Visual Paradigm 14.0 czyli efektywniejszy analityk

19 Grudnia opu­bli­ko­wa­no nową wer­sję pakie­tu Visual Paradigm: 14.0, w sto­sun­ku do poprzed­nie (13.2) wie­le ulep­szeń i kil­ka nowych zaba­wek”. Nie będę opi­sy­wał wszyst­kich (szcze­gó­ły na stro­nie pro­du­cen­ta, link na koń­cu artykułu). 

Na począ­tek waż­na uwa­ga i wyja­śnie­nie: korzy­sta­nie z narzę­dzi CASE z rów­no­le­głym two­rze­niem doku­men­tów na boku”, z uży­ciem pakie­tów biu­ro­wych jest kom­plet­nie pozba­wio­nym sen­su podej­ściem: tra­ci­my 3/4 war­to­ści tych narzę­dzi, jaką jest gene­ro­wa­nie ad-hoc wyso­kiej jako­ści, spój­nej, kom­plet­nej i nie­sprzecz­nej doku­men­ta­cji. Modele two­rzy­my z kil­ku powo­dów: zapi­su­je­my wyni­ki ana­li­zy, pro­jek­tu­je­my roz­wią­za­nia, testu­je­my je, ale przede wszyst­kim prze­ka­zu­je­my tę wie­dzę, czy­li two­rzy­my doku­men­ty opi­su­ją­ce efek­ty naszej pra­cy. Główną pra­cą jaką wyko­nu­je ana­li­tyk jest ana­li­za i pro­jek­to­wa­nie. Jeżeli więc two­rze­nie doku­men­tów zaj­mu­je mu wię­cej niż umow­ne 20%, sta­je się po pro­stu nie­efek­tyw­ny czy­li bar­dzo kosz­tow­ny. Często spo­ty­kam się z sytu­acją gdy tak na praw­dę 90% cza­su ana­li­zy zaj­mu­je spo­ty­ka­nie się i mozol­ne two­rze­nie doku­men­tów, 10% to fak­tycz­na ana­li­tycz­na i twór­cza pra­ca. To mega mar­no­traw­stwo (lub kom­plet­ny brak sza­cun­ku dla zama­wia­ją­ce­go). Dlatego gene­ro­wa­nie wyso­kiej jako­ści mery­to­rycz­nej doku­men­ta­cji (a nie tyl­ko ślicz­nie sfor­ma­to­wa­nej) jest klu­czo­wym ele­men­tem dobre­go pakie­tu CASE (poza oczy­wi­ście zesta­wem nota­cji i ich zgod­no­ścią ze stan­dar­da­mi). Tu tyl­ko wspo­mnę, że od wie­lu lat nie uży­wam edy­to­rów tek­stów do two­rze­nia pro­duk­tów swo­jej pra­cy (w tym obsza­rze). Czytaj dalej… Visual Paradigm 14.0 czy­li efek­tyw­niej­szy ana­li­tyk”

What’s New in Visual Paradigm 13.2? Czyli co nowego…

Kolejna odsło­na w roz­wo­ju opro­gra­mo­wa­nia CASE fir­my Visual Paradigm. Agile, pierw­szych katach chur­ra opty­mi­zmu, zaczy­na trosz­kę się kry­sta­li­zo­wać co zauwa­żył już [[Scott Ambler]] 12 lat temu:

książ­ka trak­tu­ją­ca o tym, że zwin­ność nie ozna­cza bała­ga­nu i pospo­li­te­go rusze­nia. Scott Ambler to kolej­ny auto­ry­tet w inży­nie­rii opro­gra­mo­wa­nia. I mimo, że niko­go nie ma sen­su mał­po­wać, na pew­no war­to się uczyć? (Źródło: Agile Modeling. Effective Practices for Modeling and Documentation | | Jarosław Żeliński IT-Consulting)

Visual-Paradigm to tak­że zestaw narzę­dzi Agile pozwa­la­ją­cych z jed­nej stro­ny zwin­nie zarzą­dzać pro­jek­to­wa­niem i pro­jek­tem (to nie jest to samo) z dru­giej nie zanie­dby­wać ana­li­zy i mode­lo­wa­nia tam gdzie to jed­nak pomaga.

Nowe ele­men­ty v.13.2.:

  1. Kanban Board to nowe narzę­dzie pozwa­la­ją­ce zarzą­dzać zakre­sem pro­jek­tu i jego reali­za­cją. Kanban to opra­co­wa­na w latach pięć­dzie­sią­tych w Japonii meto­da ste­ro­wa­nia pro­duk­cją. Słowo kan­ban w wol­nym tłu­ma­cze­niu moż­na w poniż­szym przy­pad­ku oddać jako ?spis widocz­ny?. Tu prak­tycz­nie ozna­cza to co zna­my pod nazwą bac­klog” tyle, że wer­sji widocz­nej” jako tabli­cę postę­pu prac: bil­bo­ard dostęp­ny dla człon­ków zespołu.
  2. User Story Estimation to nowy para­metr obiek­tów user sto­ry”. Generalnie tu (w tym narzę­dziu) user sto­ry to nie pro­za użyt­kow­ni­ka” a sfor­ma­li­zo­wa­na wer­sja zna­na jako sza­blon ja jako .… chciał­bym osią­gnąć.… mając do dys­po­zy­cji …”, histo­ryj­ki te są para­me­try­zo­wa­ne mie­dzy inny­mi (teraz) esty­ma­cja cza­su ich imple­men­ta­cji co bar­dzo uła­twia zarza­dza­nie projektem.
  3. Kroki wyma­ga­ją­ce potwier­dze­nia, nowa cecha spe­cy­fi­ka­cji przy­pad­ków uży­cia, bar­dzo waż­na rzecz w spe­cy­fi­ko­wa­niu przy­pad­ków uży­cia to wska­za­nie tych kro­ków sce­na­riu­szy, któ­re wyma­ga­ją potwier­dze­nia przez system.
  4. Szybki pod­gląd (tak­że zesta­wie­nie) histo­ry­jek użyt­kow­ni­ka, w toku pro­jek­tu klu­czo­we jest śle­dze­nie pro­jek­tu, któ­ry nie raz ma set­ki deta­li w zakre­sie, od teraz dys­po­nu­je­my odpo­wied­ni­mi zesta­wie­nia­mi i pod­su­mo­wa­nia­mi, to jedy­ny spo­sób na spraw­ne zarza­dza­nie zakre­sem projektu.
  5. Makiety ekra­nów to kolej­ny bar­dzo waż­ny ele­ment komu­ni­ka­cji z zama­wia­ją­cym i defi­nio­wa­niem zakre­su pro­jek­tu, roz­bu­do­wa­na zosta­ła pale­ta ele­men­tów i ich cech.
  6. CMMN (Case Management Model and Notation) to nota­cja opu­bli­ko­wa­na for­mal­nie w 2014 roku. Notacja BPMN ma za cel mode­lo­wa­nie pro­ce­sów biz­ne­so­wych czy­li powta­rzal­nych zacho­wań orga­ni­za­cji, CMMN to narzę­dzie do mode­lo­wa­nia kon­kret­nych (ziden­ty­fi­ko­wa­nych) aktyw­no­ści, nie prze­wi­dzia­nych w mode­lach pro­ce­sów, tak­że do mode­lo­wa­nia pro­po­no­wa­nych (zaak­cep­to­wa­nych) roz­wią­zań, w przy­pad­ku gdy dana aktyw­ność stwa­rza problem.
  7. Zarządzanie pli­ka­mi w repo­zy­to­rium TeamWork (ser­wer) z pozio­mu prze­glą­dar­ki diagramów.
  8. Tymczasowe dia­gra­my ana­li­zy wpły­wu. Do tej pory były zawsze zapa­mię­ty­wa­ne co w dużych pro­jek­tach skut­ko­wa­ło dużą ich licz­bą i prze­cią­ża­niem pro­jek­tu, teraz mogą one być two­rzo­ne w locie” bez koniecz­no­ści ich zachowywania.

Źródło: What’s New in Visual Paradigm 13.2? 

Narzędzie potęż­nie­je z każ­dą kolej­ną wer­sją. Obecnie ofe­ro­wa­ne jest w dwóch wersjach:

  1. Visual-Paradigm (VP) jako narzę­dzie adre­so­wa­ne do wspie­ra­nia pro­ce­sów inży­nie­rii oprogramowania.
  2. ArchiMetric to roz­sze­rze­nie pakie­tu VP, to narzę­dzie wspie­ra­ją­ce pro­wa­dze­nie ana­liz sys­te­mo­wych orga­ni­za­cji, sze­ro­ko poję­te­go mode­lo­wa­nia archi­tek­tu­ry biz­ne­so­wej (kor­po­ra­cyj­nej).

W 2005 roku wybra­łem to narzę­dzie cał­ko­wi­cie przy­pad­ko­wo, kie­ro­wa­łem się cza­sem od momen­tu zamó­wie­nia do uzy­ska­nia licen­cji, bo dzia­ło się w toku bar­dzo waż­ne­go pro­jek­tu, w któ­rym nie mogłem sobie pozwo­lić ani na prze­rwę ani na zna­ki wod­ne eva­lu­ation ver­sion” w doku­men­tach w cza­sie ocze­ki­wa­nia na licen­cje. Po tych latach korzy­sta­nia z VP i porów­ny­wa­nia pra­cy z inny­mi narzę­dzia­mi spo­ty­ka­ny­mi w pro­jek­tach, nadal mam prze­ko­na­nie, że nie­świa­do­mie doko­na­łem wte­dy chy­ba naj­lep­sze­go moż­li­we­go wyboru.

Więcej o nowin­kach w aplikacji:

Visual Paradigm 13.2 intro­du­ces a num­ber of new featu­res, which includes:

(źr. https://​www​.visu​al​-para​digm​.com/​a​b​o​u​t​u​s​/​n​e​w​s​r​e​l​e​a​s​e​s​/​v​p​1​3​2​.​jsp)

New in Visual Paradigm 13.1…

Od 17-go kwiet­nia mamy wer­sje 13.1 pakie­tu Visual-Paradigm (i peł­nej wer­sji dla ana­li­ty­ków i pro­jek­tan­tów: ArchiMetric). Twórcy pakie­tu bar­dzo sil­nie współ­pra­cu­ją z ana­li­ty­ka­mi w wie­lu kra­jach (nale­żę do nich 😉 ) , zbie­ra­ją suge­stie ale też fil­tru­ją je. Cieszy mnie to, że w prze­ci­wień­stwie do (jak obser­wu­ję) fir­my SPARX (pro­du­cent Enterprise Architekta), nie wycho­dzą poza stan­dar­dy. W VP odrzu­ca­ją wszel­kie for­my nie­stan­dar­do­wych pomy­słów (np. aktor czas” w Enterprise Architect to kurio­zal­na, nie­stan­dar­do­wa kon­struk­cja) ale za to imple­men­tu­ją spraw­dzo­ne pomy­sły na ergo­no­mie pra­cy oraz zarzą­dza­nie spój­no­ścią pro­jek­tu. Jeżeli to tego dodać zdro­we podej­ście do agi­le otrzy­mu­je­my kolej­ną odsło­nę opro­gra­mo­wa­nia CASE, któ­re z jed­nej stro­ny wręcz dosko­na­le wspie­ra stan­dar­dy OMG, nie nagi­na ich, daje swo­bo­dę pra­cy z nimi (SPARX poszedł w masę goto­wych wzor­ców, z któ­ry­mi się wal­czy two­rząc dia­gra­my i jest wyjąt­ko­wo mało intuicyjny).

Ta odsło­na zaowo­co­wa­ła jesz­cze więk­szą inte­gra­cją metod zwin­nych z for­ma­li­zmem nota­cji, mam wra­że­nie, że ludzie w Visual-Paradigm mają przy­bi­tą na ścia­nie całą biblio­tecz­kę Scott’a Amblera :). Poniżej przy­kłąd połą­cze­nia twar­de­go mode­lo­wa­nia pro­ce­sów w BPMN z User Story, sztan­da­ro­wym” narzę­dziem w meto­dy­kach zwin­nych. Po co? Ano po to, by pano­wać nas spój­no­ścią, kom­plet­no­ścią i nie­sprzecz­no­ścią”. To narzę­dzie pozwa­la­ją­ce połą­czyć zale­ty wymu­sze­nia spój­no­ści, jaką daje uży­cia nota­cji BPMN i ana­li­zy sys­te­mo­wej z kwie­ci­sto­ścią” ludz­kich pro­duk­cji słow­no-muzycz­nych” 😉 . Robię tak od lat ale teraz narzę­dzie daje peł­ne wspar­cie tej meto­dzie pracy.

Adhere User Stories to Any Diagrams User sto­ries can now be writ­ten in any dia­gram, such as BPD. This allows you to rela­te users? con­cern and / or requ­ire­ments in the form of a sto­ry card. Presented along with the sys­tem desi­gns. In par­ti­cu­lar, the visu­al map­ping betwe­en user sto­ries and BPMN acti­vi­ties. Which will help to iden­ti­fy user sto­ries based on a busi­ness pro­cess (dia­gram). Źródło: What’s New in Visual Paradigm 13.1?

Dla pury­stów (ja też nim jestem): nadal jest to zgod­ne z nota­cją BPMN, bo ta dopusz­cza defi­nio­wa­nie wła­snych sym­bo­li z ich skład­nią i uży­cie ich na diagramach.

Cieszy mnie, że to narzę­dzie współ­two­rzą prak­ty­cy dla prak­ty­ków, bez imple­men­to­wa­nia nie­uza­sad­nio­nych pseu­do­te­orii i wymu­sza­nia na użyt­kow­ni­kach jakich­kol­wiek słusz­nych poglądów”.

Visual Paradigm 13.0 Opublikowany

Narzędzie, któ­re­go uży­wam od 2005 roku (rezy­gnu­jąc wte­dy z MS Visio bo topor­ny i wyrzu­ca­jąc demo EA SPARX bo topor­ny i nie­zgod­ny z UML), sta­je się coraz lep­sze. To co powo­du­je, że nadal nie pla­nu­ję zmie­niać narzę­dzia to mega ergo­no­mia pra­cy, 100% zgod­no­ści ze spe­cy­fi­ka­cja­mi OMG, a przede wszyst­kim ser­wer pra­cy gru­po­wej VPository, co razem daje mega plat­for­mę ana­li­tycz­no-komu­ni­ka­cyj­ną dla ana­li­ty­ka i klienta.

W nowej wersji:

Czytaj dalej… Visual Paradigm 13.0 Opublikowany”