Wprowadzenie

Na moim blo­gu uzbie­ra­ło sie pra­wie 1000 mery­to­rycz­nych arty­ku­łów, one powsta­ją ad-hoc i oso­bie począt­ku­ją­cej spra­wia­ją ogrom­ny pro­blem typu od cze­go zacząć”… 

Na proś­bę czy­tel­ni­ków blo­ga opra­co­wu­ję tema­tycz­ne syla­bu­sy. Cały ser­wis to pra­wie tysiąc opra­co­wań, celem budo­wy syla­bu­sów jest oszczę­dze­nie Waszego cza­su na prze­szu­ki­wa­nie tego zaso­bu i dobra­nie dydak­tycz­ne­go zesta­wu kil­ku­na­stu repre­zen­ta­tyw­nych publi­ka­cji do samo­dziel­ne­go stu­dio­wa­nia, zbio­ru typo­wych pytań oraz spis wybra­nych pozy­cji lite­ra­tu­ry. Całość bazu­je na moim wie­lo­let­nim doświad­cze­niu pro­jek­to­wym oraz roli tre­ne­ra i wykła­dow­cy akademickiego. 

Niniejszy Kurs Samokształceniowy, to podej­ście opi­sa­ne jako MDA. Jest ono zgod­ne z BABoK, narzu­ca jed­nak wię­cej for­ma­li­zmów i jest meto­dy­ką (czy­li jest zbio­rem metod, cze­go nie moż­na powie­dzieć o BABoK, któ­ry jest zbio­rem zale­ceń). Czy for­ma­lizm to water­fall (meto­da wodo­spa­do­wa)?? Nie! To jed­no z naj­więk­szych nie­po­ro­zu­mień w bran­ży: to co nazy­wa­my water­fall to przy­ję­cie zasa­dy: ana­li­za, model roz­wią­za­nia, pro­duk­cja (patrz V‑model). Problemem nie jest ten cykl, pro­ble­mem jest to czy okre­ślo­ne roz­wią­za­nie (pro­dukt) jest podzie­lo­ne na kom­po­nen­ty czy jest mono­li­tem. Co nie zmie­nia fak­tu, że nie da się samo­cho­du, samo­lo­tu czy nawet odku­rza­cza dostar­czyć trosz­kę” czy eta­pa­mi”. Można jed­nak cza­sa­mi powie­dzieć, że zamiast auto­bu­su dostar­czy­my suk­ce­syw­nie kil­ka spe­cja­li­zo­wa­nych samo­cho­dów oso­bo­wych, a zamiast szwaj­car­skie­go scy­zo­ry­ka, suk­ce­syw­nie kil­ka dedy­ko­wa­nych narzę­dzi sta­no­wią­cych razem wyma­ga­ny ich zestaw w stan­dar­do­wej skrzyn­ce z narzędziami.

Standardowy koszt udo­stęp­nie­nia jed­ne­go syla­bu­sa to 100 GBP. Sylabusy są udo­stęp­nia­ne po zaksię­go­wa­niu wpła­ty. Opłata obej­mu­je jed­no­mie­sięcz­ne kon­sul­tuj­cie off-line.

Bloki tematyczne

  1. Procesowy para­dyg­mat mode­lo­wa­nia orga­ni­za­cji: pro­ces biz­ne­so­wy, pro­ce­du­ra, sce­na­riusz, czym jest doku­ment w procesie.

W przy­go­to­wa­niu:

  1. Modelowanie pro­ce­sów biz­ne­so­wych: prze­pływ pra­cy, struk­tu­ry doku­men­tów, słow­ni­ki i regu­ły biz­ne­so­we, kon­tro­la spój­no­ści pro­jek­tu, ana­li­za poję­cio­wa dzie­dzi­ny, model poję­cio­wy, ontologia
  2. Wymagania i spo­sób ich doku­men­to­wa­nia: user sto­ry, potrze­by, wyma­ga­nia biz­ne­so­we, dia­gram przy­pad­ków uży­cia i ich scenariusze
  3. Paradygmat obiek­to­wy ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia: czy­li OOAD a nie OOP, kom­po­nen­to­wa architektura 
  4. Modelowanie archi­tek­tu­ry apli­ka­cji: mode­le i wzor­ce pro­jek­to­we HLD, mode­le i wzor­ce pro­jek­to­we LLD, dia­gra­my kom­po­nen­tów, aktyw­no­ści i sekwencji. 
  5. Narzędzie CASE – struk­tu­ra pro­jek­tu: struk­tu­ra repo­zy­to­rium, zawar­tość kata­lo­gów pli­ków i mode­li, komu­ni­ka­cja w projekcie.
  6. Nie ma tu nic dla cie­bie? Zaproponuj temat.

Jeżeli jest taka potrze­ba, zapra­szam na regu­lar­ne szko­le­nia.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.