Opis Szkolenia

Prowadzący: Jarosław Żeliński (autor tego blo­ga)
Cel szko­le­nia: Poznanie for­mal­nych zasad ana­li­zy przy­pły­wu pra­cy i zadań w orga­ni­za­cjach, popraw­ne­go mode­lo­wa­nia pro­ce­sów biz­ne­so­wych, pro­ce­dur, reguł biz­ne­so­wych. Poznanie pod­staw nota­cji [[BPMN]] (stan­dard [[Object Management Group]] w mode­lo­wa­niu pro­ce­sów biz­ne­so­wych), pozna­nie dobrych prak­tyk, typo­wych błędów.
Adresat szko­le­nia: każ­da oso­ba, któ­ra ma do czy­nie­nia z doku­men­ta­cją zawie­ra­ją­cą mode­le pro­ce­sów w nota­cji BPMN (inne nota­cje do uzgod­nie­nia) lub pla­nu­je zdo­by­wa­nie umie­jęt­no­ści mode­lo­wa­nia pro­ce­sów biz­ne­so­wych, w tym: spe­cja­li­ści ds. sys­te­mów zarzą­dza­nia jako­ścią, zarzą­dza­nia ryzy­kiem, ana­li­ty­cy IT, kadry kie­row­ni­cze i zarzą­dy mają­ce do czy­nie­nia z pro­jek­ta­mi wdra­ża­nia metod zarzą­dza­nia zorien­to­wa­ne­go na pro­ce­sy, wdra­ża­nia sys­te­mów informatycznych.
Zagadnienia poru­sza­ne na szko­le­niu: 
 1. Notacja jako język komu­ni­ka­cji:
  a. Semantyka: słow­nik nota­cji
  b.Syntaktyka: gra­ma­ty­ka nota­cji
  c.Pragmatyka: kon­tekst uży­cia nota­cji
  d.Semiotyka: wie­dza adre­sa­ta jako kon­tekst modelowania
 2. Podstawy mode­lo­wa­nia:
  a.Analiza kon­tek­stu – model kon­tek­sto­wy (biz­ne­so­wy)
  b.Analiza biz­ne­so­wa ? model klu­czo­wych pro­ce­sów (wewnętrz­ny łań­cuch war­to­ści doda­nej)
  c.Modelowanie pro­ce­sów biz­ne­so­wych ? orien­ta­cja na pro­duk­ty, klu­czo­we eta­py mode­lo­wa­nia
  d.Dekomponowanie mode­li ? jak dobrać pozio­my szczegółowości
 3. Zaawansowane tech­ni­ki mode­lo­wa­nia:
  a.Analiza i prze­pływ infor­ma­cji, mode­lo­wa­nie tre­ści doku­men­tów jako pro­duk­tów pro­ce­sów (NOWOŚĆ!)
  b.Modelowanie zorien­to­wa­ne na obsłu­gę zda­rzeń
  c.Role, wła­ści­cie­le pro­ce­sów i wyko­naw­cy czyn­no­ści
  d.Warstwa pro­duk­tów i war­stwa zmia­ny sta­nów (sta­tu­sów)
  e.Notacja BPMN ? pod­sta­wy i zasto­so­wa­nie
  f.Praktyka mode­lo­wa­nia ? antyw­zor­ce i naiw­ne meto­dy mode­lo­wa­nia
  g.Analiza zakre­su pro­jek­tu IT ? spe­cy­fi­ko­wa­nie przy­pad­ków uży­cia na pod­sta­wie pro­ce­su (NOWOŚĆ!)
 4. Modelowanie pro­ce­sów jako narzę­dzie w zarzą­dza­niu organizacją.
 5. Zakończenie, dys­ku­sja

UWAGA! Szkolenia pro­wa­dzo­ne są w try­bie wykła­do­wo-kon­wer­sa­cyj­nym, oma­wia­ne są mię­dzy inny­mi prak­tycz­ne przy­kła­dy pro­ce­sów biz­ne­so­wych. Do udzia­łu w szko­le­niu nie jest potrzeb­ny kom­pu­ter ani spe­cja­li­stycz­ne opro­gra­mo­wa­nie. Użycie kom­pu­te­rów i opro­gra­mo­wa­nia wspo­ma­ga­ją­ce­go two­rze­nie dia­gra­mów jest wyma­ga wyłącz­nie w przy­pad­ku zamó­wie­nia dodat­ko­wych warsz­ta­tów. W toku szko­le­nia mogą nastą­pić odstęp­stwa od agen­dy, jeże­li uczest­ni­cy wyra­żą ocze­ki­wa­nie prze­dys­ku­to­wa­nia okre­ślo­nych zagad­nień, kosz­tem innych, o czym pro­wa­dzą­cy poin­for­mu­je a uczest­ni­cy wyra­żą zgo­dę. Zalecane są 2 dni po 6 godzin plus prze­rwy (obec­nie zdalnie). 

Wsparcie po szko­le­niu dla uczest­ni­ków: W ramach opła­ty za szko­le­nie uczest­ni­cy mają 60 dni na kore­spon­den­cyj­ne kon­sul­ta­cje tre­ści oma­wia­nych na szko­le­niu. Prowadzący odpi­su­je w cią­gu trzech dni roboczych.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.