Opis Szkolenia

(ter­mi­ny szko­leń otwar­tych orga­ni­zo­wa­nych przez eduFuturo)

Prowadzący: Jarosław Żeliński (autor tego blo­ga). tel: 608 05 90 20)

Cel szko­le­nia: Poznanie for­mal­nych zasad doku­men­to­wa­nia wyma­gań na sys­te­my, zarzą­dza­nia zakre­sem pro­jek­tu, ana­li­zy biz­ne­so­wej. Poznanie pod­staw nota­cji BMM i SysML (stan­dard Object Management Group), pozna­nie dobrych prak­tyk, typo­wych błę­dów. Szkolenie bazu­je na stan­dar­do­wym, opi­sa­nym na OMG​.org/​mda, pro­ce­sie wytwa­rza­nia oprogramowania. 
Adresat szko­le­nia: każ­da oso­ba, któ­ra ma do czy­nie­nia z ana­li­zą i spe­cy­fi­ko­wa­niem wyma­gań na opro­gra­mo­wa­nie, pla­nu­je zdo­by­wa­nie umie­jęt­no­ści mode­lo­wa­nia sys­te­mów i pro­wa­dze­nia ana­li­zy sys­te­mo­wej, ana­li­ty­cy IT, oso­by pro­jek­tu­ją­ce i wdra­ża­ją­ce sys­te­my informatyczne.

Czas trwa­nia: 2 dni

Zagadnienia poru­sza­ne na szkoleniu:

 1. Ogólne zasa­dy opi­su­ją­ce jakość jakość spe­cy­fi­ka­cji wyma­gań, nor­my i dobre praktyki: 
  1. FURPS
  2. SMART
  3. IEEE830-1998
 2. Definicje i rodza­je wymagań: 
  1. funk­cjo­nal­ne
  2. poza-funk­cjo­nal­ne
  3. dzie­dzi­no­we
  4. jako­ścio­we
  5. przej­ścio­we
  6. ogra­ni­cze­nia
 3. Proces deve­lo­per­ski OMG/MDA – omówienie.
 4. Wymagania biz­ne­so­we jako efekt ana­li­zy moty­wa­cji biznesowej 
  1. omó­wie­nie pod­staw sys­te­mu pojęć Business Motivation Model.
 5. Wymagania funk­cjo­nal­ne jako efekt ana­li­zy biz­ne­so­wej i mode­lo­wa­nia procesów.
 6. Wymagania dzie­dzi­no­we – czym są?
 7. Zarządzanie wyma­ga­nia­mi – śla­do­wa­nie wymagań 
  1. omó­wie­nie zasad sto­so­wa­nia dia­gra­mów wyma­gań i przy­pad­ków uży­cia nota­cji SysML 
 8. Ogólne zasa­dy korzy­sta­nia z opro­gra­mo­wa­nia wspo­ma­ga­ją­ce­go ana­li­zę i zarzą­dza­nia wyma­ga­nia­mi – [[opro­gra­mo­wa­nie CASE wspo­ma­ga­ją­ce analizę]].

UWAGA! Szkolenia pro­wa­dzo­ne są w try­bie wykła­do­wo-kon­wer­sa­cyj­nym, oma­wia­ne są mię­dzy inny­mi prak­tycz­ne przy­kła­dy pro­ce­sów biz­ne­so­wych. Do udzia­łu w szko­le­niu nie jest potrzeb­ny kom­pu­ter ani spe­cja­li­stycz­ne opro­gra­mo­wa­nie. Użycie kom­pu­te­rów i opro­gra­mo­wa­nia wspo­ma­ga­ją­ce­go two­rze­nie dia­gra­mów jest wyma­ga wyłącz­nie w przy­pad­ku zamó­wie­nia dodat­ko­wych warsz­ta­tów. W toku szko­le­nia mogą nastą­pić odstęp­stwa od agen­dy, jeże­li uczest­ni­cy wyra­żą ocze­ki­wa­nie prze­dys­ku­to­wa­nia okre­ślo­nych zagad­nień, kosz­tem innych, o czym pro­wa­dzą­cy poin­for­mu­je a uczest­ni­cy wyra­żą zgo­dę. Szkolenie pro­wa­dzo­ne jest zdalnie.

Wsparcie po szko­le­niu dla uczest­ni­ków: W ramach opła­ty za szko­le­nie uczest­ni­cy mają 60 dni na kore­spon­den­cyj­ne kon­sul­ta­cje tre­ści oma­wia­nych na szko­le­niu. Prowadzący odpi­su­je w cią­gu trzech dni roboczych.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.