wdro­żeń oraz natu­ral­nie być sto­so­wa­ne w pro­jek­to­wa­niu same­go pro­gra­mu. Mogę więc uznać że czas spę­czo­ny z Jarosławem Żelińskim na szko­le­niu to inwe­sty­cja któ­ra będzie pro­cen­to­wa­ła (w zasa­dzie już pro­cen­tu­je). (Co SysML, BPMN i UML robią w jed­nym garn­ku?. Grzegorz Jurczak).

… a w ankie­tach czy­tam nie raz:

ocena szkolenia

W dniu 2019-06-25 o 21:44, XXX XXX pisze:
Dzięki Pana pomo­cy przy pro­jek­cie uda­ło nam się stwo­rzyć nawet dzia­ła­ją­cą apli­ka­cję oraz osta­tecz­nie obro­nić się na 5. Jeszcze raz ser­decz­nie Panu dziękujemy. 

XXX XXX wraz z całym zespołem 

(stu­dent WIT na kie­run­ku Inżynieria oprogramowania)

Szkolenie zosta­ło oce­nio­ne na 5,2/6 (śred­nia ocen).
Elementy szko­le­nia szcze­gól­nie przy­dat­ne w pra­cy:
? Przykłady z życia doty­czą­ce her­me­ty­za­cji i podzia­łu odpo­wie­dzial­no­ści kla­sy­fi­ka­to­rów. Pojawiło się też kil­ka kon­tro­wer­syj­nych tema­tów, któ­re muszę jesz­cze prze­my­śleć i może rów­nież wyko­rzy­stam w pra­cy.
? Uświadomienie potrzeb­ne­go cza­su na pro­jek­to­wa­nie zanim zacznie się pro­gra­mo­wać kod – cza­sa­mi bywa­ło tak, że zaczy­na­li­śmy pro­gra­mo­wać nie rozu­mie­jąc ko koń­ca logi­ki biz­ne­so­wej.
? Ogromna piguł­ka wie­dzy bran­żo­wej.
? Historie ?pomię­dzy? ? przy­kła­dy z biz­ne­su, reali­zo­wa­nych pro­jek­tów.
Co byśmy zmie­ni­li w szko­le­niu:
? Bliżej kodu” – wię­cej przy­kła­dów wprost z pro­gra­mo­wa­nia, a nie tyl­ko z abs­trak­cyj­nej war­stwy ponad nim.
? Wykorzystanie przy­kła­dów z uży­ciem kodu lub pseudokodu.

(ankie­ta po szko­le­niu dla developera)

Otwarte szkolenia i warsztaty

Szkolenia otwar­te, któ­re pro­wa­dzę orga­ni­zu­je fir­ma KUDURO SP. Z O.O.. Kalendarz tych szko­leń jest dostęp­ny na stro­nie eduFuturo. edyFuturo pro­wa­dzi tak­że otwar­te webi­na­ria, dostęp­ne na kana­le YT.

Studia inżynierskie, magisterskie i podyplomowe

Zainteresowanych zapra­szam na stu­dia do Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, gdzie pro­wa­dzę zaję­cia (patrz ankie­ty stu­den­tów) z zakre­su sfor­ma­li­zo­wa­nych metod ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia (wykła­dy i labo­ra­to­ria z obsza­ru: meto­dy obiek­to­we w ana­li­zie i pro­jek­to­wa­niu, ana­li­za i pro­jek­to­wa­nie sys­te­mów z uży­ciem nota­cji UML i BPMN, pra­ca z uży­ciem narzę­dzi CASE: Visual-Paradigm, teo­re­tycz­ne pod­sta­wy budo­wa­nia sys­te­mów i mode­li poję­cio­wych oraz metamodeli).

Zrealizowane szkolenia między innymi dla…

Jarosław Żeliński (fot. Movcamfilms)

Współpracę z trze­ma liczą­cy­mi się uczel­nia­mi wyż­szy­mi, mam za sobą set­ki prze­szko­lo­nych. W ramach świad­czo­nych usług pro­wa­dzę tak­że szko­le­nia zespo­łów ana­li­ty­ków, poma­gam we wdra­ża­niu naj­lep­szych prak­tyk ana­li­tycz­nych, wspie­ram fir­my w opra­co­wa­niu wła­snych meto­dyk pro­wa­dze­nia pro­jek­tów ana­li­tycz­nych (narzę­dzia, wzo­ry doku­men­tów, pro­ce­du­ry). Szkoliły się u mnie zespo­ły spe­cja­li­stów firm:

Żabka Polska SA, ALCATEL-LUCENT Polska SA, Altkom Akademia SA, APR System, Ascomp SA, Atmoterm SA, BL Stream Sp. z o.o., Comarch SA, CPI Sp. z o.o., Eko-Park SA, Echo-Investment SA, Galeco Sp. z o.o., Infovide-Matrix SA, ITG SA, KRI SA Wysogotowo, Medicover SA, Pegaz Group, PFRON, PSE SA, QEstate SA, Saint-Gobain Construction, Scott Wilson Ltd, Strict Wise Sp. z o.o., Vectra SA, P4 Play SA., COIG SA, Citi Handlowy SA. Fritolay Poland SA, ABC Data SA, K2 Consulting, CITIBANK, Telekomunikacja Polska SA, Bensari Software, ZETO Kielce, Echo Investment SA, Bank Millenium, BRE Bank, BGŻ SA, PZU SA, FirstData Polska SA. ORANGE (dawn. TP SA), PZU SA. CAN-PACK SA., Alior Bank SA., TI SKOK, Prokuratura Krajowa, ARiMR, Żandarmeria Wojskowa, PKO BP SA, ARiMR…

Wystąpienia na kon­fe­ren­cjach orga­ni­zo­wa­nych mię­dzy inny­mi przez: CPI Sp. z o.o., SW Konferencje, Pureconferences, PureExpo, GigaCon, COMPUTERWORD, IDC. Rzeczpospolita, Puls Biznesu, inne.

Źródła

Molenda, M. (2003). In search of the elu­si­ve ADDIE model. Performance Improvement, 42, 34 – 36. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​0​2​/​p​f​i​.​4​9​3​0​4​2​0​508
Börger, E. (2018). Why Programming Must Be Supported by Modeling and How. In T. Margaria & B. Steffen (Eds.), Leveraging Applications of Formal Methods, Verification and Validation. Modeling (Vol. 11244, pp. 89 – 110). Springer International Publishing. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​0​7​/​978 – 3‑030 – 03418-4_6
Blog Strona głów­na » Szkolenia