Po co nam UML?

 1. ana­li­za i roz­wią­za­nie pro­ble­mu przed kodo­wa­niem aplikacji 
 2. jed­no­znacz­nie rozu­mia­na wymia­na wie­dzy o pro­ble­mie i o jego rozwiązaniu 

The Lost Art of Software Design ? Simon Brown ? YOW! 2019

Opis Szkolenia

(ter­mi­ny szko­leń otwar­tych orga­ni­zo­wa­nych przez eduFuturo)

Prowadzący: Jarosław Żeliński (autor tego bloga).

Zakres: szko­le­nie przy­go­to­wu­je do samo­dziel­nej pra­cy w roli inży­nie­ra opro­gra­mo­wa­nia meto­da­mi opar­ty­mi o pro­ces ICONIX.

 1. Historia UML
 2. ?Road map?
 3. 2012 – Czy Agile zabi­je planete?
 4. Wykorzystanie UML?a – cele
 5. Wykorzystanie UML?a – diagramy
 6. Dokumentacja jako kanał komunikacyjny
 7. Od ana­li­zy do imple­men­ta­cji – modelowanie
 8. Modelowanie – definicje
 9. Modelowanie – seman­ty­ka i syn­tak­ty­ka notacji
 10. Przez mode­lo­wa­nie osiągamy?
 11. Zasady mode­lo­wa­nia
 12. MOF, MDA
 13. MOF – Poziomy modelowania
 14. MDA ? Model Driven Architecture
 15. Elementy nota­cji UML wyma­ga­ne do two­rze­nia mode­li PIM – Notacja |UML 2.5.1.
 16. Trójkąt semio­tycz­ny
 17. Podstawowe ele­men­ty nota­cji UML
 18. Zakres
 19. Dostosowanie do architektury
 20. Obszary seman­tycz­ne (kon­tek­sty)
 21. Jak korzy­stać ze spe­cy­fi­ka­cji UML
 22. Modelowanie struk­tu­ry
  • Pojęcia pod­sta­wo­we (budo­wa diagramu) 
   • Przykład
  • Przestrzeń poję­cio­wa
  • Ograniczenie
   • Przykłady
  • Zależność
  • Wartości
  • Klasyfikacja (kla­sy­fiak­tor)
  • Cechy: ele­men­ty struk­tu­ry klasyfikatora
  • Generalizacje (tak­so­no­mia)
  • Związki poję­cio­we vs. strukturalne
  • Zestawy gene­ra­li­za­cji
   • Przykłady typów tak­so­no­mii i jej użycia
  • Asocjacja
  • Instancja
  • Proste kla­sy­fi­ka­to­ry
  • Klasyfikatory struk­tu­ral­ne
  • Część i rola elementu 
   • Przykład struk­tu­ry
  • Klasy
  • Asocjacje
  • Strukturalny kla­sy­fi­ka­tor i jego wnętrze
  • Współpraca
  • Pakiety
 23. Modelowanie zacho­wa­nia
  • Zachowania – czym są
  • Maszyna sta­no­wa (auto­mat stanowy)
  • Aktywności i Czynności
  • Aktywność i Zadanie
  • Scenariusz i model jed­nej z czynności
  • Interakcje
 24. Elementy uzu­peł­nia­ją­ce
  • Przypadki uży­cia
  • Wdrożenie
  • Przepływ infor­ma­cji
 25. Diagramy
  • Taksonomia dia­gra­mów
 26. Paradygmat obiek­to­wy
  • Model-Dependent Realism
  • Object Oriented Programming is not what I tho­ught (2020)
  • ?Object Oriented Programming vs Functional Programming? (2022)
  • Paradygmat obiek­to­wy: OOAD
  • Wyjaśnienie pod­sta­wo­wych pojęć dot. stra­te­gii obiektowych
  • System vs. Obiektowy paradygmat
 27. Analiza i pro­jek­to­wa­nie obiektowe 
  • ICONIX
  • Struktura pro­jek­tu zorien­to­wa­ne­go obiektowo
  • Pryncypia pro­jek­to­wa­nia komponentowego 
   • Loose coupling and high cohesion
   • Open-clo­se principle
   • Contract model
 28. MVC, Boundary, Controll, Entity 
  • MVC ? Model View Controller
  • Modelowanie ? kom­po­nen­ty i mikro-aplikacje
  • Modelowanie struk­tur danych
 29. Przykład pro­jek­tu
  • Analiza Biznesowa
  • Umowa na zakres czy­li wymagania
  • Model poję­cio­wy dzie­dzi­ny sys­te­mu a archi­tek­tu­ra: dwa róż­ne dia­gra­my klas
  • Dokumentowanie przy­pad­ków użycia
  • Dokumentowanie danych – Formularze
  • Architektura Komponentu Zarzadzanie Wizytami reali­zu­ją­ce­go usługę
  • Model ope­ra­cji: przy­wo­łaj wizytę()
  • Statusy obiek­tu Wizyty
  • Scenariusz reali­za­cji Usługi
  • Architektura Systemu
  • Zobrazowanie inte­gra­cji wewnętrz­nych komponentów
 30. Pytania?
 31. Literatura źró­dło­wa

UWAGA! Szkolenia pro­wa­dzo­ne są w try­bie wykła­do­wo-kon­wer­sa­cyj­nym, oma­wia­ne są mię­dzy inny­mi prak­tycz­ne przy­kła­dy pro­ce­sów biz­ne­so­wych. Do udzia­łu w szko­le­niu nie jest potrzeb­ny kom­pu­ter ani spe­cja­li­stycz­ne opro­gra­mo­wa­nie. Użycie kom­pu­te­rów i opro­gra­mo­wa­nia wspo­ma­ga­ją­ce­go two­rze­nie dia­gra­mów jest wyma­ga wyłącz­nie w przy­pad­ku zamó­wie­nia dodat­ko­wych warsz­ta­tów. W toku szko­le­nia mogą nastą­pić odstęp­stwa od agen­dy, jeże­li uczest­ni­cy wyra­żą ocze­ki­wa­nie prze­dys­ku­to­wa­nia okre­ślo­nych zagad­nień, kosz­tem innych, o czym pro­wa­dzą­cy poin­for­mu­je a uczest­ni­cy wyra­żą zgo­dę. Szkolenie pro­wa­dzo­ne jest zdalnie.

Wsparcie po szko­le­niu dla uczest­ni­ków: W ramach opła­ty za szko­le­nie uczest­ni­cy mają 60 dni na kore­spon­den­cyj­ne kon­sul­ta­cje tre­ści oma­wia­nych na szko­le­niu. Prowadzący odpi­su­je w cią­gu trzech dni roboczych. 

Ten post ma 2 komentarzy

 1. Katarzyna

  Dzień dobry,
  jak wyglą­da kalen­darz naj­bliż­szych szko­leń? Interesuje mnie szko­le­nie Analiza obiek­to­wa i pro­jek­to­wa­nie logi­ki opro­gra­mo­wa­nia z uży­ciem nota­cji UML” w celu poukła­da­nia sobie wie­dzy któ­rą posia­dam oraz zna­le­zie­nia odpo­wie­dzi na nur­tu­ją­ce pyta­nia zwią­za­ne z dobrą analizą.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.