[szko­le­nie w przy­go­to­wa­niu, pytaj o szczegóły]

Co jest pro­ble­mem i po co to szko­le­nie? Zapoznaj sie z arty­ku­łem: Przeciążanie BPMN czy­li jak nie mode­lo­wać pro­duk­cji.

Prowadzący: Jarosław Żeliński (autor tego bloga). 

Cel szko­le­nia: Poznanie for­mal­nych zasad pro­jek­to­wa­nia pro­duk­tów (ang. MBSE, Model-based System Engineering) i wyro­bów oraz mode­lo­wa­nia sys­te­mów ich pro­duk­cji z uży­ciem nota­cji SysML.

Adresat szko­le­nia: każ­da oso­ba, któ­ra ma do czy­nie­nia z ana­li­zą i spe­cy­fi­ko­wa­niem pro­duk­tów mecha­tro­nicz­nych (struk­tu­ra oraz mecha­nizm dzia­ła­nia) oraz sze­ro­ko-poję­tych sys­te­mów pro­duk­cji (recep­tu­ry, tech­no­lo­gie, sta­no­wi­ska pro­duk­cyj­ne, opis sta­no­wisk, marszruty.

Czas trwa­nia: 2 dni

Zagadnienia poru­sza­ne na szkoleniu:

 1. Mechatronika i sys­te­mo­we myśle­nie o produktach.
 2. Produkt (maszy­na, urzą­dze­nie) jako system. 
 3. Mechatronika: połą­czo­ne ukła­dy mecha­nicz­ne, elek­tro­me­cha­nicz­ne i komputery.
 4. Kluczowe per­spek­ty­wy mode­lo­wa­nia urzą­dzeń: wyma­ga­nia, struk­tu­ra i zachowania.
 5. Notacja SysML:
  • Wprowadzenie.
  • Wymagania.
  • Struktura: defi­ni­cje blo­ków i mode­lo­wa­nie wewnętrz­nej struk­tu­ry systemu.
  • Zachowania: aktyw­no­ści, sekwen­cje i maszy­ny sta­no­we czy­li mecha­nizm działania.
  • Parametry czy­li mode­lo­wa­nie wiel­ko­ści fizycz­nych i ich przepływów.
 6. Integracja mode­li SysML z sys­te­ma­mi CAD/CAM oraz MES/MOM.
 7. Produkcja: BOM jako efekt mode­lu struk­tu­ry produktu.
 8. Produkcja: mate­ria­ły i recep­tu­ry jako model sta­no­wisk i prze­pły­wu pracy.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.